Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ฝ่ายกายภาพ และสภาพแวดล้อม

สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

งานซ่อมบำรุง
  • หน่วยเครื่องกล

  • หน่วยธุรการ

  • หน่วยประปา

  • หน่วยไฟฟ้า

  • หน่วยโยธาฯ

  • หน่วยวิศวกรรมอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์

  • หน่วยอิเลคทรอนิกส์

 

หน่วยสวนและสนาม

 

หน่วยอาคารและสถานที่

 

หน่วยยานพาหนะ

 

งานรักษาความปลอดภัย

 


» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515