Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี    (อ่าน 124)

ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำทีมโดย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์กรรชิต  คุณาวุฒิ รวมถึงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก อ.พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรการสอนและการจัดการอาชีวเวชกรรม กับสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พญ.เสาวนันท์ บำเรอราศ ให้เกียรติในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งมีทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์) รศ.พญ. เนสินี  ไชยเอีย ประธานหลักสูตรฯและหัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.นพ.ภาณุมาศ  ไกรสร อ.พญ.วริษา สุนทรวินิต ทีมสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทีมหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ ทีมสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม ทีมหน่วยควบคุมการติดเชื้อ และทีมงานหน่วยอาคารและสถานที่ เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยน

 Poster : admin | 21 มีนาคม 62 04:45:15

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515