Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» “นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลระดับโลก!”    (อ่าน 3,424)

 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น.  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร  รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ และคุณนันทกา ขันตีแก้ว ได้ร่วมเป็นเกียรติแก่อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับ Fellowship of Royal College of Physicians (FRCP) จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน (Royal College of Physicians of London) ประเทศสหราชอาณาจักรฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และหัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) และ ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรางวัล FRCP นั้นนับเป็นรางวัลที่แสดงถึงการได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่สาขาวิชาชีพและมวลมนุษยชาติ และในปีนี้ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งลอนดอน มีอายุครบ 500 ปี นับเป็นราชวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อีกทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจดจำและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น


Poster : admin | 27 กันยายน 61 08:34:56

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515