Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ผู้บริหารมข.หารือนักวิจัยชั้นนำดูแลผู่ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ณประเทศอังกฤษ    (อ่าน 654)

     

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรฯ) รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และหัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ลอยลม อาจารย์ ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน และอาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ ได้เดินทางมาถึงอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London) ประเทศสหราชอาณาจักรฯ เพื่อหารือโครงการวิจัยกับ Dr. Jia Li ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านพัฒนาการของมนุษย์และระบบทางเดินอาหารประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟีโนมแห่งสหราชอาณาจักรฯ (The UK National Phenome Centre) ภายใต้การดูแลของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการติดตามการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีด้วยยาเคมีบำบัด ตลอดจนการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มเสี่ยงโดยอาศัยเทคโนโลยีพหุโอมิกส์ (multi-omics technology) รวมถึงการค้นหายาจากพืนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้ยังได้มีการหารือสำหรับการลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอกของทั้งสองสถาบัน เพื่อการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์แบบแม่นยำ (Precision Medicine) และการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalised Medicine) ได้ ตลอดจนสามารถนำงานวิจัยและระบบทางการแพทย์ดังกล่าวมาใช้เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของทั้งสองประเทศได้Poster : admin | 27 กันยายน 61 08:03:12

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515