Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ ปันรัก ฮักชุมชน มอบน้ำใจบ้านพักคนชรา    (อ่าน 460)

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยนางรื่นฤดี แก่นนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร นางสาววัลย์ณรัตน์ ศรีไสย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมพร้อมสิ่งของให้กับบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จ.ขอนแก่น  ซึ่งในการมอบสิ่งของครั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ร้องเพลง ฟ้อนรำ กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นต้น พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

     นางรื่นฤดี แก่นนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร กล่าวว่า แพทยศาสตร์ปันรัก ฮักชุมชน เป็นกิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากต้องการมีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชนและช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น นอกเหนือไปจากภารกิจหลักของคณะฯ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตหรือผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ออกไปรับใช้สังคมเป็นประจำทุกปี นอกจากผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของทางคณะแล้ว เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมชุมชนในพื้นที่บ้าง ที่ผ่านมาทางคณะได้รับบริจาคทุนทรัพย์จากพี่น้องประชาชนผ่านโครงการต่างๆของคณะแพทย์และของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยโครงการแพทยศาสตร์ปันรักฮักชุมชนที่จัดตั้งขึ้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางคณะได้ช่วยเหลือตอบแทนคืนสู่สังคม

 Poster : admin | 9 สิงหาคม 61 06:54:12

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515