Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ สัมมนาจัดการเรียนการสอนปรีคลินิก    (อ่าน 465)

   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ณ โรงแรม ไอ โฮเทล ซึ่งในการจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปปัญหาและแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้วางไว้

      ซึ่งการจัดสัมมนาได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆอาทิ ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2562  และความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชาปรีคลินิก ฯลฯ ซึ่งมี  รศ.พญ.กมลวรรณ  เจนวิถีสุข  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร 

  

 Poster : admin | 2 กรกฎาคม 61 07:43:22


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515