Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ    (อ่าน 470)

      มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกป่าในโครงการ ปลูกป่าตามรอยพ่อ  ณ บ้านสระกุด ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  ซึ่งโครงการดังกล่าวนำโดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุและทรัพยากรบุคคล  รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม  ผศ.วิไลวรรณ หม้อทอง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้นำนักศึกษาแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่รวมกว่า 100 คน ลงพื้นที่ปลูกป่าในโครงการ ปลูกป่าตามรอยพ่อ

 

 Poster : admin | 27 มิถุนายน 61 07:03:41


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515