Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» วันคุณภาพศรีนครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่โรงเรียนแพทย์ระดับโลก    (อ่าน 336)

    เมื่อเร็วๆนี้  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติวันคุณภาพศรีนครินทร์ ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

     การจัดประชุมครั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้บรรยายหัวข้อทิศทางก้าวไกล มุ่งสู่ Midical Hub  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบถึงข้อมูลปัจจุบันและอนาคตของ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของระบบและการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของชาวอีสานและประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อก้าวตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ยังมีหัวข้อการประชุมอีกมากมายอาทิ คุณค่าโรงพยาบาล บูรณาการ HA สู่ JCI  R2R to KM ฯลฯ พร้อมทั้งการประกวด Poster Presentation ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย  โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒรธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ผู้รับบริการ บุคลากร รวมทั้งชุมชนและสังคมอย่างยััั้งยืน 

 

         Poster : admin | 25 มิถุนายน 61 07:45:46


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515