Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล    (อ่าน 899)

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล”
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร โดย.... ศ. นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์เรวดี ศิรินคร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
                       เภสัชกรหญิงวิชชุนี พิตรากูล : โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
                       อาจารย์ประจวบ ชัยมณี : ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์

จัดโดย : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานบริการพยาบาล ร่วมกับ บริษัท โอเร็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด โทร.66599Poster : rittnam | 24 มีนาคม 59 03:01:29


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515