Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» มข.เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยนานาชาติและสร้างเครือข่ายนักวิจัยโรคเขตร้อนในเอเชีย    (อ่าน 1,395)

ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการ Com Across และพันธมิตรเครือข่าย จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Asian Neglected Tropical Diseases Conference (NTDASIA2016): ASEAN Neglected Tropical Diseases” ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ห้องออคิดบอลรูม   จังหวัดขอนแก่น

 โดยศ.บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า อยากให้การจัดประขุมในครั้งนี้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยจากเอเชียโดยเฉพาะในภูมิภาค ASEAN และนักวิจัยระดับโลก เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยต่างๆ ในอนาคต และจัดสร้างเครือข่ายนักวิจัยโรคเขตร้อนในเอเชีย รวมทั้งฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ และรุ่นกลางให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศสุขภาพ การเขียนบทความวิจัยและการใช้สื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักวิจัยที่เข้าร่วมงานและ ศ.ดร.ศุภชัย. ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

 Poster : kamonporn | 15 มกราคม 59 06:54:31


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515