Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 (จำนวน 71 คน)

 • 1. พญ.กฤษณา    เกษเจริญคุณ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.ก่อเกียรติ    ล้อรัตนประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.เกรียงศักดิ์    เอกพงษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.กุดจับ   อ.กุดจับ อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.ขนิษฐา    วิทยะภัทรศรีกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.ความสุข    เรืองวัฒนโชติ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานตจวิทยา   รพ.ร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.จรรยาภรณ์    อุ่นชัย  

  ที่ทำงาน : สูติ-นรีเวชวิทยา   ศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.จารุพร    พรหมวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.จีรศักดิ์    เปลี่ยนศิริชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.จุฬาภรณ์    เทียมชัยภูมิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.เจศฎา    ถิ่นคำรพ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติ-นรีเวช   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ. เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.ชลิต    ศิริพานิชย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.ชัชพงษ์    กุลกฤษฎา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.ชัชวาลย์    ฤทธิ์ฐิติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.ชัชวาลย์    สุวิชาเชิดชู  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.ณัฐชัย    นิธิอภิญญาสกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา   รพ.ศิริราช   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.ดวงฤดี    โภคาพานิชวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.ทรงขวัญ    ศิลารักษ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ทัศนพงศ์    ไพรินทร์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.พุทธบาท   อ.พระพุทธบาท สระบุรี   18120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.เทียนชัย    รัศมีมาสเมือง  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ธเนศ    เจตะวัฒนะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.ธีรพงศ์    เมฆสงค์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ราชบุรี   อ.เมือง ราชบุรี   70000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.ธีรวัฒน์    เชิงสะอาด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.นพดล    ศิริทิพย์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลลำดวน   อ.ลำดวน สุรินทร์   32220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.นพพร    วิทยานิติพงษ์  

  ที่ทำงาน : - ปั๊มดาวบัวขาว   อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์   41140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ปอฤทัย    บุณยะวิโรจ  

  ที่ทำงาน : - รพ.กองบิน 46   อ.เมือง พิษณุโลก   65000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.ประดิษฐ์    ครึกครืน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.ประภาศรี    จงเจริญใจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.ประยุทธ    ปิยกุลมาลา  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.ผกายพร    มูลกุล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ค่ายประจักษ์ฯ   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.พยงค์    งามเพ็ชร  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีสะเกษ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.พันตรี    ติวทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.พันฤทธิ์    บุรพรัตน์  

  ที่ทำงาน : - รพ.กองบิน 46   อ.เมือง พิษณุโลก   65000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.พิพัฒน์    จิรพงศธร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.พระปกเกล้า   อ.เมือง จันทบุรี   22000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.พิสิฐ    อินทรวงษ์โชติ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.หนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.เพ็ญชลี    หมื่นพล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.ไพรัช    ปัญญาคะโป  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.ภักดี    สืบนุการณ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย   อ.ด่านซ้าย เลย   42120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.ยงยุทธ    เนติธนากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.รัฐ    สอนสุภาพ  

  ที่ทำงาน : รพ.ศูนย์การแพทย์มหาสารคาม   รังสีแพทย์   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.รุ่งนภา    ชุณหะวิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.เรณู    ธานินทร์สุรัตน์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.ลักขณา    ชาญสมัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.วนิดา    รวมมหทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.วิฑูรย์    ด่านวิบูลย์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานรังสีวิทยา   รพ.เลย   อ.เมือง เลย   42000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. พญ.วิมลรัตน์    โตเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.วิวัฒน์    โอสถาเลิศ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.วีรพล    กิตติพิบูลย์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.วุฒิพงษ์    ฤทธิโคตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.ศรีเรือน    ชุณหชาติ  

  ที่ทำงาน : กองรังสีวิทยา   รพ.พระมงกุฎเกล้า   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.ศรีวรรณ    เสมาชัย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. นพ.สมชาย    ตั้งใจรักการดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.สมยศ    อ่อนหวัน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.สมศักดิ์    ราบรื่น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.สายปาน    ขุนภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. นพ.สิทธิ์เทพ    ธนกิจจารุ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสต์ รามาธิบดี   พญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.สุทธิพงษ์    ปิ่นแก้ว  

  ที่ทำงาน : - รพ.โนนสะอาด   อ.โนนสะอาด อุดรธานี   41240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.สุเทพ    จันทรเมธีกุล  

  ที่ทำงาน : - รพ.มุกดาหาร   อ.เมือง มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.สุภาพ    ธีรวิรุฬห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.สุรชัย    พูนธนางกูร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.สุวารี    ศิริเจริญแสง  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.ระยอง   อ.เมือง ระยอง   21000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. นพ.อรรถพล    บัวเอี่ยม  

  ที่ทำงาน : - รพ.สามชุก   อ.สามชุก สุพรรณบุรี   72130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. พญ.อำไพขนิษฐ    บานพลอย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. นพ.โอภาส    หว่านนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. นพ.แมนสรร    ศิริขันธ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.สมนึก    อภิวันทนกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.ทวีฤทธิ์    สิทธิเวคิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.สมนึก    ตั้งบริบูรณ์รัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.เอกสิทธิ์    ภูศิริภิญโญ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืนฟู   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.ราชันย์    ธีระนุกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. นพ.ธาดา    สิทธิพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.จิรศักดิ์    เปลี่ยนศิริชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515