Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 (จำนวน 75 คน)

 • 1. นพ.กมล    พันธ์ศรีทุม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.กลวดี    พรหมกสิกร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.กิตติศักดิ์    คณาสวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.กิติศักดิ์    ด่านวิบูลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.เกรียงไกร    สาระคุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.เกียรติศักดิ์    อ้อทอง  

  ที่ทำงาน : - รพ.ชัยภูมิ   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.คมสัน    วสุวานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.จตุภัทร์    ไทยดำรงค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.จันทร์โท    ศรีนา  

  ที่ทำงาน : - รพ.ชุมแพ   อ.ชุมแพ ขอนแก่น   40130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.จารุณี    เล็กตระกูล  

  ที่ทำงาน : - รพ.สกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.จีรศักดิ์    วิจักขณาสัญย์  

  ที่ทำงาน : - รพ.สุรินทร์   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.จีรสิทธิ์    เมฆวิชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.ชูเกียรติ    วงศ์นิจศิล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.โชติศักดิ์    เจนพาณิชย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.ณรงค์    เดชชัยวัฒนา  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.ศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.ณรงค์เดช    พิพัฒนธนวงศ์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสันกำแพง   อ.สันกำแพง เชียงใหม่   50130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.ตรึงตา    จันทร์ภู่  

  ที่ทำงาน : - รพ.นพรัตนราชธานี   เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร   10510  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ทวีศักดิ์    เนตรวงศ์  

  ที่ทำงาน : ผชช.ว.ภูเก็ต   สสจ.ภูเก็ต   อ.เมือง ภูเก็ต   83000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.ทวีศิลป์    ไชยบุตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ธงชัย    จิรอุไรพงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.นิวัติ    เกตุดาว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.บุญชัย    อนุตรชัชวาลย์  

  ที่ทำงาน : - รพ.เพชรบูรณ์   อ.เมือง เพชรบุรี   67000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.บุญยงค์    จิรสุวรรณกุล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.ศิริราช   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.บุญรัก    ธำรงลักษณ์กุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ปนัดดา    พงษ์เทพิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.ประชา    นันห์นฤมิต  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   รพ.จุฬาลงกรณ์   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10500  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.ประทีป    ศิริสาลิโภชน์  

  ที่ทำงาน : - รพ.เลิงนกทา   อ.เลิงนกทา ยโสธร   35120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.ประภาส    หมีทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.ประวิทย์    สัจจพงษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.เชียงคำ   อ.เชียงคำ พะเยา   56100  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.ปริญญา    คล่องวราการ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.ปัทมา    ตันติรัตนานันท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.ปิยศิลป์    จันทร์ภู่  

  ที่ทำงาน : - รพ.นนทเวช   อ.เมือง นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.ผดุงสิทธิ์    ละมัยเกศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.พงษ์วิทย์    วัชรกิตติ  

  ที่ทำงาน : - รพ.มุกดาหาร   อ.เมือง มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.พรชัย    พงศ์ประภากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.พัฒนพงษ์    วงศ์กาฬสินธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.พัฒนศักดิ์    ไกรสรพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.พูนศรี    รังษีขจี  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวช   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.ไพฑูรย์    สุระศันสนีย์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.ศิริราช   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.มานิดา    สิริวรรณ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีมหาโพธิ์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.ยุพาพร    วิจักราสัญย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.ระพีพร    อารีย์(ฉลองสุข)  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานรังสีวิทยา   รพ.ฉะเชิงเทรา   ฉะเชิงเทรา   24000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.วรรณา    จิระนภากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.วัฒนา    อารีย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.วิเชียร    ศิวะพรพันธุ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   รามาธิบดี   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.วิไลพร    เพชรสุ่น  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   รพ.ศิริราช   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.วิศณุ    วิทยาบำรุง  

  ที่ทำงาน : - รพ.โซ่พิสัย   อ.โซ่พิสัย หนองคาย   43170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.วีระศักดิ์    อนุตรอังกูร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานจักษุวิทยา   รพ.ขอนแก่น   อ. เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. นพ.ศรันย์    วิสุทธิโกศล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.ศักดิ์ชัย    หอนมาตย์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.ศิริรัตน์    วงแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.ศิริลักษณ์    เก่งสุรการ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพสมบัติ    อาษารัฐ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ราชพฤกษ์   อ. เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.สมยศ    ศรีจารนัย  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.เขาวง   อ.เขาวง กาฬสินธุ์   46160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.สมรัก    ชูวานิชวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.สายฝน    เหมวุฒิพันธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.สืบพงษ์    สีนาราช  

  ที่ทำงาน : - รพ.พิบูลมังสาหาร   อ.พิบูลมังสาหา อุบลราชธานี   34110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.สุกัญญา    จงอุตส่าห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.สุทัศน์    ไชยบัง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.สุพัฒน์    ธาตุเพชร  

  ที่ทำงาน : - รพ.กมลาไสย   อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์   46220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. นพ.สุริยา    อมรพันธ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   รพ.ราชวิถี   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.สุวัฒน์    คูสกุล  

  ที่ทำงาน : - รพ.นครพนม   อ.เมือง นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.เสียงพิณ    เตมีย์สถิตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.อำไพ    ชูเดชวัฒนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.อุดม    อรุณรุ่งศรี  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.เดชบุญ    สถิตย์ศรีวงษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.มหิธรา    ทองเสี่ยน  

  ที่ทำงาน : - รพ.นครสวรรค์   อ.เมือง นครสวรรค์   60000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.มูรธาภิเษก    แก้ววงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. พญ.สุษบา    ภัทรนิธิไพบูลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. นพ.อุสาห์    พฤฒิจิระวงศ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ชัยภูมิ   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.จุลานนท์    พิมแพนไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. นพ.สมชาย    เกตุบรรลุ  

  ที่ทำงาน : - รพ.บรบือ   อ.บรบือ มหาสารคาม   44130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. พญ.ศิริรัตน์    มุทาพร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.บุญอุ้ม    แสนบุญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. อุดม อรุณรุ่งศรี

  ที่ทำงาน : 356/1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่น อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  บ้าน : 165/77 หมู่บ้านพิมานชล2 ถนนแก่นตูมประชาราษฏร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัทพ์ : 08-4751-2459
  อีเมล์ : domarun@gmail.com


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515