Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 (จำนวน 70 คน)

 • 1. นพ.เกรียงศักดิ์    พิมพ์ดา  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.ชัชวาล    หมั่นพลศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.ชาตรี    เจริญชีวะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.เชวงศักดิ์    สืบนุการณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.ดวงใจ    ประยูรชาติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.ทวิช    ธุรกิตต์วัฒฒาการ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช   กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.ทวีลาภ    โชติกิตติกุล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ราชวิถี   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.ทำนุ    อาจสมรรถ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.นพดล    แข็งแรง  

  ที่ทำงาน : แผนกจักษุ   รพ.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.นฤมล    ศิลารักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.นวพร    สังขะรมย์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวช   รพ.พระมงกุฎเกล้า   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.นิภา    โลห์วนิชชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.บรรลือ    กองไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.เบญจมาศ    อินทรโภคา  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.ประชุมพร    บูรณ์เจริญ  

  ที่ทำงาน : - รพ.สุรินทร์   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.ประนอม    บุพศิริ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.ประมินทร์    อนุกูลประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ปราโมทย์    สืบพัก  

  ที่ทำงาน : - รพ.ประจักษ์คลินิก   อ.ปากช่อง นครราชสีมา   30130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.ปริญญา    อัครานุรักษ์กุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.พยัคฆ์    ปริยวงศ์สกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.พรชัย    จันทร์งาม  

  ที่ทำงาน : แผนกกุมาร ฯ   รพ.สกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.พันธุ์ทิพย์    จิตพิมลมาศ  

  ที่ทำงาน : กองวิชากุมารฯ   รพ.พระปิ่นเกล้า   สำเหร่บุคคลโล กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.พิชัย    บุญยงสรรค์ชัย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.พระมงกุฎเกล้า   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.พีระ    อารีรัตน์  

  ที่ทำงาน : - รพ.นครพนม   อ.เมือง นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.เพชรา    อิงค์ประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.มนตรี    เวียงเพิ่ม  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.มหาราช   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.มนัส    โพธาภรณ์  

  ที่ทำงาน : แผนกโสต ศอ นาสิก   รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์   อ.เมือง เชียงราย   57000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.เมธี    บุญรินทร์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ค่าย ฯทหารบกร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.รจเรขา    เบญจกุล  

  ที่ทำงาน : 802/318 หมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค   ถนนพหลโยธิน ต.คูคต   อ.ลำลูกกา ปทุมธานี   12130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.รัชนี    ดวงฤดีสวัสดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.ราณี    บัณฑิต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.รุ่งฟ้า    ฟูกะมาน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.ฤทัย    วรรณชนะวินิจ  

  ที่ทำงาน : วิสัญญีวิทยา   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.วรรณา    ตันศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.วลัยอร    ปรัชญพฤทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.วันชัย    เยาวลักษณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.วีระศักดิ์    ศรีชวนชื่นสกุล  

  ที่ทำงาน : หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.ศรีนารี    เฉลิมพานิช  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติ-นรีเวช   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.ศักดิ์ชัย    รัศมีมาศเมือง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.สนธยา    พิริยะกิจไพบูลย์  

  ที่ทำงาน : แผนกสูตินรีฯ   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.สนธยา    วัฒนโกศล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพสมเกียรติ    วิเชษฐพงษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสต คอ นาสิก   รพ.ร้อยเอ็ด   ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.สมทรง    เกษตรธีรกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.สมศักดิ์    กุศลาไสยานนท์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.สมศักดิ์    โอภาสตระกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.สามภพ    คำบุรี  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีบุญเรือง   อ.ศรีบุญเรือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.สามารถ    คล่องดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.สิริพร    วิเชษฐพงษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.สุภาวดี    เกียรติสยมภู  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.สุเมธ    เลิศคชาธาร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. นพ.สุรกิจ    ยศพล  

  ที่ทำงาน : แผนกออร์โธ ฯ   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.สุวรรณา    กิติศรีวรพจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.เสาวรีย์    ไตรรงค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.อนันตโชค    เพชรเกษม  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีสะเกษ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. นพ.อภิชาติ    จิระวุฒิพงศ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.อภิวัฒน์    ม่วงสนิท  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.สกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.อากาศ    ชูปัญญา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. นพ.อาจินต์    ชลพันธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.อุดม    วงศ์วัฒนฤกษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.เอกพร    พรรณเชษฐ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.กัญจนา    ธีรเนตร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   รพ.พระมงกุฎเกล้า   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. พญ.จิรพรรณ์    โง้วเชียง  

  ที่ทำงาน : - รพ.ทุ่งหัวช้าง   อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน   51160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. นพ.ธวัชชัย    เจริญวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.พรรณพิมล    วิปุลากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.วิชัย    ศิริผลหลาย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.สิทธิศักดิ์    นุริตานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.นำชัย    ด่านผดุงธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. พญ.กุณฑลีรัตน์    รัตนรักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.จิรสิทธิ์    เมฆวิชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.วิไลภรณ์    เพชรสุ่น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515