Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 (จำนวน 56 คน)

 • 1. พญ.กิติวรรณ    วิปุลากร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.คณิต    ตันติชัยวณิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.เฉลิม    คันธธาศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.ชวลิต    สังข์ประสิทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.ชาตรี    วิฑูรชาติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.ณรงค์    ขันตีแก้ว  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.ทศพร    อุทธิเสน  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.เบตง   อ.เบตง ยะลา   95110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.ธเนศ    รังษีขจี  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.ธาดา    ชินสุทธิประภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.ธิติวัฒน์    สุรพันธ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์   รพ.สมุทรปราการ   อ.เมือง สมุทรปราการ   10270  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.นฤมล    ภมะราภา  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.อุตรดิตถ์   อ.เมือง อุตรดิตถ์   53000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.นิรันดร    มณีกานนท์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.พระยืน   อ.พระยืน ขอนแก่น   40320  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.นิสิต    คงเกริกเกียรติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.บุญเรือง    ไตรเรืองวรวัฒน์  

  ที่ทำงาน : รพ.ธัญญารักษ์   ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี ปทุมธานี   12110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.บุญส่ง    แสงสุขศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.ปณคพร    วรรณานนท์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.ประสิทธิ์    สัจจพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ปรีดา    แซ่อิ้ง  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.พงษ์    ปทุมนากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. พญ.พัชรวลัย    เหลืองวารินกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พญ.พัชรีพร    เรืองจิระชูพร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.เพ็ญศรี    มโนวชิรสรรค์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.พิจิตร   อ.เมือง พิจิตร   66000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. พญ.เพลินจันทร์    เชษฐโชติศักดิ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พญ.ภัทรพร    นิติกิจไพบูลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. นพ.ภูมิพิชญ์    จรรยาวิจักษณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.มาลินี    บุญยรัตพันธุ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ชลบุรี   อ.เมือง ชลบุรี   20000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.รักษ์ฉนา    คล้ายหนองสรวง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.รุ่งเรือง    ลิ้มไพบูลย์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.เรืองศิลป์    เถื่อนนาดี  

  ที่ทำงาน : - รพ.โรคติดต่อทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.ลั่นทม    ศรีจันทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.วราภรณ์    โสฬสพรหม  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.อุตรดิตถ์   เมือง อุตรดิตถ์   53000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.วัฒนาพร    คุ้มบุญ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานรังสีวิทยา   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.วิฐารณ    บุญสิทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.วินัย    ศิริชาติวาปี  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.ศิริพงษ์    เหลืองวารินกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. พญ.ศิริลักษณ์    สุขสมปอง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญี   รพ.ศิริราช   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.ศิริศักดิ์    ฉันทชัยวัฒน์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.สมุทรปราการ   อ.เมือง สมุทรปราการ   10270  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.ศุภรัตน์    เอกสมทราเชษฐ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.สมชาย    ปาลีกุล  

  ที่ทำงาน : แผนกวิสัญญี   รพ.ชลบุรี   อ.เมือง ชลบุร   20000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.สรรเสริญ    พงษ์ลิขิตมงคล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.สัญญา    ปราบริปูตลุง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.สายจินต์    รักมนุษย์  

  ที่ทำงาน : แผนกจักษุ   รพ.นครปฐม   อ.เมือง นครปฐ   73000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.สุนทร    ยนต์ตระกูล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.สุนี    จุฑางกูร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.สุรเชษฐ์    สู่พานิช  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.พระปิ่นเกล้า   กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.อดุลย์    ราชณุวงษ์  

  ที่ทำงาน : แผนกอายุรกรรม   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.อนัน    ศรีพนัสกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.อิสระ    เจียวิริยบุญญา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.อุบลรัตน์    ปทานนท์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ประจวบคีรีขันธ์   อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์   77000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.โอวตือ    แซ่เซียว  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. นพ.กิตติพงษ์    สิริชัยเวชกุล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ตาคลี   อ.ตาคลี นครสวรรค์   60140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.สุรางค์    สู่พานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.โสภณ    มุธุสิทธิ  

  ที่ทำงาน : - รพ.สนม   อ.สนม สุรินทร์   32160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.มนต์ชัย    แก้วลาย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. นพ.สุเทพ    เล็กอุดากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.กิตติศักดิ์    ด่านวิบูลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515