Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 (จำนวน 59 คน)

 • 1. พญ.เกศแก้ว    ธนสุทธิเวศย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.คงฤทธิ์    สุขานุศาสน์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสต คอ นาสิก   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.จรัล    ทองทับ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานผู้ป่วยนอก   รพ.สรรพประสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.จำกัด    สุวรรณวัฒนะ  

  ที่ทำงาน : 99/192 ซ.รามคำแหง 150 ถ.รามคำแหง   หมู่บ้านธารารมณ์   สะพานสูง กรุงเทพมหานคร   10240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.จิตรา    วงศ์วิวัฒนานนท์  

  ที่ทำงาน : 254/194 ซอย 48/3   ม.สัมมนากร   สะพานสูง กรุงเทพมหานคร   10240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.ชาญชัย    พานทองวิริยะกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.ชาติชาย    ดวงดีเด่น  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.สูงเนิน   อ.สูงเนิน นครราชสีมา   30170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.เชวง    ลิขสิทธิ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.อุบลรักษ์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.ซารีปา    มะ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.ป.แพทย์   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.ญาณนุช    เมตติกานนท์  

  ที่ทำงาน : รพ.สินแพทย์   ถ.รามอินทรา กม. 9   คันนายาว กรุงเทพมหานคร   10230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.ณรงค์ชัย    ยิ่งศักดิ์มงคล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มสว. องค์รักษ์ 6   อ.เมือง นครนายก   26000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.เติมจิตร    คงพิพัฒน์ไชยศิริ  

  ที่ทำงาน : - รพ.สุราษฏรธานี   อ.เมือง สุราษฐ์ธานี   84000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.ทรงยศ    ตั้งกิจโชติ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.แม่สอด   อ.แม่สอด ตาก   63110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.ทัศพร    ตั้งกิจโชติ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานจักษุวิทยา   รพ.แม่สอด   อ.แม่สอด ตาก   63110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.นิรมล    พัจนสุนทร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวชฯ   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.บุญส่ง    พัจนสุนทร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พอ.พญ.เบญจมาศ    จงอุตส่าห์  

  ที่ทำงาน : 98/29 บ.โอมแลนด์ ซ.เดชอุดม 6   ต.หนองไผ่ล้อม   เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ประยูร    โกวิทย์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลบ้านไผ่   อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น   40170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.ประวิทย์    จันทร์สิงห์ทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ปริญญา    เสริมพงษ์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.พยัคฆภูมิพิสัย   อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม   44110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พญ.ปรียาภรณ์    เอกสิทธิกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.พนมวัลย์    บุณยมานพ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.พรชัย    วัชรวิทยสุนทร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.พรเพชร    ปัญจปิยะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. นพ.พิษณุ    บริบาลบรรพตเขตต์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.ทุ่งฝน   อ.ทุ่งฝน อุดรธานี   41310  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.แพรวพรรณ    หงษ์วิศิษฐกุล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลรามคำแหง   กรุงเทพมหานคร   10240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.มะลิวัลย์    ดอนสมจิตร  

  ที่ทำงาน : แผนกเอกซเรย์   โรงพยาบาลอุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.เรืองฤทธิ์    จารุรังสีพงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.วชิระ    เพ็งจันทร์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีธัญญา ถนนติวานนท์   นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.วนิดา    ทองมีอาคม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.วรพงษ์    เวชวิชานิยม  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสตศอนาสิกฯ   รพ.สมิตติเวช   133 ถ   กรุงเทพ ฯ  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.วิทูรย์    ประเสริฐเจริญสุข  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.วิลาวัลย์    เคนโพธิ์  

  ที่ทำงาน : 2/86 บ.เฉลิมสุขนิเวศน์ฯ   รามอินทรา จระเข้   บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   10230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.ศรีประภา    เนตรนิยม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.ศรีสอางค์    เปาริก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. พญ.ศิริลักษณ์    ธีรพันธุ์วัฒน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พญ.สมใจ    เวโรจน์พิพัฒน์  

  ที่ทำงาน : รังสีแพทย์   โรงพยาบาลพญาไท   ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   10160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.สมชาย    เชื้อนานนท์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.นครพนม   อ.เมือง นครพน   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.สมเดช    เจริญสรรพพืช  

  ที่ทำงาน : 541/171 ม.เบญจรงค์   ซอย 31 สุขาภิบาล 3   มีนบุรี กรุงเทพมหานคร   10510  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์

  ที่ทำงาน : บ้านเลขที่
  บ้าน : บ้านเลขที่
  โทรศัทพ์ : 089-844-3084
  อีเมล์ : drsompong57@gmail.com

 • 41. นพ.สันติ    ศุภภัทรเกษม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพ.สุขสันติ์    พัฒนสุวรรณา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.สุรเชษฐ์    กู้พงษ์ศักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.สุรพล    ฉากครบุรี  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.สกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. พญ.ศุภชา    สิงคนิภา  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.รวมแพทย์   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.ณัฐพร    ประกอบ  

  ที่ทำงาน : ฝ่ายเวชกรรมสังคม   โรงพยาบาลลพบุรี   อ.เมือง ลพบุรี   15000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.พิศิษฐ์    โจทย์กิ่ง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.วิสาขา    ชีวพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. นพ.ศุภชัย    นาทองไชย  

  ที่ทำงาน : แผนกสูติ-นรีเวช   โรงพยาบาลตาก   อ.เมือง ตาก   63000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.ไพศาล    จันทร์หนองสรวง  

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ   ถ.ปัทมานนท์   อ.สุวรรณคภูมิ ร้อยเอ็ด   45130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. หวาน ศรีเรือนทอง

  ที่ทำงาน : รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
  บ้าน : 2-4-6-8 ถ.อุบลกิจ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000
  โทรศัทพ์ : 0817253394
  อีเมล์ : wan_srt88@hotmail.com

 • 52. พญ.เบญจพร    นิติวาทการ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.เทียมทอง    อักขราสา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.วีระศักดิ์    คุณากรสิริ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสต คอ นาสิก   โรงพยาบาลอุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.จินตวีณ์    สุริยเศรษฐ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.สมภพ    ชื่นพาณิชย์กิจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.วีรกิจ    ดวงแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.นฤมล    วงศ์ประทุม  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์   เมือง อุตรดิตถ์   53000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.พนมวัลย์    บุญยมานพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515