Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 (จำนวน 50 คน)

 • 1. นพ.กรีฑา    ม่วงทอง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   รพ.พระมงกุฏเกล้า   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.กิตติ    จันทร์เลิศฤทธิ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.จตุรัตน์    กันต์พิทยา  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.จิราภรณ์    ศรีนครินทร์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.จุลินทร์    ทวีวัฒนมงคล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสต คอ นาสิก   รพ.นนทเวช   นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.ชัยวัฒน์    จัตตุพร  

  ที่ทำงาน : - รพ.วังจันทร์   อ.วังจันทร์ ระยอง   21210  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.ถวัลย์วงค์    รัตนสิริ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.บุญชัย    พิพัฒน์วนิชกุล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.เลิดสิน   กรุงเทพมหานคร   10500  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.บุศยา    ธรรมาธร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.ประเสริฐ    อัตถากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.ปัญญา    มานุจำ  

  ที่ทำงาน : - รพ.จอมพระ   อ.จอมพระ สุรินทร์   32180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.พงษ์สวัสดิ์    รัตนแสง  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.โกสุมพิสัย   อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม   44140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.พิมลจันทร์    สัตยาวุฒิพงศ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.ท่าบ่อ   อ.ท่าบ่อ หนองคาย   43110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.ไพบูลย์    ละแมนชัย  

  ที่ทำงาน : KT พัทยาคลินิก   พัทยาใต้   ชลบุรี   20000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.ยุทธพงษ์    วีระวัฒนตระกูล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.รัตนวดี    ณ นคร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.วิทยา    ปานะโปย  

  ที่ทำงาน : แผนกจักษุวิทยา   รพ.พระพุทธชินราช   อ.เมือง พิษณุโลก   65000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.วิบูลย์    บุญไกรสร  

  ที่ทำงาน : - รพ.ตากสิน   เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.วีรชัย    ทีหลวง  

  ที่ทำงาน : - รพ.หนองหาน   อ.หนองหาน อุดรธานี   41130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.วีรศักดิ์    วิศวไพศาล  

  ที่ทำงาน : แผนกโสตศอนาสิก   รพ.สกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.วีระวัฒน์    สุขสง่าเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.ศักดา    กาญจนาวิโรจน์กุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.สมคิด    สุริยเลิศ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ศรีสะเกษ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.สมยศ    บุญวัชรพันธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. นพ.สุชาติ    เปรื่องเมธางกูร  

  ที่ทำงาน : 229/10 ซ.เพชรเกษม   ต.ปากคลอง   อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   10500  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.สุดา    ศิริเชาวนิชการ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.สุภัทศร    กลับเจริญ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.สุวรรณา    อรุณพงษ์ไพศาล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวชฯ   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.สุวิมล    เลืองวัฒนะวนิช  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานรังสีวิทยา   รพ.ศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.เสาวนี    เสถียรกิจการชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.อนันต์    อุ่นแก้ว  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีมหาโพธิ์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.อัมพร    กรกิจโสภณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.อัสนี    ภมะราภา  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.อุตรดิตถ์   อ.เมือง อุตรดิตถ์   53000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.อิทธิพล    สูงแข็ง  

  ที่ทำงาน : - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   อ.เมือง หนองบัวลำภู   39000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. กฤษดา มโนรัตน์

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด45000
  บ้าน : 9 ซอย 4 ถนนปัทมานนท์ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด45000
  โทรศัทพ์ : 0818717939
  อีเมล์ : krisaman@gmail.com

 • 36. นพ.เจริญ    เสรีรัตนาคร  

  ที่ทำงาน : - รพ.วารินชำราบ   อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พญ.เจิดจรัส    สุขสมบูรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.ชัยพร    พรหมสิงห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.พยุงศักดิ์    หอมวิเศษวงษา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.สมบัติ    เตรียมแจ้งอรุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.สุรางค์    เลิศคชธาร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพ.อนันตชัย    พุทธวิบูลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.อังคณา    ฉมาดล  

  ที่ทำงาน : จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี   ถ.ลาดพร้าว 111 คลองจั่น   บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   10240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.บุญส่ง    เจริญวัฒน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากายวิภาคฯ   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.สงวนศักดิ์    วิเศษศุกล  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลวังหิน   อ.วังหิน ศรีสะเกษ   33270  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.ประเวศ    อักษร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.สมชัย    ตั้งกิตติพงษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช   กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.นฤมล    กิตติคุณากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. นพ.ชนินทร์    กลิ่นจงกล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.สมสุข    จงสุขเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515