Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 (จำนวน 154 คน)

 • 1. พญ.ภิญญดา    วงศ์ใหญ่  

  ที่ทำงาน : 232 ถ.ชัยถูมิ-สีคิ้ว   ต.ในเมือง   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.ดารา    ไม้เรียง  

  ที่ทำงาน : 499/97 ม.ราชาซิตี้   ต.ศิลา   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.ภัทรี    เลิศอุทัย  

  ที่ทำงาน : 318 ม.16 ถ.มะลิวัลย์   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.วชิราพร    ภูริภูมิ  

  ที่ทำงาน : 21 ม.6 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ   ต.นอกเมือง   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.แพรว    โคตรุฉิน  

  ที่ทำงาน : 133/3 ม.ลีลา6 ถ.เทวาภิบาล   ต.ในเมือง   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.ปริศนา    แซ่โง้ว  

  ที่ทำงาน : 114 ม.1   ต.สำโรง   อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ   33120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.สิริกุล    ทุ่งวชิรกุล  

  ที่ทำงาน : 230/3 ม.1   ต.ท่าขอนยาง   อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม   44150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พร.กรกนก    เฮงสวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : 407-8   ถ.อภัยราษฎร์   อ.พุทไธสง บุรีรัมย์   31120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.วรากร    จ่าแสนชื่น  

  ที่ทำงาน : 30 ม.1   ต.กำแพง   อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด   45150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.ศรีอาภา    สมาจาร  

  ที่ทำงาน : 44-46 ถ.พลายชุมพล   ต.ท่าพี่เลี้ยง   อ.เมือง สุพรรณบุรี   72000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.วิกรม    เจนเนติสิน  

  ที่ทำงาน : 6/33 ม.1   ต.หนองปรือ   อ.บางละมุง ชลบุรี   20150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.ญาดา    ศิริพันธ์โนน  

  ที่ทำงาน : 227 ม.2 ถ.สักดิ์มโน   ต.ลำปลายมาศ   อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์   31130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.เอกลักษณ์    แสงศิริรักษ์  

  ที่ทำงาน : 2/2 ถ.พิพัฒน์พงษ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง สุรินทร์   320000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.สุพัฒนา    รื่นพิทักษ์  

  ที่ทำงาน : 51/431 ม.9 ม.เสนา88 ถ.นวลจันทร์   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   10230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.อนุชิต    ศรีพลากิจ  

  ที่ทำงาน : 41 ถ.ชื่นฤดี   ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง อุตรดิตถ์   53000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.จารุพรต    ตรงศิริทรัพย์  

  ที่ทำงาน : 70 ถ.เทศบาล23   ต.ในเมือง   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.สุภเชษฐ์    ชีรณวาณิช  

  ที่ทำงาน : 445-9   ถ.อินทรคีรี   อ.แม่สอด ตาก   63000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ภุชงค์    ผลารักษ์  

  ที่ทำงาน : 16/3 ซ.บุญตุ้ม ถ.บ้านโนน   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. พญ.อรทัย    สืบเมืองซ้าย  

  ที่ทำงาน : 109 ม.3   ต.ดงกลาง   อ.จตุพักตร์พิมาน ร้อยเอ็ด   45180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. พญ.ศศิกานต์    นนฤาชา  

  ที่ทำงาน : 207/11 ม.3 บ.ช้าง   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.เก่งกาจ    วินัยโกศล  

  ที่ทำงาน : 133/1 ถ.นครปทุม   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.ยงยศ    เหลืองรัชชเจริญ  

  ที่ทำงาน : 43/1 ม.10   ต.วัดโพธิ์   อ.เมือง นครสวรรค์   60000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.ปรัตถ์    สุวัฒนภักดี  

  ที่ทำงาน : 600/78 ถ.สาธุประดิษฐ์   แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   10120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พญ.ณัฐรียา    ชาวชุมนุม  

  ที่ทำงาน : 103/6 ถ.ศรีสุข   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ฐาปนี    อัจฉริยวงศืเมธี  

  ที่ทำงาน : 98/5 ซ.สุรทักษ์ ถ.ศรีชมชื่น   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.บัณฑิต    โมฆะรัตน์  

  ที่ทำงาน : 341/2 ม.2   ต.โนนสูง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.ธัญญลักษณ์    วงศ์ลือ  

  ที่ทำงาน : 49 ม.2   ต.เขวาไร่   อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม   44140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.บัวกาญจน์    กายาผาด  

  ที่ทำงาน : 32 ม.4 ถ.สุขุมวิทย์ 103   แขวงหนองบอน   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   10250  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.สิริลักษณ์    จันทร์วีระชัย  

  ที่ทำงาน : 139(ห้องเสื้อสยาม) ม.6 ถ.พหลโยธิน   แขวงคลองถนน   เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   10220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.สุกานดา    มหาธีรวัฒน์  

  ที่ทำงาน : 598/1 ถ.ศรีจันทร์   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.ฐาปนีย์    ทิพรส  

  ที่ทำงาน : 603 ม.2   ต.นาอาน   อ.เมือง เลย   42100  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.จุฑามาศ      

  ที่ทำงาน : 287/23 ถ.เสริมสวาสดิ์   ต.เมืองพล   อ.พล ขอนแก่น   40120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.ชลธิชา    จิตเอื้อโอภาส  

  ที่ทำงาน : 38/21 ถ.โนนม่วง   ต.ในเมือง   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.ชุติมา    ชัยช่วงโชค  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.ศรณ์    ธาตุทอง  

  ที่ทำงาน : 123/199 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.กมลชนก    ประภาศรีสุข  

  ที่ทำงาน : 1379/59 ซ.ประดิษฐ์ชัย ถ.พหลโยธิน   แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.ธันวรัชน์    แก่นลา  

  ที่ทำงาน : 13/1 ซ.เทศบาล2   ถ.แจ้งสนิท   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.ภูบดินทร์    วงศ์ธารณาวุฒิ  

  ที่ทำงาน : 619/42 ซ.สาธุประดิษฐ์ 45   แขวงช่องนนท์   เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   10120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.วีรวัฒน์    คชินทักษ  

  ที่ทำงาน : 199 ถ.อุปราช   ต.น้ำพอง   อ.น้ำพอง ขอนแก่น   40310  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.พัทธวรรณ์    นากาภรณ์ธรรม  

  ที่ทำงาน : 20 ม.1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย   ต.หัวทะเล   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.สิริลักษณ์    ยิ้มเจริญ  

  ที่ทำงาน : 498 ถ.ย่านศิลาอาสน์   ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง อุตรดิตถ์   53000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พย.ดวงพร    รัตนลาภไพบูลย์  

  ที่ทำงาน : 129 ถ.อัษฎางค์   ต.ในเมือง   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.เสมอ    แซ่ตั้ง  

  ที่ทำงาน : 515ฒ ซ.เสริมสันติ   ต.มะขามหย่ง   อ.มือง ชลบุรี   20000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.สิริวัฒน์    สวัสดิกิจจานนท์  

  ที่ทำงาน : 44/1 ม.1   ต.ศรีภูมิ   อ.กระสัง บุรีรัมย์   31160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.นราธิป    โล่หิรัญญานนท์  

  ที่ทำงาน : 1211-13 ถ.ขุขันธ์   ต.เมืองเหนือ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.ฐิตินันท์    สมุทรไชยกิจ  

  ที่ทำงาน : 43/1463 ถ.พระราม 2 ซ.11   แขวงบางมด   เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร   10150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.ธนัฐ    จิรบันดาลสุข  

  ที่ทำงาน : 1031/3 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ   แขวงหิรัญรุจี   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.ประครอง    ลิมป์วรรณธะ  

  ที่ทำงาน : 108-108/1   ต.กุดจิก   อ.สูงเนิน นครราชสีมา   30380  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.ศิวาพร    หรดี  

  ที่ทำงาน : 493/111 ถ.อัตถปัญญา   ต.ตลาด   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.ชนม์รัตน์    กาญธนะบัตร  

  ที่ทำงาน : 4 ม.รัตนโกสินทร์ 200 ปี   ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี ปทุมธานี   12130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.ปริศนา    ปัญญาไวย  

  ที่ทำงาน : 162 ม.2   ต.ร่องฟอง   อ.เมือง แพร่   54000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.พรทิพย์    สุขพาณิชยิ่งยง  

  ที่ทำงาน : 35/1   ถ.วาริน-พิบูลฯ   อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.เศรษฐพล    วัฒนากมลชัย  

  ที่ทำงาน : 266/11 ซ.กิ่งจันทร์ ถ.จันทร์   แขวงวัดพระยาไกร   เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร   10120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.สุรัมภา    ประภสสรวิจิตร  

  ที่ทำงาน : 18/2 ภ.พระราม 4   แขวงป้อมปราบ   เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร   10100  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.อำไพพรรณ    นามอำนาจ  

  ที่ทำงาน : 36/7 ถ.หน้าสถานีรถไฟ   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.กีรติ    ลีละพงศ์วัฒนา  

  ที่ทำงาน : 2250/58   ถ.เจริญกรุง   บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร   10120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. พญ.กรกนก    สุตพันธ์  

  ที่ทำงาน : 1518/3 ถ.ขุขันธ์   ต.เมืองใต้   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. นพ.อลงกรณ์    สุราช  

  ที่ทำงาน : 286 ม.2   ต.หนองโก   อ.กระนวน ขอนแก่น   40170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.ณัฐวรรณ    สวงโท  

  ที่ทำงาน : 5 ม.14   ต.ในเมือง   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.ศิริลักษณ์    ไชยศิริ  

  ที่ทำงาน : 230 ม.10   ต.ลำภู   อ.เมือง หนองบัวลำภู   39000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.นภาพร    ภูริพัฒน์  

  ที่ทำงาน : 40 ถ.พลแพน   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. พญ.วิพรร    ณัฐรังสี  

  ที่ทำงาน : 129 ถ.นิคมสามกลาง   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.ชฎา    กมลชัย  

  ที่ทำงาน : 257 ม.15   ต.กมลาไสย   อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์   46130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.นิรุชา    ปัญโญวัฒน์  

  ที่ทำงาน : 248 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง   ต.ศิลา   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. พญ.จันทิมา    มหาผล  

  ที่ทำงาน : 193 ม.11   ต.หญ้าปล้อง   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พญ.รพีพรรณ    เหลือเพิ่มพร  

  ที่ทำงาน : 379/1 ม.8   ต.หนองเหียง   อ.พนัสนิคม ชลบุรี   20140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. พญ.กุณฑลี    สุกาญจนาเศรษฐ  

  ที่ทำงาน : 160/32 ถ.ชาตะผดุง   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. พญ.ชุติมา    ชุณหะวิจิตร  

  ที่ทำงาน : 9 ร้านโค้วกิมเซ็ง ม.4   ถ.ถีนานนท์   อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์   46150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. พญ.นิรินธน์    กุลวรรณวิจิตร  

  ที่ทำงาน : 118/6 ม.ส.ภาณุรังษี ซ.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย   ต.บางกรวย   อ.บางกรวย นนทบุรี   11130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. นพ.ธนพล    สิรัฐพงศ์  

  ที่ทำงาน : 561, 563 ถ.มิตรภาพ   ต.ปากช่อง   อ.ปากช่อง นครราชสีมา   30130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.สมโภช    อินทรักษ์  

  ที่ทำงาน : 417/2 ถ.ธัญญารัตน์   ต.ตลาด   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พญ.ลลิตา    พนาวัฒนวงศ์  

  ที่ทำงาน : 80/22   ถ.ศรีชมชื่น   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. พญ.กัลยารัตน์    ลีสุขสวัสกิ์  

  ที่ทำงาน : 35/135 ซ.เรวดี 21 ถ.ติวานนท์   ต.ตลาดขวัญ   อ.เมือง นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.สถาพร    คุณธรรม  

  ที่ทำงาน : 5 ม.2   ต.หัวเรือ   อ.วาปีปทุม มหาสารคาม   44120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.ธิติ    ธิติศักดิ์สกุล  

  ที่ทำงาน : 162/4-5   ถ.ธนะผล   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.ปาริฉัตร    สงวนตระกูล  

  ที่ทำงาน : 60 ซ.ชยางกูร 3 ถ.ชยางกูร   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.จิติรัชต์    อุณุรัตน์  

  ที่ทำงาน : 10 ม.11 บ.สันติสุข ถ.สีหราชเดโชชัย   ต.บ้านเป็ด   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.เกตน์นิภา    สินสุพรรณ์  

  ที่ทำงาน : 504/4 ถ.จิระ   ต.ในเมือง   อ.เมือง บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. นพ.ประทีป    เจริญธัญรักษ์  

  ที่ทำงาน : 86/90 ถ.ประชาสโมสร   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. พญ.แพนวพรรณ    จงแสงทอง  

  ที่ทำงาน : 111/22 ซ.4/1 ม.16 ม.บัวทอง ถ.กาญจนาภิเษก   ต.บางรักพัฒนา   อ.บางบัวทอง นนทบุรี   11110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. นพ.จรุงธรรม    ขันตี  

  ที่ทำงาน : 62/2 ถ.ชยางกูร   ต.ในเมือง   อ.เมือง นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.พุทธรักษา    มนูศิลป์  

  ที่ทำงาน : 57/7 ถ.โพธิสาร   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พญ.ชฤมนต์    อภิวัฒนพร  

  ที่ทำงาน : 677 มฦ7 ถ.อุดร-หนองสำโรง   ต.หมูม่น   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.ชลภิวัฒน์    ตรีพงษ์  

  ที่ทำงาน : 25 ม.5   ต.ขอนแก่น   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.ชานนท์    ชัยวิเศษ  

  ที่ทำงาน : 55/1 ถ.ชยางกูร ซ.ชยางกูร 21   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.ปวีณา    ศรีวรพรกุล  

  ที่ทำงาน : 39 ถ.เทศบาล1   ต.ทางเกวียน   อ.แกลง ระยอง   21110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. พญ.นพรัตน์    น้อยบางยาง  

  ที่ทำงาน : 211/10 ซ.ไปรษณีย์   ต.คลองมะเดื่อ   อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   74110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. นพ.กฤตบุญ    ธรรมเจริญสถิต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.กฤตพงศ์    สมบูรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. นพ.กฤษกร    จริงจิตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. นพ.กวิน    เพียรมี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.กษม    เวชคุปต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. นพ.กิตต์    วิวัฒน์พัฒนกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. นพ.เก่งกาจ    อุ่นฤทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. พญ.เกศกนก    คำเรืองศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. พญ.ขนิษฐา    นาครินทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.จิตรลดา    จึงสมาน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. พญ.จิราวรรณ    จันทร์เลิศฤทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. พญ.ฉัฐสุดา    สุกทน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. พญ.ชญานิษฐ์    ศิริไสย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. พญ.ชฤมนต์    อภิวัฒนพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. นพ.ชานนท์    พันธ์นิกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. นพ.ฐานศักดิ์    สมัตถะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. นพ.ฐิติ    จันทร์เมฆา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. นพ.ณรงค์    จันทร์แก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. นพ.ณัฐพงศ์    แซ่โง้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 107. พญ.ทัศนีย์    รายยวา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 108. นพ.ธนัญชัย    เพรชรนาค  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 109. นพ.ธำรง    งามอุรุเลิศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 110. นพ.ธีรสุต    หอมวิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 111. นพ.ธีระชาติ    บุตรคำโชติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 112. นพ.นิติวัติ    ชาญศึก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 113. นพ.ปริญญษ    อัฌธวรพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 114. นพ.ปิติ    อึ้งอารีย์วิทยา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 115. พญ.พนิดา    ธานี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 116. นพ.พร้อมพล    หิรัญกนกพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 117. พญ.พวงแก้ว    ธิติสกุลชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 118. นพ.พศุตม์    งานไว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 119. พญ.พัชรียา    ชุกชื่น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 120. พญ.พิจักษณา    วงศ์เสนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 121. พญ.พุทธรักษา    มนูศิลป์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 122. นพ.ภัทร    เหล่าภัทรเกษม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 123. นพ.ภัทรพงศ์    บุรภัทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 124. นพ.ภานุวัฒน์    ไตรธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 125. นพ.ภูมิศักดิ์    ธรรมวิริยารักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 126. นพ.มานะพงศ์    นาชัยเวียง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 127. นพ.แมนชัย    รัชตชัยยศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 128. นพ.รองฤทธิ์    สุขปลั่ง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 129. พญ.รัชดาภรณ์    ปุยนุเคราะห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 130. พญ.รัชนีวรรณ    สินิทธ์กุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 131. พญ.ฤทัยรัตน์    ตั้งมั่นสกุลชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 132. นพ.วรนิพิฐ    พาลุสุข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 133. พญ.วรรษมน    สายคง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 134. พญ.วศินี    สอนประสม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 135. นพ.วสันต์    ฐาปนาเวท  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 136. พญ.วิชชุลดา    นาควิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 137. นพ.วิเชียร    ศิริธนะพล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 138. นพ.วิทวัส    จันทร์อ่อน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 139. นพ.วิศิษฏ์    ลีลาศวัฒนกิจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 140. นพ.ศรันย์    ศรีวสุธา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 141. พญ.ศิริฤทัย    อำนาจบุดดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 142. พญ.ศิริวรรณ    ศรีปุ้นจั่น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 143. พญ.ศุภศิริ    หะยะกังฉัตร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 144. พญ.สิริกานดา    สมัญญา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 145. พญ.สิริลักษณ์    ยิ้มเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 146. พญ.อัปสรรัชย์    ภู่ทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 147. นพ.สุภัทร    ประวัติพัฒนะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 148. พญ.หทัยวรรณ    ม่วงตาด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 149. นพ.อนุชา    อาฮูยา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 150. นพ.อยุทธ์    จินตรักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 151. นพ.อรรถพล    ติตะปัญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 152. พญ.อรอนงค์    ชุติเนตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 153. นพ.อัศวเดช    แสนบัว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 154. พญ.จาริญญ์    จินดาประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515