Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 (จำนวน 94 คน)

 • 1. นพ.ฉลองชัย    เฉลิมวัฒน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาชีวเคมี   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.วลี    โชคชัยชำนาญกิจ  

  ที่ทำงาน : 412 ม.9   ต.ทรงคนยา   อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   10130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.สลักจิต    ธีระนุกูล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.นพรัตน์    ดิ่งฐากูร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.ฉัตรแก้ว    ชุ่มเพ็งพันธุ์  

  ที่ทำงาน : 52/114 ซ.พหลโยธิน45 ถ.พหลโยธิน   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.วงทอง    วังทะนันท์  

  ที่ทำงาน : 64/540   ต.ราชาเทวะ   อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   10540  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.พฤฒิพงศ์    กาวิรส  

  ที่ทำงาน : 46/1 ถ.รัตนโกสินทร์   ต.วัดเกต   อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.อรุณรัตน์      

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.พิเชษฐ์    แก้วมณีชัย  

  ที่ทำงาน : 123/2008 ม.16   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.อลงกรณ์    จันทร์เจริญ  

  ที่ทำงาน : 48/7-8 ถ.ประชาธรรมรักษ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.อภิญญา    โชติญาโณ  

  ที่ทำงาน : 143 ม.5   ต.เพ็กใหญ่   อ.พล จ.ขอนแก่น   40120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.ณัฐพร    พุทธิเมธี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.จตุพร    สองแคว  

  ที่ทำงาน : 11/3 ม.1   ต.ป่าแมต   อ.เมือง จ.แพร่   54000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.สุพัชชา    จันทร์ปรีดา  

  ที่ทำงาน : 189 ถ.เกษม   ต.เมืองเดช   อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี   34160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.จันทร์จิรา    สวัสดิพงษ์  

  ที่ทำงาน : 151/191   แขวงบางไผ่   เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   10160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.พัชรี    คัญชา  

  ที่ทำงาน : 133/77 ถ.โชตนา   ต.ช้างเผือก   อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.พรพรรณ    บุญกิจ  

  ที่ทำงาน : 43 ม.2   ต.หนองปรือ   อ.รัษฎา จ.ตรัง   92130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.สรพงษ์    พวงลำใย  

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. พญ.อมรรัตน์    สุโพธิ์เคน  

  ที่ทำงาน : 139/1 ม.3   ต.เด่นชัย   อ.เด่นชัย จ.แพร่   54110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. พญ.สาริณี    การสดวก  

  ที่ทำงาน : 138/1 ถ.ท่าแฉลบ   ต.ตลาด   อ.เมือง จ.จันทบุรี   22000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พญ.ณิชา    ตั้งภาพงษ์  

  ที่ทำงาน : 399 ม.9   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.รัชฏพงษ์    นิธิอภิญญาสกุล  

  ที่ทำงาน : 1/9 ถ.ธานี   อ.เมือง   จ.บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.จิรศักดิ์    วงศ์แก้วโพธิ์ทอง  

  ที่ทำงาน : 78-82-82 ถ.ราชการดำเนิน   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.ฉัตรพล    คงเฟื่องฟุ้ง  

  ที่ทำงาน : 301/7 ถ.นครสวรรค์   ต.ตลาด   อ.เมือง จ.มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ศยามล    กิมตระกูล  

  ที่ทำงาน : 3/28 ม.8 ซ.ร่มเกื้อ ถ.พุทธมลฑลสาย 4   แขวงทวีวัฒนา   เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   10170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.นพพล    เกียรติโศภิษฐ์  

  ที่ทำงาน : 79/9 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   ต.ศรีบุญเรือง   อ.เมือง จ.มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.วรวิทย์    ตันติพลาผล  

  ที่ทำงาน : 93 ถ.สายวังสีสูบ   ต.งิ้วงาม   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์   53000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.อาทิตย์    จักรไชย  

  ที่ทำงาน : 330 ม.1   ต.ลุมพุก   อ.ลำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร   35110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.บุญยงค์    หิรัญหลาย  

  ที่ทำงาน : 527 ม.7   ต.ช่องสามหมอ   อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   36150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.สุนทรี    บุญสิงห์  

  ที่ทำงาน : 86/2 ม.2 ซ.ชัยพฤกษ์ ถ.ชาตะผดุง   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.สุพจน์    ซาเหลา  

  ที่ทำงาน : 120 ม.8   ต.ชมสะอาด   อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด   45250  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.ศิริญญา    อุราธรรมกุล  

  ที่ทำงาน : 90/5   ถ.อุดรดุษฎี   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.อนันตเดช    วงศรียา  

  ที่ทำงาน : 107 ม.2   ต.โนนหอม   อ.เมือง จ.สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.ทิภาภรณ์    เบ้าหล่อเพชร  

  ที่ทำงาน : 555 ถ.อุดร-ขอนแก่น   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.จุไรรัตน์    ทุมนันท์  

  ที่ทำงาน : 202/1 ม.8   ต.ขุหลุ   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   34130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.อภิชัย    ประคองศิลป์  

  ที่ทำงาน : 131-133 ม.6   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พญ.เรียมใจ    สิทธิ  

  ที่ทำงาน : 80 ม.2   ต.บ้านหว้า   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.สุนีย์    พนมบัวเลิศ  

  ที่ทำงาน : 21/2 ถ.หลังเมือง   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.ศศพินทุ์    วงษ์โกวิท  

  ที่ทำงาน : 184/2 ถ.ลาดพร้าว ซ.6   แขวงจอมทอง   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.ศรัญญา    ไกรสีทา  

  ที่ทำงาน : 27 ม.20 ถ.นิตโย   ต.สว่างแดนดิน   อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   47110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.ลักษณาวดี    มหิวรรณ  

  ที่ทำงาน : 251 ม.12   ต.บุ่งค้า   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร   35120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.ปัทมา    พงษ์เมธา  

  ที่ทำงาน : 82/1 ถ.นเรศวร   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.กุสุมา    บัวชัย  

  ที่ทำงาน : 160 ม.7   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.ปรัชญา    ประดิษฐ์  

  ที่ทำงาน : 106 ม.5   ต.วัดเกาะ   อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   64120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.กลันธร ดีศรี

  ที่ทำงาน : 99/86 ม.ธาราฟ้าใส ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  บ้าน : 99/86 ม.ธาราฟ้าใส ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  โทรศัทพ์ : 036-221119
  อีเมล์ : gujupyo@gmail.com

 • 46. พญ.โสภิดา    ตันธวัฒน์  

  ที่ทำงาน : 74 ม.7 ถ.รอบเมือง   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. พญ.ศรัณยพร    ปัญญามี  

  ที่ทำงาน : 90/211 ม.พิมานชื่น ถ.อนามัย   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.อภิชาติ    เรณูวัฒนานนท์  

  ที่ทำงาน : 19 ซ.โรงเรียนไพบูลย์ ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.ดวงใจ    อนุสรณ์ธีรกุล  

  ที่ทำงาน : 5/2 ถ.ชวนชื่น   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.กรองกาญจน์    แก้วชัง  

  ที่ทำงาน : 62/1 ม.3   ต.บางแพ   อ.บางแพ จ.ราชบุรี   70160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.นันทพร    วงศ์สุรวัฒน์  

  ที่ทำงาน : 12/21 ม.6 ถ.ชัยภูมิ-ศรีคิ้ว   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.วันวิสาข์    สว่างแสง  

  ที่ทำงาน : 53 ม.7   ต.อุโมงค์   อ.เมือง จ.ลำพูน   51150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.ปนัดดา    จิตวรรณรัตน์  

  ที่ทำงาน : 163/2-4 ถ.ธานี   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.กุศลาภรณ์    วงษ์นิยม  

  ที่ทำงาน : 93/95 ซ.เรือนจำ ถ.ศรีจันทร์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.ภัทรกร    จึงโชติภัทร์  

  ที่ทำงาน : 74/15 ถ.ศรีสุข   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.ค้ำคูณ    วจนะวิชากร  

  ที่ทำงาน : 273/1 ถ.อุปราช   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.คมสันต์    ธำรงค์อนันตสกุล  

  ที่ทำงาน : 59/5-6 ถ.หลักเมือง   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.พัชรีภรณ์    ตันมิ่ง  

  ที่ทำงาน : 169/12 ม.1   ถ.มะลิวัลย์   อ.เชียงคาน จ.เลย   42110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.วรวิทย์    ไชยสิทธิ์  

  ที่ทำงาน : 76/2   ถ.พิบาลบัญชา   อ.เมือง จ.นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.มนทิรา    จันทร์ทองแก้ว  

  ที่ทำงาน : 145 ม.9 ซ.3   ต.บางยอ   อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   10130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. นพ.ปราการ    ธานี  

  ที่ทำงาน : 29 ซ.แจ้งสนิท12 ถ.แจ้งสนิท   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. พญ.เพียงพร    ศักดิ์ศิริวุฒโฒ  

  ที่ทำงาน : 333-4 ถ.หมากแข้ง   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.สุภจิตต์    นวพันธุ์  

  ที่ทำงาน : 210-212 ถ.สุขาภิบาล   ต.วัดใหม่   อ.เมือง จ.จันทบุรี   22000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.จักรวิภา    รักษาคาร  

  ที่ทำงาน : 4/706 ม.9   ต.ท่าช้าง   อ.เมือง จ.จันทบุรี   22000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. พญ.นิรมล    อึ้งตระกูล  

  ที่ทำงาน : 92-98 ถ.ปัทมานนท์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พญ.วัลภา    แสงเดือน  

  ที่ทำงาน : 223   ถ.พลแพน   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. พญ.พนมพร    เฉลิมชาติ  

  ที่ทำงาน : 116/11 ถ.หน้าเมือง   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. พญ.กนกพรรณ    บำรุงราชหิรัณย์  

  ที่ทำงาน : 57/2 ถ.สกลเชียงคาน   ต.กุดป่อง   อ.เมือง จ.เลย   42000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.พิชิต    แร่ถ่าย  

  ที่ทำงาน : 447 ม.1 ถ.นิตโย   ต.ท่าแร่   อ.เมือง จ.สกลนคร   47230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.ปิยนารถ    ถ่านพรประเสริฐ  

  ที่ทำงาน : 1152/40 ซ.เกษมสุวรรณ   ถ.สุขุมวิท50   คลองเตย กรุงเทพมหานคร   10250  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พญ.พรรณธิป    ภัทรกุลวิวัฒน์  

  ที่ทำงาน : 222/18   ถ.สุขมวิท22   คลองเตย กรุงเทพมหานคร   10110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พญ.ปิยกานต์    พัฒนวงศ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.บัณฑิต    พิทักษ์  

  ที่ทำงาน : 648/53 ถ.จุฑางกูร3   ต.ตลาด   อ.เมือง จ.มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. พญ.พัชรวจี    ติยะโคตร  

  ที่ทำงาน : 32 ซ.ช่วยส่งเสริม ถ.วิวชสุรการ   ต.มุกดาหาร   อ.เมือง จ.มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.อธิบดี    มีสิงห์  

  ที่ทำงาน : 242/20 ม.20 ถ.ท่าอากาศยาน   ต.บ้านเป็ด   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.ภิรดี    จันทร์มณฑล  

  ที่ทำงาน : 135 ม.6   ต.เหนือเมือง   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. นพ.เอกพงษ์    สาธิตพรมณี  

  ที่ทำงาน : 1/97-98 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.วัชราภรณ์    ปุริมะโน  

  ที่ทำงาน : 178 ม.14 ถ.สุขาภิบาล22   ต.บรบือ   อ.บรบือ จ.มหาสารคาม   44130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.อนงค์พร    นิ่มบริบูรณ์พร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.ไกรวุฒิ    โชประการ  

  ที่ทำงาน : 282 ม.9 ถ.วาริน-จันทรลักษณ์   ต.แสนสุข   อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พญ.สิริพร    แซ่เล่า  

  ที่ทำงาน : 349-349/1 ม.1 ถ.ศรีบูรพา   ต.หนองกุง   อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น   40140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.สุภัชชา    ประเสริฐเจริญสุข  

  ที่ทำงาน : 169/2 ถ.เทพารักษ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พญ.นันทิยา    เข็มเพชร  

  ที่ทำงาน : 100 ม.9   ต.ศรีฐาน   อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร   35150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.ราชันย์    จันทร์อ่อน  

  ที่ทำงาน : 7/1 ม.2   ต.โชคชัย   อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร   49130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. พญ.จันทร์จิรา    แก่นวงศ์  

  ที่ทำงาน : 38 ม.13   ต.ยางโยดาบ   อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี   34140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.ขนิษฐา    สุขสว่าง  

  ที่ทำงาน : 119-121 ถ.สุนทรเทพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. พญ.อรศิริ    สามัญตระกูล  

  ที่ทำงาน : 385/42 ม.10   ต.นครสวรรค์ตก   อ.เมือง จ.นครสวรรค์   60000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. พญ.พัชราภรณ์    เชื้อชาติ  

  ที่ทำงาน : 315/80 ถ.วิภาวดีรังสิต   แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   10210  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. พญ.ปวีณา    อุตสาห์  

  ที่ทำงาน : 131 ม.7   ต.ทรายมูล   อ.ทรายมูล จ.ยโสธร   35170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. พญ.ณัฏยา    มังคลาภิวัฒน์  

  ที่ทำงาน : 120/6 ถ.ยันตรกิจโกศล   ต.ในเวียง   อ.เมือง จ.แพร่   54000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. พญ.ถวิกา    แก้วเชื้อ  

  ที่ทำงาน : 186/3 ม.14 ซ.5 ถ.สุเทพ   ต.สุเทพ   อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. พญ.ณัชชา    แซ่เตียว  

  ที่ทำงาน : 48 ม.4 ถ.กันทรลักษณ์   ต.ซำ   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. พญ.ตริยาภา    ธีระกุล  

  ที่ทำงาน : 65-67 ถ.ประพนธ์บำรุง   ต.ธานี   อ.เมือง จ.สุโขทัย   64000 
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. ทวี ศิริวงศ์

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  บ้าน : 217 ซอยพุทธโอสถ ถ.นเรศ บางรัก กทม.10500
  โทรศัทพ์ : 0818720157
  อีเมล์ : sirivongs@gmail.com


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515