Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 (จำนวน 141 คน)

 • 1. นพ.ศรุต    จงกิจธนกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.ภานุวัฒน์    ขันธสะอาด  

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลหนองคาย   โรงพยาบาลหนองคาย   อ.เมือง จ.หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.ณพงษ์    กิจพานิชย์  

  ที่ทำงาน : 171/301-303   ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.ชัยสิทธิ์    คำแสน  

  ที่ทำงาน : 73 ม.10   ต.ท่าศาลา   อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น   40160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.สุดารัตน์    ศิริชัยพรศักดิ์  

  ที่ทำงาน : 38 ม.2   ถ.วาริชถวาย   อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   47150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.อุมา    โชติชะวงศ์  

  ที่ทำงาน : 171 ม.1   ต.สันทรายน้อย   อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   50210  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.กานต์พงษ์    ดีวงศ์  

  ที่ทำงาน : 136   ถ.วิวิชสุรการ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.มุกดาหาร   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.คมสัน    ศรีสุข  

  ที่ทำงาน : 149 ม.14   ต.ข้าวปุ้น   อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี   34270  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.ดลยา    ศิริกังวาลกุล  

  ที่ทำงาน : 79/474   ม.ธาราราณ์บางกระปิ   สะพานสูง กรุงเทพฯ   10240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.ปิยพงษ์    ติยวรนินท์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.ประภาพรรณ    กิจพ่อค้า  

  ที่ทำงาน : 80/227 ซ.97   ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ   บางพลัด กรุงเทพฯ   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.ธิตินัฐ    ทัศคร  

  ที่ทำงาน : 824   ถ.บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง จ.สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.ณัฐติยา    สุวรรณศรี  

  ที่ทำงาน : 18/8   ถ.สำราญชายโขงใต้   อ.เมือง จ.มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.เกียรติศักดิ์    พรหมเสนสา  

  ที่ทำงาน : 67 ม.3   บ้านลาดค้อ ต.ด่านม่วงคำ   อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.กิตติพศ    ทัศนบรรยง  

  ที่ทำงาน : 425 ม.11   ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน   อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   47110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.พงศ์พล    ศรีพันธ์  

  ที่ทำงาน : 46/2   ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.พุฒิพงศ์    ศักดิ์แสน  

  ที่ทำงาน : 152 ม.2   ต.ธงธานี   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด   45170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ณัฐวัฒน์    เจือจันทร์  

  ที่ทำงาน : 18 ม.1   ต.เมืองลีง   อ.จอมพระ จ.สุรินทร์   32180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. พญ.ปิยอร    ศิริพรมงคล  

  ที่ทำงาน : 249-251   ถ.ธนสาร ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. พญ.นิติภรณ์    บุษบงก์  

  ที่ทำงาน : 289/6 ม.9   ถ.วิจิตรนคร ต.โพธิ์   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พญ.จารุวรรณ    บุญสุข  

  ที่ทำงาน : 13 ม.3   ถ.สกลมาร์ค ต.แสนสุข   อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.จารุณี    ชีวินเจริญรุ่ง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.โอฬาริก    มุสิกวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.มนต์    มีแก้ว  

  ที่ทำงาน : 3/2   ต.โพนแพง   อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี   34140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.สุภัทรา    กรไกร  

  ที่ทำงาน : 1586/6   ถ.สรีสุมังค์ ต.เมืองใต้   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.วรศักดิ์    ใจฉลาด  

  ที่ทำงาน : 159/1 ม.1   ต.หน้าพระลาน   อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   18240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.สุววิช    เด่นโชคประกาย  

  ที่ทำงาน : 934/2   ถ.กำจัดกัย ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง จ.สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.วัฒนพงศ์    สุภมงคลชัยกุล  

  ที่ทำงาน : 288   ถ.สวนผักตลิ่งชัน   ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   10170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.วนิชชา    คำทะเนตร  

  ที่ทำงาน : 9 ม.9   ต.ค้อใต้   อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   47110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.สุรศักดิ์    จิตบรรจง  

  ที่ทำงาน : 96   ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด   อ.เมือง จ.มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.วัฒนพงษ์    พันธ์สวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : 337 ม.1   ต.เสียว   อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ   33110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.วรเทพ    กิจทวี  

  ที่ทำงาน : 62 ม.4   ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน จ.นครปฐม   73110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.กนกวรรณ    ชูสกุล  

  ที่ทำงาน : 10 ม.2   ต.บ้านหว้า   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.ดารณี    คู่สกุลนิรันดร์  

  ที่ทำงาน : 163 ม.18   ถ.เดช-บุณฑริก ต.เมืองเดช   อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี   34160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.ปรานี    แข็งข้อ  

  ที่ทำงาน : 9/1 ม.1   ต.บ้านว่าน   อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย   43110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. พญ.พิมพ์ใจ    เพียกแก้ว  

  ที่ทำงาน : 31 ม.8   ต.หนองสูงเหนือ   อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร   49160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.ธิติ    ดวงสร้อยทอง  

  ที่ทำงาน : 148/2 ม.11   ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง จ.สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.นรงค์ฤทธิ์    เกษมทรัพย์  

  ที่ทำงาน : 22/1-4   ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.ปฐมพงศ์    ย่าพรหม  

  ที่ทำงาน : 49   ถ.ชลประทานท่าบ่อ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.ลักษณ์ชัย    บัวเกตุ  

  ที่ทำงาน : 86   ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.สุรีย์พร    วิริยะประเสริฐกุล  

  ที่ทำงาน : 5 ซ.2   ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.อินทิรา    สุขเพ็ญ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.ศุภกาญจน์    ทวงชน  

  ที่ทำงาน : 508 ม.5   ต.เชียงยืน   อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม   44160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.พรชัย    เทียนสันต์  

  ที่ทำงาน : 109/13   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. พญ.สยุมพร    ศรีจันตะ  

  ที่ทำงาน : 260   ถ.ศรีโกสุม ต.หัวขวาง   อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   44140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.อภิรักษ์    สืบสิงห์  

  ที่ทำงาน : 3 ซ.แจ้งสนิท12   ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. พญ.จริญญา    สมประเสริฐกุล  

  ที่ทำงาน : 1191 ซ.จิตตะปัญญา   ถ.ประจักษ์   อ.เมือง จ.หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.ศักรินทร์    จิรพงศธร  

  ที่ทำงาน : 134/2-3   ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.ศิวาภรณ์    นามวงษ์  

  ที่ทำงาน : 23/91 ซ.ศรีจันทร์15   ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.ลีลาวดี    ศรีบุญนาค  

  ที่ทำงาน : 9/3 ซ.2   ถ.ศรีพัฒนา   อ.เมือง จ.สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. นพ.อัมรินทร์    สุวรรณ  

  ที่ทำงาน : 245 ม.ปรางค์ทองนิเวศน์ ม.2   ต.บ้านใหม่   อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.ระพีพรรณ    นันตะบุตร  

  ที่ทำงาน : 20 ม.1   ต.กระเดียน   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   34130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.อรรถวิทย์    สมทรัพย์  

  ที่ทำงาน : 422/52 ม.15 หมู่บ้านถาวร   ต.เมืองเก่า   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.สารินี    สุขุมานนท์  

  ที่ทำงาน : 72/1 ซ.58   ถ.เพรชเกษม   ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   10160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. นพ.อนุกูล    บัวเรือง  

  ที่ทำงาน : 38/1 ม.4   ต.ตลาดน้อย   อ.บ้านหม้อ จ.สิงห์บุรี   18130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.สิรินยา    สุวรรณราช  

  ที่ทำงาน : 23 ถ.อภิบาลบัญชา   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. พญ.อัจฉรัตน์    กัลยา  

  ที่ทำงาน : 2 ซ.ชยางกูล ถ.ชยางกูล   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.นิภาพร    โพธิ์ศรี  

  ที่ทำงาน : 38 ม.1   ต.โพธิ์ทอง   อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   45120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.อรนุช    กำเนิดทอง  

  ที่ทำงาน : 14/7 ม.5   ต.เขาสามยอด   อ.เมือง จ.ลพบุรี   15000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.สุดาวดี    เตียวเจริญ  

  ที่ทำงาน : 99/70 ม.5 ถ.นนทบุรี1   ต.บางกระสอ   อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.วนิดา    จงอรุณงามแสง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.เจตน์    งามประเสริฐ  

  ที่ทำงาน : 599   ถ.นนทนาคร   อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. นพ.พิชญ์    สันติจิตรุ่งเรื่อง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. นพ.ขจรศักดิ์    วรรณทอง  

  ที่ทำงาน : 5211 ม.4   ต.สระพังทอง   อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์   46160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.จรัส    พงษ์พิศ  

  ที่ทำงาน : 509   ถ.พิสัย-ทุ่งธาตุ   อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย   43120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พญ.จรรยา    เจียรนัยวงษ์สกุล  

  ที่ทำงาน : 123 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.วรัชฌา    คุณาดิศร  

  ที่ทำงาน : 123/473 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. พญ.บงกช    พันธ์นิกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. พญ.ภารดี    ศิริบูรณ์  

  ที่ทำงาน : 73 ถ.สุทอุปถัมภ์ 9   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.พรชนก    หิรัญเขว้า  

  ที่ทำงาน : 209/1 ม.16   ต.บ้านเพชร   อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ   36160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พญ.ธิดา    เหล่าไพบูลย์  

  ที่ทำงาน : 424 ม.12   ถ.มิตรภาพ   อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย   43110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. นพ.ดนัย    ไชยพันธุ์  

  ที่ทำงาน : 53/1 ม.5   ต.ท่าอุเทน   อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม   48120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.ธีรยุทธ    เต็มธนะกิจไพศาล  

  ที่ทำงาน : 40-43   ถ.พิทักษ์ประชา   อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น   40280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.เนติทัศน์    ชินอ่อน  

  ที่ทำงาน : 126 ม.4   ต.ไพสาล   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด   45170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. พญ.ปริฉัตร    ต.ศรีวงษ์  

  ที่ทำงาน : 102 ม.7 ซ.เตือนใจ   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. นพ.วุฒิไกร    สิริชัยเวชกุล  

  ที่ทำงาน : 85   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.สุภัชญา    ยืนยาว  

  ที่ทำงาน : 418 ถ.กลางเมือง   ต.กุดเค้า   อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น   40160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.สุวีณา    สุพร  

  ที่ทำงาน : 3 ม.3   ต.ผึ่งแดด   อ.เมือง จ.มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.ศศิธร    เธียรธรรมการ  

  ที่ทำงาน : 254 ซ.3 ถ.ทิพากร   ต.พระปฐมเจดีย์   อ.เมือง จ.นครปฐม   73000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. พญ.ยุวเรศ    จันทร์เต็ม  

  ที่ทำงาน : 61/5 ม.2   ต.บ้านเป้า   อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร   49160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พญ.อัจฉราภรณ์    บุญภิละ  

  ที่ทำงาน : 123 ม.3 บ้านแห่   ต.นนลิง   อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   45120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. นพ.ภาธร    ภิรมย์ไชย  

  ที่ทำงาน : 79/49 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พญ.ศิริกัญญา    สมศรี  

  ที่ทำงาน : 79 ม.14 บ้านทุ่งหมื่น   ต.หนองทัพไทย   อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด   45140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.พงศ์พร    ประทีปทองคำ  

  ที่ทำงาน : 84/37 ม.9   ต.บึงพระ   อ.เมือง จ.พิษณุโลก   65000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. พญ.พัชรินทร์    ชาญฉลาด  

  ที่ทำงาน : 3 ม.3 ถ.นิตโย   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. นพ.รัฐ    ตั้งกีรติชัย  

  ที่ทำงาน : 46/17 ถ.ประชาสโมสร   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. พญ.สาวิกา    คำคงกุล  

  ที่ทำงาน : 997/2 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. พญ.ศตพร    สาตราวาหะ  

  ที่ทำงาน : 380 ม.1   ต.ประสานเมือง   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   45130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.วรานนท์    มั่นคง  

  ที่ทำงาน : 184 ม.3   ต.หย่วน   อ.เมืองเชียงคำ จ.พะเยา   56110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. พญ.สุรีธร    จัดสนาม  

  ที่ทำงาน : 670 ม.20 ถ.ปัทมานนท์   ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   45130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. พญ.กษมา    กันทรวิชัยวัฒน์  

  ที่ทำงาน : 56/137 ม.9   ต.คูคต   อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี   12130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. พญ.นิศาชล    ทรัพยาคม  

  ที่ทำงาน : 62/10 ม.4   ต.อ้อมน้อย   อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. พญ.วิจิตรา    อ่างกระโทก  

  ที่ทำงาน : 123   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.พิชาณิกา    ศรีทองทา  

  ที่ทำงาน : 54/2 ถ.ธานีสพสันต์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. นพ.มานะ    มีแทน  

  ที่ทำงาน : 22/3 ถ.ตำรวจ   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. นพ.ชินดล    วานิชพงษ์พันษ์  

  ที่ทำงาน : 116/40 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี   ต.บางรักพัฒนา   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี   11110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.มานิตา    ติระตระกูลวิชยา  

  ที่ทำงาน : 953/5 ถ.จอมสุรางยาตร์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. นพ.วีรยุทธ    หุมอาจ  

  ที่ทำงาน : 136 ม.6   ต.บ้านค้อ   อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี   41160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. พญ.ยุวดี    โอภาสมานะกิจ  

  ที่ทำงาน : 26/4 ถ.อำมาตย์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. พญ.อภิญญา    พันธ์จินดาทรัพย์  

  ที่ทำงาน : 151/6 ถ.สุขุมวิท   ต.ปากน้ำ   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   10270  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. นพ.สุภาพ    มะเครือศรี  

  ที่ทำงาน : 38 ม.14   ต.ไทรน้อย   อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก   65190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. นพ.พาชิน    ถนอมสิงห์  

  ที่ทำงาน : 71 ถ.ช้างเผือก   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. พญ.กมลรัตน์    บัญญัตินพรัตน์  

  ที่ทำงาน : 32 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   ต.ศรีบุญเรือง   อ.เมือง จ.มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. พญ.ศิริวรรณ    ทองวิเศษ  

  ที่ทำงาน : 328 ถ.โชคชัย-เดชอุดม   ต.เมืองเดช   อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี   34160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. นพ.จักรพงศ์    วงษาเภา  

  ที่ทำงาน : 110/2 ม.1   ต.บ้านยาง   อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   36120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. นพ.จตุรงค์    พันธ์ภักดี  

  ที่ทำงาน : 4 ม.10   ต.ลานสะแก   อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม   44110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 107. พญ.อุ่นใจ    ศรีหนา  

  ที่ทำงาน : 79/8   ต.สิงห์โคก   อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด   45150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 108. พญ.อุดมภรณ์    อุดมสันต์  

  ที่ทำงาน : 158 ม.7 ถ.ปัทมานนท์   ต.รอบเมือง   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 109. นพ.เทวรักษ์    เจริญรัตน์  

  ที่ทำงาน : 501 ม.1   ต.บ้านเพชร   อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ   36160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 110. นพ.อนุชิต    ไชยบูรณ์  

  ที่ทำงาน : 62/255 ถ.กลางเมือง   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 111. พญ.ดลนภา    รัตนากร  

  ที่ทำงาน : 6/65 ถ.โพธิ์ศรี   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 112. นพ.ณรงค์ศักดิ์    ขาววิเศษ  

  ที่ทำงาน : 117 ม.3   ต.กุง   กิ่งอ.ศิลาลาด จ.ศรีษะเกษ   33160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 113. นพ.วิทวัส    เตชะบุณยรัตน์  

  ที่ทำงาน : 218/32 หมู่บ้านเทพปรานี ซ.อุดรดุษฎี 4 ถ.อุดรดุษฎี   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 114. พญ.วิศรา    ศรีสุวรรณวัฒนา  

  ที่ทำงาน : 284/15 ม.9 ซ.เทพพนม 1/1 ถ.ติวานนท์   ต.บางกระสอ   อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 115. นพ.วีระศักดิ์    สัณธนะ  

  ที่ทำงาน : 407-409 ถ.พรหมราช   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 116. นพ.ภานุมาศ    หมื่นน้อย  

  ที่ทำงาน : 41 ม.9   ต.บ้านกง   อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น   40240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 117. พญ.ศรินทร์    มาศเกษม  

  ที่ทำงาน : 123/188 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 118. พญ.วิศรา    ประเสริฐเจริญสุข  

  ที่ทำงาน : 168/2 ถ.เทพารักษ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 119. พญ.จรรยพร    เจียมเจริญกุล  

  ที่ทำงาน : 463/2 ถ.คงคารัตน์   ต.กำแพง   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ   33120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 120. นพ.เกริกศักดิ์    วารีใส  

  ที่ทำงาน : 214 ม.16 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ   ต.นอกเมือง   อ.เมือง จ.สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 121. พญ.อารีรัตน์    อรชัย  

  ที่ทำงาน : 45 ม.2   ต.ด่านทับตะโก   อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   70150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 122. พญ.สิราภรณ์    เศรษฐบรรจง  

  ที่ทำงาน : 147/2 ถ.พานิชยการธนบุรี   แขวงท่าพระ   เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 123. พญ.เสาวณีย์    เลิศชัยเพชร  

  ที่ทำงาน : 65/226   แขวงบางเขน   เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   10150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 124. นพ.อาทิตย์    สังหะคาม  

  ที่ทำงาน : 32 ม.7   ต.เทอดไทย   กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด   45170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 125. พญ.สิริหัทยา    ขวาโยธา  

  ที่ทำงาน : 259 ม.3 บ้านวัวข้อง   ต.บ้านเลื่อม   อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 126. พญ.พันธ์พิลา    พันธุ์งาม  

  ที่ทำงาน : 721/3 ซ.สืบศิริ 15   ถ.สืบศิริ   อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 127. พญ.พิศมัย    คชสาร  

  ที่ทำงาน : 164/68 ถ.มะลิวัลย์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 128. พญ.วรัทยา    มนูศิลป์  

  ที่ทำงาน : 14/93 ถ.ศรีจันทร์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 129. พญ.ปิยะรัตน์    ธัญพิพัทธ์  

  ที่ทำงาน : 112 ม.8   ต.สิ   อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ   33150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 130. พญ.ณัฐิกา    วรรณแก้ว  

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 131. พญ.รัชนีย์    โคตรทัศน์  

  ที่ทำงาน : 190 ม.8 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 132. พญ.อัญชนา    กองชัย  

  ที่ทำงาน : 250/1 ม.2 ถ.ศิวบูรณ์   ต.ประจันตคาม   อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี   25130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 133. พญ.สิริรัตน์    ลงทอง  

  ที่ทำงาน : 209/2 ถ.ประชาสำราญ   ต.ในเมือืง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 134. พญ.รุจิรา    พนาวัฒนกุล  

  ที่ทำงาน : 113 ม.12 หมู่บ้านนำเจริญ   ต.วังสะพุง   อ.วังสะพุง จ.เลย   42130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 135. นพ.ชนัตถ์    มาลัยกนก  

  ที่ทำงาน : 252 ม.3 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 136. นพ.กุณฑล    วิชาจารย์  

  ที่ทำงาน : 12/3 ม.9   ต.พานทอง   อ.พานทอง จ.ชลบุรี   20160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 137. นพ.ไพบูรณ์    จิตกุล  

  ที่ทำงาน : 31/8   ต.มีชัย   อ.เมือง จ.หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 138. นพ.นิสิต    บุณอะรัญ  

  ที่ทำงาน : 5/3 บ.โพนทอง   ต.ดงครึ่งน้อย   อ.เกษตรวิชัย จ.ร้อยเอ็ด   45150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 139. พญ.จันทร์หอม    จัตวานิล  

  ที่ทำงาน : 438/2 ม.1 ถ.ตลาดชัย   ต.ชุมแพ   อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น   40130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 140. พญ.พรรณธิพา    ต้นสวรรค์  

  ที่ทำงาน : 167/2 ม.2   ต.เรณู   อ.เรณูนคร จ.สกลนคร   48170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 141. ปฐมพงศ์ ย่าพรหม

  ที่ทำงาน : รพ.วารินชำราบ46 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษต.คำน้ำแซบอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี34190
  บ้าน : 49 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อต.ในเมืองอ.เมืองจ.อุบลราชธานี34000
  โทรศัทพ์ : 0816603994
  อีเมล์ : pathompongyaprohm@live.com


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515