Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 25 (จำนวน 142 คน)

 • 1. นพ.อิสระ      

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   โรงพยาบาลมหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.อาคม    พรมมหาไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.อาคม    เสือสาวะถี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.อาทิตย์    เล่าสุอังกูร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.อานันตยา    ป้องกัน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.อาวุธ    ฝั่งซ้าย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.อิศราพร    ตรีสิทธิ์  

  ที่ทำงาน : 201/333 หมู่ที่ 7 ถ.วิภาวดีฯ ซ.วิภาวดี 64   ตลาดบางเขน   กรุงเทพมหานคร   10210  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.อิสรา    จงเจริญกมล  

  ที่ทำงาน : 125 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 7   ต.เมืองคง   อ.คง นครราชสีมา   30260  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.อิสราภรณ์    โหราย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.อุทุมพร    ภูนุชอภัย  

  ที่ทำงาน : 1237 ถ.รอบเมือง   ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.อุมาพร    สิหะวงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.อุมาพร    โอภาสนาวคุณ  

  ที่ทำงาน : 636/2-4 ถ.ราชการรถไฟ   ต.เมืองเหนือ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.อุษนีย์    อมรสิน  

  ที่ทำงาน : 11 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์วารี   ต.ผักปัง   อ.ภูเขียว ชัยภูมิ   36110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.เอกรัฐ    โพธิรุกข์  

  ที่ทำงาน : 195 หมู่ที่ 10 ถ.มะลิวัลย์   ต.จระเข้   อ.หนองเรือ ขอนแก่น   40240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.วรัญญา    รื่นรมย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.วิเวียน    คลังบุญครอง  

  ที่ทำงาน : 123/1076 ศูนย์แพทย์ 4   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.วีณา    จึงวิวัฒนากิตติ  

  ที่ทำงาน : 436-8 หมู่ที่ 1 ถ.มูลศาสตร์สาทร   ต.กังเอน   อ.ปราสาท สุรินทร์   32140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.กนิษฐา    กิจสมบัติ  

  ที่ทำงาน : 136/22 ถ.อิสรภาพ ซ.วัดราชสิทธาราม   ต.ท่าพระ   บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.วีระชัย    ชาติชัชวาล  

  ที่ทำงาน : 75 ถ.สุริยาตร์   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. พญ.กาญจนา    ลาตวงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พญ.กิ่งกาญจน์    บุญพิมล  

  ที่ทำงาน : 541 หมู่ 2 ถ.รองเมือง   ต.สระคู   อ.สุวรรณคภูมิ ร้อยเอ็ด   45130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.กิตต์กวี    โพธิ์โน  

  ที่ทำงาน : 8 ซอยจันทรเทพ 3   ต.ศรีบุญเรือง   อ.เมือง มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.กิตติพัทธ์    มูลทวี  

  ที่ทำงาน : 72/58 ถ.สุทธิสาร ซ.อินทามระ 1   แขวงสามเสนใน   พญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.เกริกชัย    ศรีบุรมย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ใกล้จิต    วงศ์ใหญ่  

  ที่ทำงาน : 389/2 ถ.พหลโยธิน   ต.แม่ต๋ำ   อ.เมือง พะเยา   56000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.ขนิษฐา    สาลีวรรณ  

  ที่ทำงาน : 202/9 หมู่ที่ 9 ถ.กสิกรรม   ต.โพธิ์   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.ขวัญนุช    ศรีกาลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.จริยา    อุปะเดีย  

  ที่ทำงาน : 735 ถ.สืบศิริ ซอย 3   ต.ในเมือง   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.จักรกฤษ    อุ้ยนิรันดรกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.ชนิตรา    สมคะเณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.จิรภา    อินทร์ติยะ  

  ที่ทำงาน : 29 หมู่ที่ 2 ถ.เรณู-โนนสัง   ต.เรณู   อ.เรณูนคร นครพนม   48170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.จุฬาลักาณ์    สุวรรณสุโข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.ฉลองชัย    พิษณุวงษ์  

  ที่ทำงาน : 31/14-15 ถนนธานี   ต.ในเมือง   อ.เมือง บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.ฉัตรชัย    วรวรรโณทัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.ชาญชัย    ติดชม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.ชายตา    สุจินพรหม  

  ที่ทำงาน : เลขที่ 2 ถนนหน้าสถานี   ต.ในเมือง   อ.เมือง บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พญ.ชุลีกร    ลาวงศ์เกิด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.ญาณิศา    จิรนันทกาญจน์  

  ที่ทำงาน : 1174 ถ.มีชัย   ต.ในเมือง   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.ฐิติมา    กลมเกลียว  

  ที่ทำงาน : 147 หมู่ที่ 9 ถ.วาริน-พิบูล   ต.ท่าช้าง   อ.สว่างวีรวงศ์ อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.ณพัฒน์    ชนชนะกุล  

  ที่ทำงาน : 61 หมู่ที่ 3   ต.จุมพล   อ.โพนพิสัย หนองคาย   43120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.ปริญญา    นพเก้า  

  ที่ทำงาน : 94 หมู่ที่ 9 ถ.ปัทมานนท์   ต.นาดี   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพ.ปรีชา    แก้วกัญญา  

  ที่ทำงาน : 381 หมู่ที่ 22 ถ.สกลมารค   ซ.ไชยมาศ ต.วารินชำราบ   อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.ปัทมวรรณ    พงศ์พิศ  

  ที่ทำงาน : 1054 หมู่ที่ 1 ถ.เฟื่องฟู   ต.ท่าแร่   อ.เมือง สกลนคร   47230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.ปารวี    ประวิเศษ  

  ที่ทำงาน : 345 หมู่ที่ 13 ถ.หนองหาน-กุมภวาปี   ต.หนองหาน   อ.หนองหาน อุดรธานี   41130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. พญ.ปิติพร    เวชอัศดร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.ปิยธิดา    ทองรอง  

  ที่ทำงาน : 11 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ซ.สุขาอุปถัมภ์ 15   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.ปิยะ    ดุงคเดช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.เปรมศักดิ์    เหล่าอยู่คง  

  ที่ทำงาน : 192-194 ถ.พรหมราช   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.ผการัตน์    เชี่ยวชาญวัฒนา  

  ที่ทำงาน : 120 หมู่ที่ 8 ถ.ชนบทบำรุง   ต.บ้านเป็ด   อ.บ้านผือ อุดรธานี   41160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.พงศกร    ศรีจันทร์  

  ที่ทำงาน : 8/1 ถ.เทศบาล 2 ซ.สาธิต   ต.ในเมือง   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.พรทิพา    โยธาวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.พรพัฒน์    ภูนากลม  

  ที่ทำงาน : 101 หมู่ที่ 4 ถ.สวนผึ้ง   ต.เหล่าไฮงาม   อ. กุฉิณารายณ์ กาฬสินธุ์   46110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.พรพิทักษ์    บรรณสาร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.พรพิมล    โรจนครินทร์  

  ที่ทำงาน : 505 ถ.สรรพสิทธิ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.พรพิมล    เหล่าวชิระสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : 93 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.พรรณิภา    สิมธรรมนิมิต  

  ที่ทำงาน : 703/3 หมู่ที่ 7 ถ.ประจักษ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. พญ.พรสวรรค์    ชลศักดิ์ตระกูล  

  ที่ทำงาน : 194129 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีจันทร์   หมู่บ้านโพธิบัลลังค์ ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.พัชรีย์    สุวรรณสนธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.พิเชษฐ    พืดขุนทด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.วีระนุช    ศุภจิตพร  

  ที่ทำงาน : 288/11 หมู่ที่ 9 ถ.ชยางกูร   ต.บุ่ง   อ.เมือง อำนาจ   37000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. นพ.กฤษ    สาลัง  

  ที่ทำงาน : 13 ถ.เทศบาล15 ซ.ข้าวปุ้น   ต.วารินชำราบ   อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.กฤษฎา    มหามนต์  

  ที่ทำงาน : 43 หมู่ 4 ถ.สมประสงค์   ต.ทุ่งคลอง   อ.คำม่วง กาฬสินธุ์   46180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. นพ.ณรงค์ศักดิ์    สุขโต  

  ที่ทำงาน : 230/3 ถ.พิบูลละเอียด   ซ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.ณัฎฐธิดา    วังคำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.ณัฐกร    จำปาทอง  

  ที่ทำงาน : 69/380 หมู่ที่ 8 ถ.ติวานนท์ ซ.แผ่นดินทอง3   ต.บางกระสอ   อ.เมือง นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.ณัฐวุฒิ    เวียงนนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. พญ.ดุจดาว    สหัสทัศน์  

  ที่ทำงาน : 83/1 ถ.สุรการ   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.เทวเจษฎา    ภาเรือง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.ธงชัย    ภาเรือง  

  ที่ทำงาน : 11-13 ถ.รัตนเขต ซ.ยุพฤทธิ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.ธนิกานต์    ภัทรกิจธรรม  

  ที่ทำงาน : 10 หมู่ที่ 1 ถ.เสรี 2 ซอย 18   แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   10250  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พญ.ธิดานวล    กองหล้า  

  ที่ทำงาน : 2/28 หมู่ที่ 14 ถ.นิตโย ซ.ประทุมสำราญจิต   ต.หนองขอนกว้าง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พญ.ธิดารัตน์    พันธ์นิกุล  

  ที่ทำงาน : 1-3 ถ.เขื่อนธานี 5   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.ธีรวุฒิ    ขันประกอบ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. พญ.นภาจรี    ประเสริฐทรง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. พญ.นภาวรรณ์    ชอบประดิถ  

  ที่ทำงาน : 702/1 ถ.ชยางกูร   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.นฤมล    มากปลิก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.นิตยา    เกศาพันธ์  

  ที่ทำงาน : 293 หมู่ที่ 20 ถ.คุ้มขนมจีน ซ.1   ต.บ้านไผ่   อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น   40110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.นุชรี    มะลิซ้อน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.เนตรา    เนตรโพธิ์แก้ว  

  ที่ทำงาน : 47/8 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม   ซ.โพธิ์เตี้ย ต.ท่าตำหนัก   อ.นครชัยศรี นครปฐม   73120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. พญ.บุญฑริกา    ปันแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พญ.ปรารถนา    วาทีประเทือง  

  ที่ทำงาน : 76 ถ.เชิดสมบัติ ซ.ทางเกียวน   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. นพ.พิษณุรักษ์    อินละคร  

  ที่ทำงาน : 2 ถ.ชยางกูร ซ.ชยางกูร 11   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พญ.เพ็ญนภา    ทานกระโทก  

  ที่ทำงาน : 9/10 หมู่ที่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง   ซ.บันเทิง ต.ศิลา   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.ไพศาล    พลโลก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. พญ.เฟื่องฟ้า    กองเงิน  

  ที่ทำงาน : 18/19 ถ.หน้าสถานี   ต.ในเมือง   อ.เมือง บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. นพ.ภิเษก    วัฒนชัย  

  ที่ทำงาน : 730 หมู่ที่ 10 ถ.สืบศิริ   ต.เมืองปัก   อ.ปักธงชัย นครราชสีมา   30150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. นพ.ภุชงค์    ไชยชิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. พญ.มนฤดี    วงศ์จิตรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. พญ.มลิวรรณ    บุญมา  

  ที่ทำงาน : 432/27 ถ.ช้างคลาน   ต.ช้างคลาน   อ.เมือง เชียงใหม่   50100  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. พญ.มัลลิกา    โยคะสิงห์  

  ที่ทำงาน : 41/3 ถ.ประดิษฐ์   ต.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. พญ.เมธาสินี    โพธิสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : 600/15 ถ.สรรพสิทธิ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.ยุทธชัย    บุญรอด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. นพ.ยุทธนา    สุริยะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.ระพีพรรณ    จันทร์อ้วน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. พญ.วทันยา    ใจวงศ์  

  ที่ทำงาน : 9 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.โชคชัยร่วมมิตรแยก 15   ต.ดินแดง   ดินแดง กรุงเทพมหานคร   10320  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. นพ.วรวิทย์    อินทนู  

  ที่ทำงาน : เลขที่ 14 ถ.ชยางกูร ข.   ต.มุกดาหาร   อ.เมือง มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.วรุณทิพย์    นิมิตเพิ่มวณิชกุล  

  ที่ทำงาน : 75/15 ถ.ศรีสุข   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. พญ.วลัยพร    บวรกิติวงศ์  

  ที่ทำงาน : 297/1-3 ถ.โพธิ์ศรี   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. นพ.วัชรพงษ์    รินทระ  

  ที่ทำงาน : 186/1 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ   ต.ศิลา   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. นพ.วัชรินทร์    อยู่สำราญ  

  ที่ทำงาน : 66/1 หมู่ที่ 11 ถ.สนามม้า   ต.บ้านชวน   อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ   36160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. นพ.วิจักษณ์    กัญญาคำ  

  ที่ทำงาน : 491 หมู่ที่ 20 ถ.ปัทมานนท์   ต.สระคู   อ.สุวรรณคภูมิ ร้อยเอ็ด   45130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. นพ.วิชัย    เส้นทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. นพ.วิทยา    คนงาม  

  ที่ทำงาน : 318 หมู่ที่ 11 ถ.มะลิวัลย์   ต.บ้านเป็ด   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. พญ.วิภาวดี    แสนโคตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. พญ.วิรัญญา    รื่นรมย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. นพ.วุฒิศักดิ์    อารีย์วัฒนานนท์  

  ที่ทำงาน : 1235-236 หมู่ที่ 2   ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง   อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์   32110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 107. นพ.ศราวุธ    ศิริวัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 108. นพ.ศักดิ์ชัย    พวกพอก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 109. นพ.ศิริชัย    ข้อยุ่น  

  ที่ทำงาน : 78 หมู่ที่ 12 ซ.บ้านโนนม่วง   ต.ศิลา   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 110. ศิริชัย แมงมีนาม

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  บ้าน : 109 หมู่ 8 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัทพ์ : 0868793695
  อีเมล์ : sirimang@hotmail.com

 • 111. พญ.ศิริพร    ลีลาธนาพิพัฒน์  

  ที่ทำงาน : 73 ถนนมิตรภาพ ซ.วัดปรก   ซ.วัดปรก ต.ในเมือง   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 112. นพ.ศิโรตม์    จันทรักษา  

  ที่ทำงาน : 20-21 หมู่ที่ 1 ถ.พิทักษ์นรากร   ต.หนองแสง   อ.วาปีปทุม มหาสารคาม   44120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 113. พญ.ศุทธินี    ตรีโรจน์พร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 114. นพ.ศุภวุฒิ    สุขสันติเลิศ  

  ที่ทำงาน : 219/1 หมู่ที่ 11 ถ.เรืองวิทย์   ซ.เรืองวิทย์3 ต.หนองโก   อ.กระนวน ขอนแก่น   40170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 115. นพ.สมศักดิ์    บุญหาร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 116. พญ.สลิตา    ศรีหนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 117. พญ.สหชาติ    ลีลามโนธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 118. นพ.สันติพงษ์    ธรรมราช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 119. นพ.สาร์ยุต    บุญกล่อม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 120. พญ.สิริมน    สุพรรณไชยมาตย์  

  ที่ทำงาน : 213/10 หมู่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง   ซ.ม.ชิดชล ต.ศิลา   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 121. พญ.สุจิราพร    พวกพระลับ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 122. พญ.สุทธาทิพย์    สระพรม  

  ที่ทำงาน : 318 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ซ.วาสนา   ต.หน้าเมือง   อ.เมือง ปราจีนบุรี   25000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 123. พญ.สุทัชชา    ลิมปนะพฤกษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 124. พญ.สุภเกติ์    สุรเบญจวงศ์  

  ที่ทำงาน : 8 ถ.เจริญรัก ซ.เจริญรัก19   ต.คลองสาน   คลองสาน กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 125. พญ.สุภวรรณ    เลาหศิริวงศ์  

  ที่ทำงาน : 118/104 หมู่ที่ 4 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 126. พญ.สุภัทรา    ศุภศิลป์กนก  

  ที่ทำงาน : 437-546 ถ.จรัลสนิทวงศ์   ต.บางขุนศรี   บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 127. พญ.สุมิศรา    วรรณา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 128. นพ.สุรชัย    โคตรมี  

  ที่ทำงาน : 101 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 12   ต.ทรายมูล   อ.ทรายมูล ยโสธร   35170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 129. นพ.สุรศักดิ์    สวัสดิ์นะที  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 130. นพ.สุริยาวุธ    แคนหมั้น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 131. พญ.สุวิสาข์    เทศสวัสดิ์วงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 132. พญ.หทัยชนก    บุตรธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 133. นพ.องอาจ    โสมอินทร์  

  ที่ทำงาน : 95 หมู่ที่ 5 ถ.ชยางกูร   ต.บุ่ง   อ.เมือง อำนาจเจริญ   37000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 134. นพ.อนุพล    พาณิชย์โชติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 135. นพ.อนุศักดิ์    วุฒิเสลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 136. พญ.ภัทรนิษฐ์    อริยพสิษฐ์  

  ที่ทำงาน : 38/6 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม   ต.บางแคเหนือ   ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   10160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 137. นพ.อัครรัตน์    ศาสตร์สูงเนิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 138. นพ.อังคาร    ทองสอาด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 139. พญ.อัจฉรียา    แสนมี  

  ที่ทำงาน : 289 หมู่ที่ 18 แถ.แจ้งสนิท   ต.เขวา   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 140. พญ.อัญชลี    แก้วไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 141. พญ.อัญชุลี    สิทธิเวช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 142. นพ.อาคม    ทิวทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515