Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 (จำนวน 149 คน)

 • 1. พญ.นวพร    เตชาทวีวรรณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.พัชรีย์    สุวรรณสนธิ์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลหนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.ชาติทนง    ยอดวุฒิ  

  ที่ทำงาน : แฟลตศูนย์แพทย์ 15 ห้อง 601   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.กฤตพล    คงเกษม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.กฤตวรรณ    โพธิรุกข์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลมหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.กฤษกร    สุขวัฒน์วิบูลย์  

  ที่ทำงาน : 393404-8 20 วชริรธรรมสาธิต   10 สุขุมวิท 101/1   บางนา กรุงเทพมหานคร   10260  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.กฤษณ์    พิสัยพันธ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.สรรพประสิทธิประสงค์   เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.กฤษณะ    ระดาพัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.กิตติภัต    วัฒนพาหุ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.กุลศิริ    เตียนศรี  

  ที่ทำงาน : - รพ.บุรีรัมย์   อ.เมือง บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.เกรียงไกร    อ่าวอุดมพันธ์  

  ที่ทำงาน : 433 ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.อดุลยเดช   ต.หมากแข้ง   เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.เกศวดี    พิศาลเศรษฐกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.เกียรติศักดิ์    ตัณฑวิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.จรวยพร    โรจน์สง่า  

  ที่ทำงาน : - รพ.มุกดาหาร   อ.เมือง มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.จรินทร์ทิพย์    แปงเครื่อง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.จักรกริช    ไชยทองศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.จักรวาล    สังฆพรหม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.จันทร์จิรา    วิสุทธิเมธีกร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. พญ.จันทร์วันเพ็ญ    ตันทะอธิพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. พญ.จารุรัตน์    กุลวัฒนาพร  

  ที่ทำงาน : 64/32 ถ.พระยาสุเรนทร์   บางชัน   มีนบุรี กรุงเทพมหานคร   10510  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พญ.จารุวรรณ    ประภาสอน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.จินวิภา    อนุศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. พญ.จิระภา    พรหมเตเวช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พญ.จิราภรณ์    ศรีอ่อน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. นพ.จีระเดช    ไชยรา  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.จุฑาทิพย์    ยิ่งเจริญพาสุข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.เฉลิมพล    บุญมี  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.ชมพูนุช    เนตรหาญ  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.ชัยพร    บุญศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.ชัยพฤกษ์    วรเริ่มสกุล  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลหนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.ชุติมา    คูศิริวิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.ชุมพล    จรสัมฤทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.ญาณภา    อินทจักร  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   อ.เมือง เชียงราย   57000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.นฤดี    เย็นเสนาะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.ณัฎฐินี    ไกรสรทองศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. พญ.ณัฐกานต์    นักฟ้อน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พญ.ณัฐชญา    บุญมานันท์  

  ที่ทำงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก   โรงพยาบาลชลบุรี   อ.เมือง ชลบุรี   20000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.ณัฐฐิณี    ศรีสันติโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.นุชนภางค์    วคินอมร  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.เนาวรัตน์    บูระวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.บังอร    ศรีไตรภพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพ.บุญพิชิต    พ่อบาน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.ปฐวี    โชติทวีศักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.ปนัดดา    ศิริดำรงค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.ประธาน    ศรีจุลฮาด  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.ปัทมา    สุวรรณา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. พญ.ปาริชาติ    นิยมทอง  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลแพร่   อ.เมือง แพร่   54000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.ปิยะมิตร    บุญปก  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. นพ.ปิโยรส    สัพโส  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.พงศ์ศิลป์    ทองเหลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.พรรณราย    ศรีสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลพะเยา   อ.เมือง พะเยา   56000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.พัชรี    ลือจรัสโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.พิเชษฐ์    กันหากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.พิทักษ์พงษ์    จันทร์แดง  

  ที่ทำงาน : 84 ถนนสุขาสงเคราะห์   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.เพชรรัตน์    วิสุทธิเมธีกร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.มงคล    ดวงหาคลัง  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลหนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.มนตรี    นาคะเกศ  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลหนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.มัลลิกา    ฤทธิ์ทอง  

  ที่ทำงาน : 26/1 หมู่ 4 ถ.ศรีพยุหะ   ต.พยุหะ   อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์   60130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.ยุพา    แถบสิงห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.รวมพล    เหล่าหว้าน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.รสสุคนธ์    บุญเพ็ง  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.รัฐศาสตร์    สุดหนองบัว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.รับขวัญ    เรืองศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.ลลิตา    เจียเจริญพงษ์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. พญ.ลลิตา    เพ็งที  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.วรพจน์    อุปยโสธร  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. พญ.วรรน์นา    พิมานแพง  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลศรีสะเกษ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. พญ.วรวรรณ    ทันเพราะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.วรวุฒิ    ศิวประภากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.วราภรณ์    ศรีภักดี  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลหนองบัวลำภู   อ.เมือง หนองบัวลำภู   39000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พญ.วราภรณ์    หาไชยอินทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. นพ.วราวุธ    กุลเวชกิจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. พญ.วัลลภา    บุญพรหมมา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. พญ.วิชนี    จั่นมุกดา  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.วิชัย    เติมสมบัติบวร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.วิภาวี    รักชอบ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.วิภาวี    ลักษณากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.วิลาวัลย์    เกษตรเวทิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.วิลาสินี    ธนากรจักร์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลนครพนม   อ.เมือง นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.วุฒิชัย    แป้นทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. นพ.วุฒิชัย    สีมาพล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.ศรัญญา    ประทัยเทพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. นพ.ศราวุธ    สิทธิวิบูลย์ชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.ศักดิ์สิทธิ์    ศรีทุมขันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. พญ.ศันสนีย์    สำราญเริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.ศิริกัลยา    พูนผล  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลหนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. นพ.อโนชา    สนธิกนก  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลนราธิวาส   อ.เมือง นราธิวาส   96000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. นพ.อดิสรณ์    เหล่าตระกูลสวัสดิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.อภิชัย    ขัติยนนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. นพ.อภิชาต    ไทยชัยภูมิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. นพ.อภิชาต    เอกกัคคตาจิต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. พญ.อรพรรณ    เอาเอกสิทะ  

  ที่ทำงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   3000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. พญ.อรอุมา    รุ่งวิริยะวณิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. นพ.อวิรุทธิ์    นันทบุตร  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. พญ.อัจฉรา    เครื่องพาที  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. พญ.อัญญารัตน์    ตันรัตนานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. นพ.อาคม    ทองชมภู  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. นพ.อาทิตย์    สืบพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. นพ.อานุภาพ    กาญจนเตรีย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. พญ.อำนวยพร    อภิรักษากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. พญ.เอวิกา    เร่งวานิชกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. นพ.ดวง    กาวาธารา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. นพ.ดิลก    ตันทองทิพย์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. พญ.ดุษฎี    ศรีโสภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. พญ.ตะวัน    อิ่มวิเศษ  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลนราธิวาส   อ.เมือง นราธิวาส   96000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. นพ.ทรงเกียรติ    ฐานะวร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 107. นพ.ทวิช    ศรีเกษม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 108. พญ.ทัศยา    พรมคุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 109. นพ.ธนวัฒน์    ซื่อสัตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 110. นพ.ธนศักดิ์    วงศาโรจน์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลมุกดาหาร   อ.เมือง มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 111. นพ.ธนา    เชื้อบัณฑิต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 112. นพ.ธเนศ    พนมแก่น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 113. พญ.ธารทิพย์    บุญทรง  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลนราธิวาส   อ.เมือง นราธิวาส   69000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 114. พญ.ธิดารัตน์    พรรณเชษฐ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 115. พญ.ธิติมา    สายสุด  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 116. นพ.ธีระพันธ์    โต้หนองแปน  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลมหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 117. พญ.นฎา    เทพาวัฒนสุข  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลชลบุรี   อ.เมือง ชลบุรี   20000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 118. พญ.นนทยา    ผูกพัน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 119. พญ.นภัสวรรณ    วัชรจำรูญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 120. นพ.นเรศศักดิ์    เหล่าสงวนเอก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 121. พญ.นฤมล    จินตพัฒนากิจ  

  ที่ทำงาน : 112/121 ซ.เรวดี ถ.ติวานนท์   ต.ตลาดขวัญ   อ.เมือง นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 122. พญ.นัยนา    ธนฐิติวงศ์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 123. พญ.นารีรัตน์    เกษมสุข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 124. พญ.นิภาพร    ผดุงกิจ  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 125. นพ.ศิริชัย    วรดิษฐ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 126. พญ.ศิริอร    คำแก้ว  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลมุกดาหาร   อ.เมือง มุกดาหาร   49000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 127. พญ.ศุภดา    เตชะพงศธร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 128. พญ.สรินยา    หัสโร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 129. พญ.สายตา    สีพาชา  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลแกดำ   อ.แกดำ มหาสารคาม   44190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 130. พญ.สาวิตรี    สุบิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 131. นพ.สำรวย    กริดกระโทก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 132. นพ.สีหราช    โลหชิตรานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 133. พญ.สุกัญญา    กิ่งนอก  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 134. พญ.สุจิตรา    จันทสิงห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 135. พญ.สุจิตรา    ทองทิพย์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 136. พญ.สุชีวา    ราชูโส  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลหนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 137. พญ.สุดาพร    ภักดิ์ประไพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 138. นพ.สุทธิ    ถาวรยุติการต์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 139. พญ.สุธารัตน์    ศรีเมือง  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 140. พญ.สุนทรี    วณิชย์พูลผล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 141. พญ.สุนันทา    จินดารัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 142. นพ.สุพจน์    นาเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 143. นพ.สุรชัย    คำภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 144. นพ.สุรเชษฐ    ตันทัดประเสริฐ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 145. พญ.สุวัตถิยา    ศิริบูรณ์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 146. พญ.เสริมสุข    วิจารณ์สถิตย์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์   อ.เมือง ปราจีนบุรี   25000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 147. พญ.หรรษา    เรืองศิริปิยะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 148. นพ.หลักชัย    พลวิจิตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 149. นพ ทรงเกียรติ ฐานะวร

  ที่ทำงาน : แผนกรัวสิวินิจฉัย รพ พญาไท2 เขตราชเทวี กทม
  บ้าน : 16/68 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าวเสนา1 ถนนลาดปลาเค้า ซอยลาดปลาเค้า12 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 10230
  โทรศัทพ์ : 0637890414
  อีเมล์ : voxel.22@gmail.com


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515