Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 (จำนวน 261 คน)

 • 1. พญ.อรพิน    ผาสุริย์วงษ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.ฐิติพร    นภาประสิทธิ์  

  ที่ทำงาน : 29/401 ซ.รามอินทรา 46   ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม   เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร   10230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.ฐิติยา    บูรณชาติ  

  ที่ทำงาน : 37/152 บ. ธารทอง   อนุสาวรีย์   บางเขน กรุงเทพมหานคร   10220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.พนาวรรณ์    บุญโสม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.มุกดา    วิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.ยุภัตรา    ปัตถามัง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.ปนัดดา    ประเดิมดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.อัญมณี    ธาดาพิพัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.สุขเกษม    เรืองนุช  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลขุนหาญ   อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ   33150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.อรรณพ    วิเศษชู  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.เฉลิมขวัญ    ชูสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : 323/2 ซ. ประชานิมิตร 11 หมู่ 2   ต. บ้านเลื่อม   อ. เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.นิธิภัทร์    กตัญญกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.อภิวัฒน์    มงคลสินธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.ศิริชัย    พันธนมงคล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. น.พ.ศุภชัย    จันทร์ทอง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ   จุฬาลงกรณ์   ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10330  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. น.พ.กฤษฎา    ศรีกุลวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พ.ญ.พิกุล    เตือนจันทึก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. น.พ.สุภวุฒิ    ภูมี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. น.พ.อภินันท์    ศิริเจริญไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. น.พ.ธนิยะ    ศรีจรุณรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พ.ญ.กชภา    มหารุ่งเรืองรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พ.ญ.กนกวรรณ    จันทร์สุรินทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. พ.ญ.กนิดา    ทัศนิยม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พ.ญ.กรรณิการณ์    คงบุญเกียรติ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. น.พ.กฤษดา    เกียรติคุณรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. น.พ.กัมพล    เสนจันตะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พ.ญ.กัลป์ยาณี    คูศิริวิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พ.ญ.กัลป์ยาณี    มีชัยเจริญยิ่ง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. น.พ.กานต์    คำโตนด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. น.พ.เกียรติยศ    จันทร์สมุด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. น.พ.โกสินทร์    วิระษร  

  ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. น.พ.ไกรสร    อนุตรพงษ์พันธ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พ.ญ.คัทลียา    ทองรอง  

  ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. น.พ.จตุพงษ์    จันทร์ทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พ.ญ.จันทร์จิรา    ควรรติกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. น.พ.จามร    เงินชารี  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พ.ญ.ณัฎฐิญา    ศิริธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. น.พ.ณัฐวุฒิ    มณีขัติย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. น.พ.ดนณ    แก้วเกษ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. น.พ.ดำเกิง    แก้วดวงดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. น.พ.ตะวัน    จึงสมาน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. น.พ.ทรงศักดิ์    บัวเบิก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. น.พ.ทรงศิลป์    บุญอาจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. น.พ.ทวิชาติ    แก่นท้าว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. น.พ.ทวีสุข    ปุณณนิธิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พ.ญ.ทิพวรรณ    บวรกิติวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. พ.ญ.ทิพวัลย์    แก้วมุงคุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. น.พ.ธงไชย    นิลรัตนโกศล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. น.พ.ธราธิป    ศรีสุข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. น.พ.ธัญนพ    โชติวนาวรรณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พ.ญ.ธารินี    วชิรโกวิทย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พ.ญ.ธิดาพร    ตั้งกิตติเกษม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พ.ญ.ธิดาพร    เหนือศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พ.ญ.ธิดารัตน์    สุริยาชัยวัฒนะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พ.ญ.พรพรรณ    ล้ำเลิศวิริยะกิจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. น.พ.พลวัฒน์    สุทธิชล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. น.พ.พันธกานต์    ยอดยิ่ง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พ.ญ.พิชญานันท์    คู่วัจนกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. น.พ.พิทักษ์พงษ์    พรรณพราว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พ.ญ.พิมพ์ประภา    นิธิพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พ.ญ.พิมพ์วิมล    จันทร์แสง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. พ.ญ.พิศประภา    น้อยมิ่ง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. น.พ.ไพรัตน์    กิติศรีวรพันธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พ.ญ.ภนุชพร    คมขำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. น.พ.ภาณุนันท์    ศศิประภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พ.ญ.มกรารัตน์    หวังเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. น.พ.มนตรี    อวยยืนพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. น.พ.มนูศักดิ์    บุญอาจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. น.พ.ยิ่งใหญ่    ยวงยิ้ม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. น.พ.ยุทธนา    เปล่งวาจา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พ.ญ.รวิพร    พุทธิเมธี  

  ที่ทำงาน : เลขที่ 34 ซ.8 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พ.ญ.รัชนีกร    ศรีศักดิ์ขวา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. พ.ญ.ศศิธร    ธนศรีภักดีกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. น.พ.ศักดา    วราอัศวปติ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. น.พ.ศักรินทร์    แก้วเฮ้า  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พ.ญ.ศิวพร    วงษ์ศิริสุพรชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พ.ญ.สกลฉาย    ศรีรักษ์  

  ที่ทำงาน : - ศูนย์ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. น.พ.สมคริต    ศรีพลแท่น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. น.พ.สิทธิชัย    เนตรวิจักรพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. น.พ.สิทธิพงศ์    ถวิลการ  

  ที่ทำงาน : - ศูนย์ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พ.ญ.สุกัญญา    ศรีขจรจิตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พ.ญ.สุขุมาล    สิริพันธนะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พ.ญ.สุธัญญา    จันทร์ดา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. พ.ญ.สุธิดา    พันธุ์พิทย์แพทย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. พ.ญ.สุธีรพร    เชาว์วัฒนาพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. น.พ.สุนทร    ตุลยเดชาภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. พ.ญ.สุพัตรา    ศรีนวลจันทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. พ.ญ.สุพรรณี    สุดสา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. พ.ญ.สุพัตรา    รุ่งไมตรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. พญ.ศรินยา    ผาลิวงศ์  

  ที่ทำงาน : 545/40 ถ. สมถวิลราษฎร์   ต. ตลาด   อ. เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. นพ.สันติ    สิลัยรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.โกมุท    ชุมภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. พญ.สุมาลี    กล้ารอด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.นิดา    เรืองวิทย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. นพ.นิติ    พรวิศิษฎ์สกุล  

  ที่ทำงาน : 202 ถ. บ้านหม้อ ต. วังบูรพา   ซ. พระนคร   กรุงเทพมหานคร   10200  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. นพ.นิทิกร    สอนชา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.ปิยะวรรณ    ปริยวาทีกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. นพ.วสุ    ศุภกรธนสาร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. นพ.วสันต์    ลิมปเจต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. พญ.อมรา    ไชยกาญจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. นพ.วัชรพงศ์    โยธาทัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. พญ.เพียงเพ็ญ    เทพสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : 42/411 หมู่ 5 บ. คาซาลีน่า   แขวงทรายกองดิน   เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร   10150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. นพ.ฤทธิชัย    พุทธประสิทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. พญ.เรขา    หาสุข  

  ที่ทำงาน : 37/65 หมู่ 1 ซ. เลิศพัฒนาใต้   แขวงจอมทอง   เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร   10150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. นพ.สมเกียรติ    ศรีวรกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. นพ.ภาสกร    กุลรัตน์  

  ที่ทำงาน : 68/1 หมู่ 13 ถ. สำราญวารี   ต. ชุมแพ   อ. ชุมแพ ขอนแก่น   40130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 107. นพ.อาทิตย์    ภูผาธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 108. พญ.ศิริณา    ศรัทธาพิสิฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 109. นพ.เด่นชัย    ตั้งมโนกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 110. นพ.ลิขิต    เรืองจรัส  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 111. นพ.สราวุธ    บางขาว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 112. พญ.สิริมณฑา    ดาวสุโข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 113. นพ.พรากร    จันทรนิมิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 114. นพ.รังสรรค์    อยู่บาง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 115. พญ.สรญา    เจษฎาพัทยา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 116. นพ.เดชาพล    บูรณพิทักษ์สันติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 117. พญ.กษมา    พุทธิสวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : 123/718 บ้านพัก มข. หมู่ 16   ต. ในเมือง   อ. เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 118. นพ.ชัชวาล    ศานติพิพัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 119. พญ.มัทยา    สุจินพรหม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 120. นพ.กฤษฎา    เปานาเรียง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 121. นพ.วิทยา    ลิ้มดำรงค์ชิต  

  ที่ทำงาน : 37 ถ. อุบลศักดิ์   รพ. ศรีนครินทร์   อ. เมือง อุบลราชธานี   24000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 122. พญ.อัญชุลี    ธีระวงศ์ไพศาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 123. พญ.กีรติกร    ปัญญาตรง  

  ที่ทำงาน : 1855/307 ถ. จรัญสนิทวงศ์ 75   รพ.ศรีนครินทร์   บางพลัด กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 124. พญ.ดาราวดี    สัทธาพงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 125. พญ.พรรณทิพา    ว่องไว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 126. พญ.รุ่งทิพย์    บวรกิติวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 127. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 128. นพ.ภูวรินทร์    คำยางจ้อง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 129. พญ.ศิริพร    โสภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 130. นพ.สุกิจ    กิตติศิริวัฒนกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 131. นพ.ไกรฤกษ์    เชษฐกุลานุรักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 132. นพ.วรวิทย์    เอมอิ่มอนันต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 133. นพ.ชัชวาล    จตุปาริสุทธิ์  

  ที่ทำงาน : 32/391 หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย   ซอยแจ้งวัฒนะ 43 ถนนแจ้งวัฒนะ   ปากเกร็ด นนทบุรี   11120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 134. พญ.ผาณิต    สุขโข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 135. นพ.พิเชษฐ    พันธุมา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 136. พญ.สรินยา    จงสุขสันต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 137. พญ.สุชีรา    ตติเวชกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 138. นพ.อดิศักดิ์    นามสุโพธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 139. พญ.โดมฤดี    ปรีชาพรประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 140. พญ.กรรณิกา    แสงทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 141. พญ.คนิงนิตย์    เชมรัมย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 142. พญ.ทัดดาว    วิโรจน์อุไรเรือง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 143. พญ.พัชรินทร์    บุญคง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 144. นพ.วิเศษศิลป์    พันธ์นาคำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 145. นพ.ศราวุธ    ตั้งมานะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 146. พญ.ศรีธารา    คำจำปา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 147. พญ.สุพัตรา    ชารีแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 148. พญ.สุมลมาลย์    คล้ำชื่น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 149. พญ.อรพรรณ    พิสุทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 150. นพ.ธีรภัทร    บุญเที่ยง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 151. นพ.สุรพงษ์    ลักษวุธ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 152. พญ.เพียงเพ็ญ    จงไพรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 153. นพ.อัครพล    คุรุศาสตรา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 154. พญ.นภาวรรณ    คำเมือง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 155. นพ.วโรดม    ใจสนุก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 156. นพ.การุณ    เสรีบวรธนศักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 157. นพ.ณรงศักดิ์    ราชภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 158. พญ.ศิริกุล    ชัยพิสุทธิ์สกุล  

  ที่ทำงาน : 63/74 ประเสริฐสุขเพลส ซ.โชคชัยร่วมมิตร   ถ.วิภาวดี-รังสิต   แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 159. พญ.พัชราภรณ์    ทองนวล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 160. พญ.ขวัญฤทัย    ศรีพวาทกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 161. พญ.ปวีณา    วิจักษณ์ประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 162. พญ.ศิริพร    จงย่อกลาง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 163. นพ.คมสันต์    เตือนจันทึก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 164. นพ.ธวัชชัย    อิ่มพูล  

  ที่ทำงาน : 17 หมู่ 3 ถ. กาฬสินธุ์-สหสขันธ์   ต. ดำขาว   อ. เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 165. พญ.ธัญญ์    นาควิบูรย์วงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 166. พญ.วันวรุณ    พุ่มชุมพล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 167. พญ.สายพิณ    ฤทธิโคตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 168. พญ.อันธิกา    แจคเกอลีนไคลน์  

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย   57 ม.3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี   ต.บ่อผุด อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี   84320  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 169. กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ

  ที่ทำงาน : คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังนายแพทย์กิตติ์
  บ้าน : 210/17 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
  โทรศัทพ์ : 042182446
  อีเมล์ : kitt_ch@hotmail.com

 • 170. นพ.จักรกริศน์    พิมพสุต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 171. นพ.ชัยวิวัฒน์    ตุงคะเสรีรักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 172. นพ.ชานนท์    เชาว์ดำรงสกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 173. พญ.นพรัตน์    ธรรมศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 174. พญ.ปรีญาพร    จิระกิตติดุลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 175. นพ.พิชเยนทร์    ดวงทองพล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 176. นพ.กฤติน    กิตติกรชัยชาญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 177. พญ.พรรณทิพา    เพียวพงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 178. นพ.พิเชษฐ์    รัตนพงศ์เพียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 179. พญ.วนิดา    อุตตรนคร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 180. พญ.ศุภวรรณ    ภูกองไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 181. พญ.สุกัญญา    ไชยราช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 182. พญ.หทัยวัน    สนั่นเอื้อ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 183. นพ.อานุภาพ    พันธุ์คงทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 184. พญ.ชโยมนต์    วงษ์ปลั่ง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 185. นพ.เศรษฐศักดิ์    เอกอุเวชกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 186. น.พ.จิรศักดิ์    ปิยะพรมดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 187. พ.ญ.จิราภรณ์    ครบปรัชญา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 188. พ.ญ.จีรชยา    อังกลมเกลียว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 189. พ.ญ.ปวีณรัตน์    ลิมปวิทยากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 190. น.พ.เจษฏา    ทองเถาว์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 191. น.พ.ฉัตรชัย    ชมพูทัศน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 192. น.พ.ฉัตรชัย    ยมศรีเคน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 193. น.พ.เฉลิมพล    ธิปเทศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 194. น.พ.เฉลิมพล    สมทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 195. พ.ญ.ชญานุช    ทองฉิม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 196. พ.ญ.ชยุดา    ชินพรเจริญพงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 197. น.พ.ชวลิต    วงศ์พุทธะ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 198. น.พ.ชวลิต    สงครามยศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 199. น.พ.ชาญวิทย์    ชัยกิตติพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 200. น.พ.โชคชัย    เกษมทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 201. พ.ญ.ฐิติมา    ทอนทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 202. น.พ.ณกร    ดลเสมอ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 203. น.พ.ณรงเดช    เวชกามา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 204. พ.ญ.นภัสถ์    ธนะมัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 205. พ.ญ.นริศรา    อภัยจิตต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 206. พ.ญ.นลินี    แสงอุบล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 207. พ.ญ.นิรมล    อารยเจริญวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 208. พ.ญ.นุชติยา    เหล่าสงวนเอก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 209. พ.ญ.บุณยรัตน์    ชัชวาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 210. น.พ.บูรพา    ปุสธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 211. พ.ญ.ปนัดดา    วงศ์ประทุม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 212. พ.ญ.ประทับใจ    แสนบุญรัตน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   ศูนย์ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 213. น.พ.ปรีชา    ศรีสร้างทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 214. พ.ญ.ปนัดดา    ปาทานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 215. พ.ญ.ปิยทิพย์    ปิยอรรถกิจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 216. พ.ญ.นิชนันท์    เรืองวัฒนไพศาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 217. พ.ญ.ผกาพรรณ    บุปผา  

  ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 218. พ.ญ.ผานิต    เปรมปิยะวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 219. น.พ.พงศ์ธร    ชาติพิทักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 220. พ.ญ.พนารัตน์    ตันมิ่ง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 221. น.พ.พรเทพ    เกษมศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 222. น.พ.รัฐพล    อุปลา  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 223. พ.ญ.ลักขณา    แซ่โซ้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 224. พ.ญ.ลัดดาวัลย์    สิมธรรมนิมิต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 225. น.พ.วรพงษ์    สุชาติสุนทร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 226. พ.ญ.วรวรรณ    ลัพธะลักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 227. พ.ญ.วรุณยุพา    พรพลทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 228. พ.ญ.วัชราภรณ์    อนวัชชกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 229. น.พ.วันจักร    พงษ์สมัครไทย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 230. พ.ญ.วันรวี    ภัทรวุฒิพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 231. พ.ญ.วิชชุดา    จันทร์คำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 232. น.พ.วิทมน    ตียะไพบูลย์สิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 233. น.พ.สัตตกรณ์    เหล่าชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 234. พ.ญ.วิยะดา    ปัญจรัก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 235. พ.ญ.วิยะนุช    โลมะรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 236. พ.ญ.วิรัมภา    ละแมนชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 237. น.พ.วีรศักดิ์    พงษ์พุทธา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 238. พ.ญ.วีรุฒา    โอชา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 239. พ.ญ.ศราวดี    อัญญะโพธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 240. พ.ญ.สุพัตรา    ศรีขจรจิตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 241. พ.ญ.สุภัชชา    เขียวหวาน  

  ที่ทำงาน : - ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 242. พ.ญ.สุภิญญา    พันธุ์ธนวิบูลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 243. พ.ญ.สุมัทนา    โภคาสุข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 244. พ.ญ.สุมัทนา    มณีทับ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 245. น.พ.สุริยะ    พันธ์ชัย  

  ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 246. น.พ.สุริยง    แพลงงาม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 247. น.พ.สุริยา    อระชุม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 248. พ.ญ.สุวิมล    เสงี่ยมศักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 249. น.พ.เสริมศักดิ์    สุขพาณิชยิ่งยง  

  ที่ทำงาน : - ศูนย์ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 250. น.พ.อนุชิต    พันธุ์คงทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 251. น.พ.อนุสรณ์    ปัญญานุภาพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 252. พ.ญ.อมรรัตน์    อาภรณ์วิชานพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 253. พ.ญ.อรทัย    ตั้งนภากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 254. พ.ญ.อรพิน    อิงคเวชชากุล  

  ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศรีนครินทร์   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 255. น.พ.อักษร    ไลออน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 256. พ.ญ.อัจฉริยาพร    เสริมศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 257. น.พ.อัศวิน    น้อยนาง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 258. พ.ญ.อาทิตยา    เครื่องพาที  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 259. พ.ญ.อาภาภรณ์    เทพวงษา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 260. น.พ.เอกชัย    ขำเย็น  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 261. น.พ.เอกชัย    โสภณพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515