Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 (จำนวน 109 คน)

 • 1. พญ.กัญญา    ก้านเพชร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.กัสมา    เครือรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.ขวัญนภา    เวชวิทย์วรากุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.พนิดา    ใสลำเพาะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.วราภรณ์    จันทรัตน์  

  ที่ทำงาน : 98 ถ. หน้าเรือนจำ   ต.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.เพ็ชชรี    พลมณี  

  ที่ทำงาน : 231 หมู่ 6   ต.ในเมือง   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.วสันต์    ซุนเฟื่อง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.ปาณยา    ทุมสท้าน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.อนิลธิตา    สุรารักษ์หิรัญ  

  ที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 9 ซ. เทศบาล 11   ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.กนกศรี    อัศวสันติ  

  ที่ทำงาน : 357/1 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-ตาด   ถ.รอบเมือง   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.คมกฤษณ์    โกมุทรินทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.คมศักดิ์    ฉั่วรัคตนกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.จรรยา    กองจอหอ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.จรุณี    ศิริเทพทรงกลด  

  ที่ทำงาน : 185 หมู่ 9 ตลาดดอนโมง   ต.บ้านกง   อ.หนองเรือ ขอนแก่น   40210  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.จันทร์จิรา    วายุภักตร์  

  ที่ทำงาน : 17/9 หมู่ 4 ถ.ประชาสโมสร   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.จุฑาลักณ์    สุวรรณทินประภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.จุฬารัตน์    บุญทศ  

  ที่ทำงาน : 184 หมู่ 2 บ้านหนองญาติ   ต.หนองญาติ   อ.เมือง นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.จุฬาลักษณ์    พรหมศร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. พญ.ชวิดา    รัตนประทีป  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ณัฐวุฒิ    มาสาซ้าย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. พญ.ดวงใจ    จิระสวัสดิ์ตระกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.ดำรงเดช    โสรินทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.ตรีพันธ์    เขียววรรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.ตรวงปราชญ์    ศรีกุลวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ทัศนีย์วรรณ    จิรวรรณกูล  

  ที่ทำงาน : 1 ถ.สถิตยุติธรรม   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.ธีรยุทธ    สำราญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.ธีระ    วงศ์ลิขิตปัญญา  

  ที่ทำงาน : 147 หมู่ 1 ต.ราษฎร์บำรุง   ต.ชุมแพ   อ.ชุมแพ ขอนแก่น   40130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.นริศ    โชติรสนิรมิต  

  ที่ทำงาน : 238-242 ถ.สถิตนิมานกาล   ต.วารินชำราบ   อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี   34190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.นฤมิต    ชื่นอุทัย  

  ที่ทำงาน : 5/1892 ซอย 21 หมู่บ้านประชาชื่น   ถ.สามัคคี   ปากเกร็ด นนทบุรี   11120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.บุญรื่น    ไชยชาญรมย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.ปรมาภรณ์    ไทยเอื้อ  

  ที่ทำงาน : 229/19 ถ.ประชาสโมสร   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.ประกิจ    เชื้อชม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.ปัทมาพร    คำใจ  

  ที่ทำงาน : 165/2 ถ.อ่างทอง   ต.โซ่   อ.โซ่พิสัย หนองคาย   43170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.ปาริชาติ    พงษ์ไทย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.ปิยะมาศ    ศักดิ์ศิริวุฒโฒ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. พญ.พรรณทิพา    บุญญพาพงศ์  

  ที่ทำงาน : 663/29 ถ.ท้าวสุระ   ต.ในเมือง   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.พรเลิศ    ปลื้อมจิตต์มงคล  

  ที่ทำงาน : 409-413 ถ.โพศรี   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.พัชราภรณ์    จันทร์ลุน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.ภารดา    ทองทิพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.มณเฑียร    สัญจรดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.มัตสยา    พรมเลิศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.มิ่งขวัญ    จันทร์คามคำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.รัชดาภรณ์    รุ้งแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.วรติพร    บาลโสง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.วิจิตร    ประพาศพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.วิรดา    คำอาษา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. พญ.วิราพร    วรอนุ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.เฉลิมพร    จิระศิริ  

  ที่ทำงาน : 133/1 ถ.วัชรสฤษดิ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.เบญจมาภรณ์    จันทรรัตน์วิลาศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.เรืองเวท    พิพัฒน์เยาว์กุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. นพ.เลิศรัช    วงษ์ราช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.เหรียญชัย    นามมนตรี  

  ที่ทำงาน : 139/22 ถ.ชาตะผดุง   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.แสงระวี    วังตาล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.โสภิต    สุบงกช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.กุลลดา    เพียวพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.คณิตสรณ์    สัมฤทธิ์เดชขจร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.จริย    ธีระสวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : 12/44 ถ.สุขุมวิท   ต.ปากน้ำ   อ.เมือง สมุทรปราการ   10270  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. นพ.ชัชวาล    วงศ์จิตรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.ธัญญลักษณ์    ศรีวงษา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.ณัฎกานต์    ปราบหนองบัว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.นันทวัน    เมนะรุจิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. พญ.นิภาวรรณ    ตติยานันทพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.นิศา    เลาบริพัตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.ปริยสุทธิ์    อินทสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : 3/31 หมู่ 18 ซ.ลำลูกกา 39   ถ.ลำลูกกา ต.คูคต   อ.ลำลูกกา ปทุมธานี   12130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. พญ.ปรียาภรณ์    โอวาทกานนท์  

  ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง เชียงใหม่   50000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.พงษ์    กาญจนสุทธิรักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. พญ.พิมพ์สิริ    เมฆจรัสกุล  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลละหานทราย   อ.ละหานทราย บุรีรัมย์   31170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. พญ.มธุรา    จึงวิมุติพันธ์  

  ที่ทำงาน : 33/1 ซ.ชยางกูร 12.1 ถ.ชยางกูร   ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. พญ.วิริยา    เชื้อลี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.ศศิวิมล    ไทรแจ่มจันทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.ศักดา    ศุภโชคกิจมงคล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พญ.ศันสนีย์    สิงหกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. พญ.ศิริกุล    ศรีหนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.ศิริศักดิ์    บุญรักษา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.สิทธิโชค    เล่าหะวิลัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. นพ.สุขกษม    ภัทรวุฒิพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.สุกัลยา    สถาเผ่ายืนยง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.สุจิรา    ขวาแซ้น  

  ที่ทำงาน : 160/3 ถ.ชาตะผดุง   ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. นพ.ศุภกิจ    ทัศนพันธ์  

  ที่ทำงาน : 3118 ถ.เดชอุดม ซอย 24   ต.ในเมือง   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.อนุชา    ทาขุลี  

  ที่ทำงาน : 132 หมู่ 2 ถ.บำเพ็ญจิต   ต.ชุมแพ   อ.ชุมแพ ขอนแก่น   40130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พญ.อภิรดี    เม่นแตง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.อรภา    บันเทิง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. นพ.อรุณ    วรนุช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. พญ.อัญชนา    รักษ์คิด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.อาทิตย์    วงศ์แสนสุข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.อำไพ    เข็มค้า  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. นพ.เกรียงไกร    ประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. นพ.เคน    ดีสิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. พญ.เจนจิรา    อาจแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. พญ.มนธนา    จันทรนิยม  

  ที่ทำงาน : 6/637 หมู่บ้านบัวทองเคหะ   ต.บางบัวทอง   อ.บางบัวทอง นนทบุรี   11110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. พญ.วรัทพร    มังสิงห์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. พญ.สิริวรินทร์    เกษตรศิริ  

  ที่ทำงาน : 576 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ   ต.น้ำพอง   อ.น้ำพอง ขอนแก่น   40310  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. พญ.สุจิตรา    วงศ์เกษม  

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลราชเวช   999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.สุทธิวรรณ    สนั่นรัมย์  

  ที่ทำงาน : 23 หมู่ 13 ต.บ้านปัว   ถ.บุรีรัมย์-นางรอง   อ.เมือง บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. พญ.อรนุช    เมธา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. นพ.อำภรณ์    ศรีสุภรกรกุล  

  ที่ทำงาน : 338/15 หมู่ 20 หมู่บ้านรัศมีวิลเลจ   ซ.หน้าค่าย ร.8 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.อุทัยวรรณ    ฤทธิ์สมบูรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. นพ.เจษฎา    พันธวาศิษฎ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. พญ.เยาวรัตน์    จันทรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. พญ.แก้วกาญจน์    อัศวเกศมณี  

  ที่ทำงาน : 56/15/1 ซอยเสนาทิพย์ ถ.ติวานนท์   ต.ท่าทราย   อ.เมือง นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. นพ.ไชยรัตน์    ทรัพย์สมุทรชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. นพ.อุดมศิลป์    สิงห์แจ่ม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. พญ.กฤติยา    วนิชจิวพันธ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. พญ.คัชรินทร์    ภูมิคม  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. พญ.ผิวพรรณ    มาลีวงษ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. พญ.อัจฉราลักษณ์    สงศิริ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 107. นพ.ณัฐพล    รุ่งโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 108. นพ.ธีรพงษ์    รุ่งวิวัฒน์ศิลป์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 109. นพ.วุฒิชัย    มัดจุปะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515