Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 (จำนวน 146 คน)

 • 1. นพ.กังวาฬ    เลิศอาภัสร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.นารี    สังขะฤกษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.กฤติยา    ธนศรีจันทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.กิตติพงษ์    สุวัฒนบรรพต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.กิตติศักดิ์    วิทยาไพโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.กีรศักดิ์    จัตวัฒนกุล  

  ที่ทำงาน : 10 ถ.กลางเมือง   ต.หนองแสง   อ.เมือง นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.เกศนี    เดชาราชกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.ปฐมพงษ์    ปรุโปร่ง  

  ที่ทำงาน : - รพ.ปทุมราชวงศา   อ.ปทุมราชวงศา อำนาจ   37000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.จันทร์เพ็ญ    เพียรมานะกิจ  

  ที่ทำงาน : 161/40-41 ถ.สรรพาวุธ   บางนา   พระโขนง กรุงเทพมหานคร   10260  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.จิตเกษม    ศรีหนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.จินดามัย    โคนพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.จีริชุดา    ปัทมดิลก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.ชารียา    ธานี  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลวาปีปทุม   อ.วาปีปทุม มหาสารคาม   44120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.ชื่นฤดี    ตั้งศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.ณัฎฐิรา    ชัยศรีสวัสดิ์สุข  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.ทรงพล    ไชยแสง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.กอบพร    แซ่จึง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.กัลยาณี    หงษาวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.กิตติศักดิ์    เชื้อสกุลวนิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. พญ.กิติยา    ติยาภักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.เกรียงศักดิ์    ปาลี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.ขอบคุณ    อาจวิชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.ปริญญา    ศฤงคาร์นันต์  

  ที่ทำงาน : แฟลตศูนย์แพทย์ 11 ห้อง 408   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พญ.จุไรรัตน์    ชัยวรมุขกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.จิตราภรณ์    วงศ์วิวัฒน์ไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.จิราภรณ์    ประสงค์วัฒนา  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ มข.   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.ชำนาญ    เกียรติสุดา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.พนารัตน์    ขวดชัยภูมิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.เพ็ญนภา    ศรีพล  

  ที่ทำงาน : 66-67 หมู่ 2 ถนนนิคมดำริ   ต.แวง   อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด   45110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.ไพโรจน์    หนองนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.ภัทรพร    ริมชลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.ภัทรา    วัฒนพันธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.มยุรี    บุญมา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.มาลีชาติ    ศรีพิพัฒนะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.ยุพเยาว์    สิงห์อาจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. พญ.รวิวาร    วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.รัชนีกร    หนูวรรณะ  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลวาปีปทุม   อ.วาปีปทุม มหาสารคาม   44120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.รัตนา    ไพรไพศาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.รุ่งฤดี    จีระทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.รุ่งลัดดา    ตัณฑวิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.วราภรณ์    ศรีบัวเทศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.วรรัตน์    คงเกษม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.วรสรรพ์    ปรัชญคุปต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.วริศรา    รัตนโสภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.วัชระ    เตชาเสถียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.วัชระ    วัฒนสุนทรสกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.วิธียุทธ์    คำตรี  

  ที่ทำงาน : 140 หมู่ 11   ต.วังสามหมอ   อ.วังสามหมอ อุดรธานี   41280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.วิภาพร    ทวรรณกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.วิภู    คูณสมบัติกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.วิลาวัณย์    แสงศิรินาคะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.วิไลรัตน์    หล้ามาชน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.ศรัณย์    วัชรอำไพวัณย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.ศรีสุดา    ทองบัวบาน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.สมบัติ    ซุนเฟื่อง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. นพ.สราวุธ    กิจเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.สาธิต    กาสุรียิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. พญ.สุกัญญา    ชาญเมืองปัก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.สุจริต    แซ่จึง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.สุดารัตน์    พงษ์เมธา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.สุธิดา    พงษ์เมธา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.สุนทรี    ไกรวีระเดชาชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.สุรพงษ์    แสนโภชน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.อังคณา    เผ่าผา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.อภิสมัย    ศรีรังสรรค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. พญ.เบญจพร    คณาวาณิชกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พญ.สิทธิกา    โคกขุนทด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.เสกสิทธิ์    สุทธิโส  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลเชียงยืน   อ.เชียงยืน มหาสารคาม   44160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.เสกสรร    จวงจันทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.ศุภฤกษ์    วรรณสุนทรไช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พย.คู่ขวัญ    สวัสดิพาณิชย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พญ.สุรางค์ทิพย์    สวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : 253 ถ.มีชัย   ต.ในเมือง   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พญ.อัจฉริยา    โชติช่วง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. พญ.สุภาวดี    ธนาวิรัตนนิจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.บัณฑิต    เกษตรสิงห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. พญ.เบญจพร    ลิ้มวณิชชากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.พนิดา    ศรีบุญเรือง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.พรพิศ    มาตชัยเคน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. นพ.พรฤทธิ์    พิสุทธิมาน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. นพ.ภาคภูมิ    พนมเริงศักดิ์  

  ที่ทำงาน : 282 หจก. ณัฐพงษ์มอเตอร์   ถ.วิจารณ์รังสรร   อ.เมือง หนองบัวลำภู   39000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. พญ.แม้นเขียน    แข่งขัน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. นพ.วิทยา    พลสีลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.ธัญภา    วรสิงห์  

  ที่ทำงาน : 28/4 ม.7 ถ.นิคมสมบูรณ์   ต.นิคม   อ.สตึก บุรีรัมย์   31150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พญ.สิริวรรณ    รุ่งโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.อภิชิต    กิจเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. พญ.กนกนาถ    ใจสนุก  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.กนกรัตน์    สุขศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. พญ.กนกศรี    อัศวสันติ  

  ที่ทำงาน : 357/1 ม.1 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน   ถ.รอบเมือง   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. นพ.วิทยา    พลสีลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.ฐานิศร    เศรษฐภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. นพ.ตระการ    แซ่ลิ้ม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. นพ.ธีรยุทธ์    จงวุฒิเวศย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.นครินทร์    สาสีทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. นพ.นพรัตน์    พันธุ์เศรษฐ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.นภารัตน์    เลิศเจริญไพศาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. พญ.นรินทร์    กาหลง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. พญ.นฤมล    โพธิ์เปี้ยศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.นฤมล    หลักรัตน์  

  ที่ทำงาน : 541 หมู่ 2 ถ.แจ้งสนิท   ต.จะระแม   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. พญ.ณัทญา    ตรีภูริเดช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. พญ.ปรมาภรณ์    สิงห์สั่งถ้ำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. นพ.ปราโมทย์    ศรีแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. พญ.ปะราลี    ชินเวชกิจวานิชย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. พญ.ปิยวรรณ    วงศ์ประสิทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. พญ.ปิยะฉัตร    ริมพืชพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. พญ.ปิยพร    บุญแสงเจริญ  

  ที่ทำงาน : 299 ถ.อุดร-สกล   ต.หนองขอนกว้าง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. พญ.ปิยะวรรณ    เชี่ยวธนะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. พญ.ปวีณา    ผาลิวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 107. นพ.พงศกร    เล็งดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 108. พญ.พะนอจิต    ถาวรวัฒนยงค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 109. พญ.พรดี    จิตธรรมมา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 110. พญ.พรทิพย์    อ่อนเกษ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 111. พญ.พรเพ็ญ    มนตรีศรีตระกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 112. พญ.พัชรี    เจริญรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 113. นพ.อรุณ    ตรีศิริโชติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 114. พญ.เบญญาภา    สระประเทศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 115. พญ.สุวัฒนา    ทองเจริญบัวงาม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 116. พญ.อัญชลี    พงศรีเพียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 117. พญ.อำนวย    จำนง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 118. พญ.อภิวรรณ    ไพยศิริพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 119. พญ.อรวรรณ    สิทธิพันธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 120. พญ.สุปราณี    ชิตเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 121. นพ.อภิชัย    ทองดอนบม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 122. พญ.อินทิรา    อุทัยวัฒนานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 123. นพ.สุทิน    จินาพรธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 124. พญ.แจ่มใส    เพียรทอง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 125. นพ.สุวิน    ว่องวัจนะ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 126. พญ.สิริรัตน์    อัศวามธาพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 127. นพ.อาวุธ    เชื้อทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 128. พญ.อุทัยทิพย์    บุตรแก้ว  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลเขาวง   อ.เขาวง กาฬสินธุ์   46160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 129. นพ.เอกอนันต์    จันทรมนตรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 130. พญ.นารี    สังขะฤกษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 131. นพ.อเนก    หล้าเพชร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 132. พญ.ดวงพร    บรรณเภสัช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 133. พญ.ศิริลักษ์    สุตะภักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 134. พญ.ดารินทร์    หริการภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 135. นพ.วิทยา    พลสีลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 136. พญ.ธัญภา    วรสิงห์  

  ที่ทำงาน : 28/4 หมู่ 7 ถ.นิคมสมบูรณ์   ต.นิคม   อ.สตึก บุรีรัมย์   31150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 137. พญ.กนกกาญจน์    อ่อนทะเล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 138. พญ.กรรณิการ์    ฝ่ายเทศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 139. พญ.กษิรมาต    มูลคำ  

  ที่ทำงาน : 15/12 บ้านโนนสะอาด   ต.อาจสามารถ   อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด   45160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 140. เกรียงไกร สุวรรณกาศ

  ที่ทำงาน : รพ.แพร่
  บ้าน : 427 ม.7 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
  โทรศัทพ์ : 0850330712
  อีเมล์ : pong_ort@hotmail.com

 • 141. นพ.เกรียงไกร    สุวรรณแพร่  

  ที่ทำงาน : ตู้ ปณ. 7   ปณจ. บางละมุง   อ.บางละมุง ชลบุรี   20150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 142. พญ.ช่อทิพย์    เสียนนอก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 143. พญ.สิรินันท์    คงสัตยกุล  

  ที่ทำงาน : 100 หมู่ 10 ถ.ปัทมานนท์   ต.แกใหญ่   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 144. พญ.นิภากร    อรรคฮาด  

  ที่ทำงาน : 442 ม. 2 ถ.ประสานเมือง   ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด   45130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 145. พญ.เนตรดาว    รุ่งพิทยานนท์  

  ที่ทำงาน : 741/73 ม.7 หมู่บ้านอุดรคันทรีวิลล์   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 146. นพ.ครินทร์    สารีทอง  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลนาเชือก   อ.นาเชือก มหาสารคาม   44170
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515