Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 (จำนวน 106 คน)

 • 1. นพ.วีรศักดิ์    คุณากรศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.เจติยา    เลี้ยงผ่องพันธุ์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.คูเมือง   อ.คูเมือง บุรีรัมย์   31190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.อนันต์    เฉลิมแสน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.จิรวรรณ    ตัณสุภผล  

  ที่ทำงาน : - รพ.จันทบุรี   อ.เมือง จันทบุรี   22000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.นิทรา    ปิยะวิเศษพัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.อัษฎาวุธ    แสนโภชน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.มานพ    รัตนฑวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.วิเชียร    เชาว์ศรีกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.กิมาพร    ขมะณะรงค์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ. เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.จิราพร    พิลัยกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.วัฒนา    หาญพานิช  

  ที่ทำงาน : ภาควิชานิติเวช คณะแพทยศาสตร์ มข.   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ. เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.ปกาสิต    โอวาทกานนท์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.ปริญญา    ระวีกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. พญ.ปวีณา    ผาลิวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.ปิยพงศ์    จึงสมานุกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.กนกอร    ศรีทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.กัลป์ยา    อิงคะสุทธิ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.กุลธิดา    เมธาวสิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.จริน    กิติการอำพล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.จรูญพงษ์    ชูรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.จีรพงษ์    แก้วระดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.ฉันทนา    ศิริอาภากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. พญ.ฐิตา    ทวีกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พญ.ธิติมา    ทองอยู่  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ดวงพร    บรรณเภสัช  

  ที่ทำงาน : - รพ.สระบุรี   อ.เมือง สระบุรี   18000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.ดำรง    วิวัฒน์วงศ์วนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.ดารินทร์    หริการภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.ทัศนีย์    กุลจนะพงศ์พันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.ธิติกร    แพทย์ชีพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.ธีระศักดิ์    หลายวิวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.บัณฑิต    นิลไพทูรย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.ผกามาศ    จันทร์เทพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.พงศธร    เหล่าภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.พรรษพร    รัตนาภิชาติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. พญ.พลอยทราย    บุศราคำ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. พญ.พัชนีวรรณ    อินตะ  

  ที่ทำงาน : - รพ.เชียงราย   อ.เมือง เชียงราย   57000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.พิสุทธิ์    ศรีอินทร์จันทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.พูลสมบัติ    มหาเสนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.นันทิยา    ทุมมาภรณ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีมหาโพธิ์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.นัยนา    มหาโพธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. พญ.นุชจรีย์    แสนประสาท  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.นุชนรินทร์    ราษฎร์ภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. พญ.ณัฐลี    ทองโสภิต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.เกรียงศักดิ์    งามแสงสิริทรัพย์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. พญ.แคทรียา    ปัญจศุภวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.เจตนา    เจริญราษฎร์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.ฤทธิพงษ์    บุญปก  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.มธุรดา    นันทะแสง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.เบญญาภา    ชินเวชกิจวานิชย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.เพชรรุ้ง    ศรสูงเนิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.มณทิรา    ศรีพลกรัง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.เรืองเดช    พิพัมน์เยาว์กุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.ระวีพร    หวังเกื้อกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.เสกสรร    จวงจันทร์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลปากชม   อ.ปากชม เลย   42150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.เสาวลักษณ์    เต็งรังสรรค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.ลักษณาวดี    หล้าสุวงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.ภาณุมาศ    ขวัญเรือน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.ยิ่งลักษณ์    ปัญจวรานุวัตร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.ยิ่งศักดิ์    สันธนาคร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.ภูสิต    จิตติละอองวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.มุกดา    นุชกลาง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.วรพจน์    วิจารณ์  

  ที่ทำงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.วไลรัตน์    ภักดีไทย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานรังสี   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.วราภรณ์    ศรีบัวเทศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. พญ.วริศรา    ภักดีไทย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พญ.วันเพ็ญ    อึงพินิจพงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.วิทวัส    พิบูลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.สงคราม    ภูหนองโอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. พญ.หทัยระวี    ห้าวหาญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. นพ.สรฤทธิ์    อังวราวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.ศรีเธียร    เลิศวิกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. นพ.ศักดิ์สิทธิ์    บุญลักษณ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.นาจะหลวย   อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี   34280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.สิทธา    จิรกุลสมโชค  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.สารสิน    กิตติโพวานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. พญ.ศิริรักษ์    วิเศษศิลปานนท์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศูนย์อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.สุกัญญา    สิงห์ตระกูล  

  ที่ทำงาน : - รพ.หนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.สุขใจ    บูรณะบัญญัติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.สุฐิดา    แพรดำ  

  ที่ทำงาน : - รพ.โขงเจียม   อ.โขงเจียม อุบลราชธานี   34220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. นพ.สุทธิเทพ    ดวงศร  

  ที่ทำงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.สุวัฒน์    รสจันทร์  

  ที่ทำงาน : - รพ.นาจะหลวย   อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี   34280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พญ.สุวิสา    จวนสาง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. นพ.อนุชิต    ปิตะพรหม  

  ที่ทำงาน : - รพ.ดอนตาล   อ.ดอนตาล มุกดาหาร   49120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. นพ.อนุพงศ์    คำมา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.อมร    จันทร์คำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.อรรถกร    มีเนตรขำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.อมรรัตน์    ฉัตรวิไล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. พญ.อมรรัตน์    ธนชัยวิวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. พญ.อรวรรณ    อิทธิโสภณกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.อาระ    ตังคโนภาส  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. พญ.อารีย์    ขำต้นวงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. พญ.อุษณีย์    สุภาวัฒนพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. พญ.ศิริลักษณ์    สุตะภักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. พญ.เบญจพร    คุณาวาณิชกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. นพ.วัชรชัย    พิริยะศักดิ์จินดา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. นพ.สุทธิ    เลาวัณย์ศิริ  

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลยางสีสุราช   ต.ยางสีสุราช   อ.เมือง จ.มหาสารคาม   44210  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. พญ.อภิสมัย    ศรีรังสรรค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. นพ.เอกราช    อินทร์อุดม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. พญ.กนกวรรณ    จันทอุปฬี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. พญ.ดวงสุดา    ดาวเศรษฐ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. นพ.ทวีศักดิ์    ปัญจนะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. นพ.ธานิทร์    จินดามาตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. พญ.ปณัชชา    ดงเสือ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. พญ.บุศณี    มุจรินทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 104. พญ.วิชชุดา    ลืออดุลย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 105. นพ.โอบนิธิ    ชุนสง่า  

  ที่ทำงาน : 64/26 เสนานิเวศน์ 1 ลาดพร้าว   บางกะปิ   กรุงเทพมหานคร   10230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 106. พญ.วิไลวรรณ    หม้อทอง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002 
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515