Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 (จำนวน 44 คน)

 • 1. นพ.เกรียงไกร    โกวิทยางกูร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.คำรณ    ไชยศิริ  

  ที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ด   สสจ.ร้อยเอ็ด   อ.เมือง ร้อยเอ็ด   45000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.จิตรสุดา    สร้อยคำ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.ชัชรินทร์    ปิ่นสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.กาฬสินธิ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.ฐิติกร    ตรีเจริญ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.เลย   อ.เมือง เลย   42000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.ณรงค์วิทย์    ตริสกุล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ยโสธร   อ.เมือง ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.ดำเนิน    วชิโรดม  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.นลินทิพย์    ตำนานทอง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.นิลุบล    ศรีประทักษ์  

  ที่ทำงาน : เวชกรรมสังคม   รพ.สวรรค์ประชารักษ์   อ.เมือง นครสวรรค์   60000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.พงษ์ธรรม    ฉัตรชูเกีรติกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.เพ็ญศรี    โควสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.ไพทูรย์    บุญมา  

  ที่ทำงาน : หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ   รพ.กรุงเทพ   ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   10320  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.ภักดี    สรรค์นิกร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสต คอ นาสิก   รพ.ราชวิถี   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.ภูมิวิชญ์    ขวัญเมือง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.ยงยุทธ    จงสืบสิทธิ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.สุรินทร์   อ.เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.เรืองศักดิ์    ใครบุตร  

  ที่ทำงาน : - รพ.สกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.วาทิน    สนธิไชย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.วีระพงษ์    ศรีสำราญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.วุฒิไกร    มุ่งหมาย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.สกล    พัชระสุภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.สมชิต    ตรีทิพย์สถิตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.สมบูรณ์    เทียนทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.สมภพ    พระธานี  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พญ.สาวิตรี    โกศลยุทธสาร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.ค่ายอดิศร   อ.เมือง สระบุรี   18000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. สุพรรณ ศรีธรรมมา

  ที่ทำงาน : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  บ้าน : 416 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอย12 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทรศัทพ์ : 0819251587
  อีเมล์ : suphan.srithamma@gmail.com

 • 26. พญ.อัมพร    รัตนปริญญา  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   ยุพราชกระนวน   อ.กระนวน ขอนแก่น   40170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.อัมพร    ลือตระกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.อุทัย    มาลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.ชูศักดิ์    อนุศาสนนันท์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ตะกั่วป่า   อ.ตะกั่วป่า พังงา   82110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.ไชยยันต์    อำนาจบุดดี  

  ที่ทำงาน : - รพ.กุมภวาปี   อ.กุมภวาปี อุดรธานี   41110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.ทวีศักดิ์    นำธวัช  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสต คอ นาสิก   รพ.หัวเฉียว   กรุงเทพมหานคร   10100  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.บรรพต    ประเสริฐโฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.วีรชัย    จิตรเพียรค้า  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก   อ.เมือง เชียงใหม่   50000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.ศรายุทธ    จริยะวิสุทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.สมบัติ    รัตนศฤงค์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.ปักธงชัย   อ.ปักธงชัย นครราชสีมา   30150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.สุรพงษ์    ชาวงศ์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.บรบือ   อ.บรบือ มหาสารคาม   44130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.สุรพันธ์    วิชิตนาค  

  ที่ทำงาน : - สสจ.อ่างทอง   อ.เมือง อ่างทอง   14000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.อุดม    เพชรภูวดี  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.ศรีสะเกษ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.อุดม    เพชรสังหาร  

  ที่ทำงาน : รพ.ราชานุกูล   4737 ถ.ดินแดง   เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.เบญจ    ตังเตชะหิรัญ  

  ที่ทำงาน : กองเภสัชกรรม   รพ.พระมงกุฎเกล้า   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.สุหฤท    กลับเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.สุวัฒนา    วิชิตนาค  

  ที่ทำงาน : - รพ.ป่าโมก   อ.ป่าโมก อ่างทอง   14130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.บุญถิ่น    สำราญบำรุง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.พิภพ    มงคลแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515