Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 (จำนวน 94 คน)

 • 1. พญ.เบญจวรรณ    เขียนพลกรัง  

  ที่ทำงาน : - รพ.แกดำ   อ.แกดำ มหาสารคาม   44190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.เบญจมาศ    ดวงคำน้อย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.สืบศิริ    ศรีวิชา  

  ที่ทำงาน : - รพ.โนนสะอาด   อ.โนนสะอาด อุดรธานี   41240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.ปาริชาติ    พุทธรักษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.พิบูลย์รักษ์   อ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี   41130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.รัชนัยน์    มหาโพธิ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ราชวิถี   พญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.ชุติมา    หงษ์งาม  

  ที่ทำงาน : - รพ.กุดจับ   อ.กุดจับ อุดรธานี   41250  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.พลากร     ศรีนิธิวัฒน์  

  ที่ทำงาน : - รพ.หนองแสง   อ.หนองแสง อุดรธานี   41340  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.กมลวรรณ    เจนวิถีสุข  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.กรุณา    บุญสุข  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวัสัญญีวิทยา   รพ.ศิริราช พรานนก   บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.กิตติศักดิ์    สวรรยาวิสุทธิ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.เกรียงไกร    โพธานันท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.เกษมศักดิ์    พยุงธนทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.กานตนิจ    ศรีสุแล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.โกเมศ    หาญยิ่ง  

  ที่ทำงาน : - รพ.เชียงยืน   อ.เชียงยืน มหาสารคาม   44160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.นฤพล    กิตติคุณากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.ปัณรสี    สุรัยรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.ภัทรพงศ์    พรโสภณ  

  ที่ทำงาน : 66 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 11   ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ   บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.วาสนา    ลีลากิจทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. พญ.สิริกัญญา    ก้อนเทียน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ปริญญา    ศฤงคาร์นันต์  

  ที่ทำงาน : - รพ.บางสะพานน้อย   บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์   77170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.ภาคภูมิ    พึ่งบุญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.ภูธัย    เอกชนนิยม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. พญ.มาลินี    เวชวิทย์วรากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.เมธี    วงศ์เสนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. นพ.ยุทธพงศ์    วงศ์สวัสดิวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.ระพินทร์    วงศ์สุวรรณกิต  

  ที่ทำงาน : - รพ.กระนวน   อ.กระนวน ขอนแก่น   40170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.รัชนี    สิริอภิสิทธิ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   รพ.รามาธิบดี   ถ.พระราม6 กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.รุ่งนภา    สิงห์แฝง  

  ที่ทำงาน : - รพ.โขงเจียม   อ.โขงเจียม อุบลราชธานี   34220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.รุ่งฤดี    ศิริปักษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.พังโคน   อ.พังโคน สกลนคร   47160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.รุจิราลักษณ์    ไชยวรรณ  

  ที่ทำงาน : - รพ.อุบลรัตน์   อ. อุบลรัตน์ ขอนแก่น   40250  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.เรืองยศ    ทองเดช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.วรางคณา    คงเกษม  

  ที่ทำงาน : - รพ.นาจะหลวย   อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี   34280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.วัชรพงษ์    วันวัฒน์สันติกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.วัชระ    ปิ่นประภาภรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.วัฒนา    พรรณพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.วิชัย    โสพัศสถิตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.วิชาญ    กิตติประพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.วิชิต    สุพรศิลป์ชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.วิภวี    เนียมศิริ  

  ที่ทำงาน : 372 ซ.16 ประชานิเวศน์ 1   ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ   ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.แวนก์    วีรธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.ศุภกานต์    เตชะพงศธร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพ.เศกสรรค์    ชัยสุขสันต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.สมเกียรติ    สนั่นเกียรติเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.สมศรี    หล่อเจริญผล  

  ที่ทำงาน : - รพ.บรรพตพิสัย   อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์   60180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.อิสระ    จำปาเหล็ก  

  ที่ทำงาน : - รพ.บัวเชด   อ.บัวเชด สุรินทร์   32230  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.สังวาล    จิระพรกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.สัญชัย    ชาสมบัติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.สัญญา    สุปัญญาบุตร  

  ที่ทำงาน : - รพ.เขาวง   อ.เขาวง กาฬสินธุ์   46160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.สุดฤทัย    แก้ววิเชียร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.สุดา    อัศวเมธาพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.สุภาพ    ซื่อพัฒนะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. พญ.สุภาพร    เหล่าสงคราม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.สุริยันต์    ปัญหาราช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.สุริยา    ดอนลาดลี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.สุรีพร    ตนุภัทรชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.สิริลักษณ์    เครือสุคนธ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   รพ.ศิริราช   บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. พญ.อัจฉรา    อุ่นใจ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. พญ.อัญชลี    ลี้พูลทรัพย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. พญ.อัมพวัน    พรหมหู  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. พญ.อารยา    เอี่ยมอุดมกาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.ปริณดา    ผลวิสุทธิ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.นาจะหลวย   อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี   34280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.เอกรินทร์    โชติกวาณิชย์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.พัชรี    ยุทธพัฒนพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. นพ.กฤษณ์    จิตวัฒนากร  

  ที่ทำงาน : - รพ.หนองสูง   อ.หนองสูง มุกดาหาร   49110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. พญ.กาญจนา    ลีลาวัณย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พญ.กุสุมาวดี    คำเกลี้ยง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.เกื้อกูล    พิทักษ์ราษฎร์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ทรายมูล   อ.ทรายมุล ยโสธร   35170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. พญ.ขจีพร    ไม้เกต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.คธาวุฒิ    เลิศวุฒิชัยกุล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ห้วยเม็ก   อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์   46170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. นพ.ฆนัท    ครุฑกูล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีบุญเรือง   อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู   39180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พญ.จันทร์จิรา    ลิมป์หิรัณย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. นพ.เจษฎา    พวงสายใจ  

  ที่ทำงาน : - รพ.พังโคน   อ.พังโคน สกลนคร   47160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.ชัชชัย    โกศลศศิธร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.ชัยพร    นันทรัตนสกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.ชัยพร    สุวิชชากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. นพ.ชินวัฒน์    ศรีใส  

  ที่ทำงาน : - รพ.โพนทราย   อ.โพนทราย ร้อยเอ็ด   45240  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.โชติรส    พันธ์พงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.ฐิติญา    งามมีศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.ดวงใจ    ตรองจิตต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.ทวีศิลป์    ปุณณนิธิ  

  ที่ทำงาน : - รพ.บางบ่อ   อ.บางบ่อ สมุทรปราการ   10560  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พญ.ทิชา    ปราบริปูตลุง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.นงนุช    สุรินต๊ะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. นพ.นพพล    สิทธิกานต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.ปกรณ์    ตุงคะเสรีรักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.ประวัติวงศ์    วงศ์ศรีแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. นพ.ปารัช    บรรเลงเสนาะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. พญ.ปาริชาติ    วงศ์เสนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. พญ.ปิตุลักษณ์    เสรเมธากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. พญ.ปิยะพร    พงศ์จรรยากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. นพ.พุทธิกร    ลิ้มตระกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. พญ.พิศเพลิน    ล้อสกุลทอง  

  ที่ทำงาน : - รพ.น่าน   อ.เมือง น่าน   55000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.ไพรัตน์    สงคราม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. พญ.ภัทรพร    แจ้งหมื่นไวย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.เอมอร    เกียรติมานะโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515