Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 (จำนวน 103 คน)

 • 1. นพ.กริชเพชร    สังขวัฒน์  

  ที่ทำงาน : - รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.กวี    อิงศรีวรกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.กัลยา    ตัณชวนิชย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.กิตติ    แท้เที่ยงธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.กิตติ    อินทุสร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.เกรียงศักดิ์    ปิยกุลมาลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.คมกฤษ์    เทียมกลาง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.คมสันต์    อังสุวรรณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.ครรชิต    เต็มกิจถาวร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.จันทร์จิรา    ตันวิไล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.จารุวรรณ    นิสากรเสน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.จินตนา    ตั้งอมรสถิตย์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญวิทยา   รพ.จุฬาลงกรณ์   ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10330  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.จิรวดี    พิณวานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.จิรายุทธ    จันทร์มา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.จิริสุดา    หอมเพชร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.จุฑาธิป    ลิ้มคุณากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.ชมพู    อมรรังสรรค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. พญ.ชลธิชา    หวังเกิดเกียรติ  

  ที่ทำงาน : - รพ.กุดจับ   กุดจับ อุดรธานี   41250  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.ชัยวัฒน์    พงศ์ทวีบุญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ชัยวัฒน์    หนูแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.ชาตรี    จงทวีเกียรติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.ฐิติมา    ได้สกุลชู  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   รพ.ศิริราช   บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.ณรงค์ชัย    ว่องกลกิจศิลป์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. พญ.ดวงพร    โชคมงคลกิจ  

  ที่ทำงาน : - รพ.วัฒนานคร   อ.วัฒนานคร สระแก้ว   27160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. พญ.ดวงรัตน์    วังเกล็ดแก้ว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.ดิฐี    ไชยเพชร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.เทวัญ    โสพรรณตระกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.ธนนิตย์    สังคมกำแหง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. นพ.ธนากร    คลังแสง  

  ที่ทำงาน : - รพ.พนมไพร   อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด   45140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. พญ.ธิดา    พึ่งทหาร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.นงนุช    อุเทนรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.นิคม    เบญจขันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.เนตรนภา    โฆษิตวัฒนาพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.บัณฑิต    ชุมวรฐายี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.บุญมี    โพธิ์สนาม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.ปกรณ์    นาระคล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาลขอนแก่น   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.ประกาศ    เจริญราษฎร์  

  ที่ทำงาน : - รพ.หนองพอก   อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด   45120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.ประทีป    จันทร์สิงห์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. พญ.พนารัตน์    รัตนสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. พญ.พิราวรรณ    ธีรมิตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.พิศิษฎ์    สร้อยสน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.ภัทรา    ฤชุวรารักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.ภิเษก    ยิ้มแย้ม  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานเวชกรรม   รพ.ชลบุรี   อ.เมือง ชลบุรี   20000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.มงคล    เขียนพลกรัง  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.แกดำ   อ.แกดำ มหาสารคาม   44190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.มนตรี    อึ้งประเสริฐภรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.มลนิภา    สื่อเสาวลักษณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.มานะ    ธรรมเป็นจิตต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.เมทินี    กิตติโพวานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.ยุพิน    วานิชทวีวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.รุ่งนภา    ชัยปัญญากุล  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.วนิดา    ศรีมงคล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ท่าอุเทน   อ.ท่าอุเทน นครพนม   48120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.วรกาล    ธิปกะ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีสงคราม   อ.ศรีสงคราม นครพนม   48150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.วราภรณ์    เลียวนรเศรษฐ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.วสุนันทน์    พิธรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. นพ.วัชชิรพงศ์    ใจดุ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. นพ.วิทยา    บุตรสาระ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.วิบูลย์    ภัณฑบดีกรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. นพ.วิริยะ    สัจจพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.วิโรจน์    เลิศพงศ์พิพัฒน์  

  ที่ทำงาน : - รพ.กระนวน   อ.กระนวน ขอนแก่น   40170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.วิศณุ    นันทัยเกื้อกูล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ภูเขียว   อ.ภูเขียว ขอนแก่น   40150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.ศกุนตลา    สุขปัญญา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. พญ.ศิดิภา    โชติชัยสถิตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. นพ.ศิริชัย    ชนัญพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.ศิริปริญญา    หอยมุกข์  

  ที่ทำงาน : - รพ.พิมายเมดิคอล   อ.พิมาย นครราชสีมา   30110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.ศิริยศ    ก่อเกียรติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.เศรษฐสิริ    เพชรรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.สมชาย    วงศ์ขันตี  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   รพ.ศิริราช   บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.สมยศ    มะลิงาม  

  ที่ทำงาน : 90 ม.4 บ้านขาม   ต.ในเมือง   อ.พิมาย จ.นครราชสีมา   30110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.สมยศ    สุขเสถียร  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลตำรวจ   พญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.สมฤทัย    ช่วงโชติ  

  ที่ทำงาน : สถาบันพยาธิวิทยา   ในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี   ราชเทวี กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. พญ.สุคนธา    แสนมหาชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พญ.สุธีรา    อิทธิวิศวกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. พญ.สุนทรี    เอื้อปกรณ์  

  ที่ทำงาน : 275 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์   ต.โนนไทย   อ.โนนไทย นครราชสีมา   30220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. นพ.สุรจักร    เหล่าสุวรรณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.สุรชัย    นิธเกตุกุล  

  ที่ทำงาน : - รพ.โขงเจียม   อ.โขงเจียม อุบลราชธานี   34220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.สุรีพร    เกี่ยวศรีกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.สุรีย์พร    ตั้งสกุลวัฒนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.สุวรีย์    เผ่าจิระศิลป์ชัย  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลลพบุรี   อ.เมือง ลพบุรี   15000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.หทยา    เกียรติสารพิภพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. พญ.อนนภา    มัณยานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. นพ.อภิสิทธิ์    พัชรประเสริฐสุข  

  ที่ทำงาน : 111 หมู่ 3   โรงพยาบาลราชธานี   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.อรรจนี    มหรรฆานุเคราะห์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พญ.อารยา    เองวิชญารักษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.โซ่พิสัย   อ.โซ่พิสัย หนองคาย   43170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.อำนาจ    กิจควรดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.อิทธิชัย    นาคสมบูรณ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.จิตเวช   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.อุษณีย์    สวัสดิ์พาณิชย์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชวิทยา   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. นพ.เอกราช    พงษ์พิษณุ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. นพ.โอภาส    พุทธเจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.ชัยรัตน์    เจริญสุข  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.เพ็ญ   อ.เพ็ญ อุดรธานี   41150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. นพ.สุเมธ    มะฮาด  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. นพ.เฉวตสรร    นามวาท  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.สมานมิตร    อัฐนาค  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. นพ.เขษม    ธเนศวร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.ศิริลักษณ์    แตมสำราญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. พญ.จิระดา    พานิชขจรกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. นพ.ประกาศิต    งามแสง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. นพ.ประจักษ์    ลีลาชาติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. พญ.ปิยะรัตน์    สุขศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. พญ.วอนนภา    มัณยานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. นพ.สถาพร    ใบภักดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. พญ.สิรินธร    ศีลอุดม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. พญ.สิริลักษณ์    แตมสำราญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. พญ.ชนิดา    หอมหวน  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลมหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000 
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515