Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 (จำนวน 103 คน)

 • 1. นพ.เอกสิทธิ์    อุดรวิเชียร  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีเชียงใหม่   อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย   43130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.กอบกุล    อุปทินเกตุ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.กิตติพล    จึงวัฒนานนท์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ปรางค์กู่   อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ   33170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.เกตสุดา    สุวรรณเทศ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.เกรียงไกร    เวชกามา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.จันทร์ศรี    ศุภอดิเรก  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.จารุพรรณ    มโนสิทธิศักดิ์  

  ที่ทำงาน : แผนกวิสัญญี   รพ.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.จารุวรรณ    งามสม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. พญ.จิราภา    บัณฑวังกูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. พญ.จุรีรัตน์    ธรรมโรจน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.ชนิดา    หอมหวล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.โชติรส    สายแสงทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. พญ.ฐิติมา    จุลพงษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.โคกศรีสุพรรณ   อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร   47280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.ไตรเลิศ    ชาญอนุรักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.ถนอมศิลป์    ก้านมะลิ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.ทรงยศ    แซ่ตัง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.ทวีศักดิ์    ศรีคำมูล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. ทิวาพร บุษรากุล

  ที่ทำงาน : รพ สมิติเวช ไชน่าทาวน์
  บ้าน : 820 cu terrace จุฬาซอย 9 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
  โทรศัทพ์ : 0816999424
  อีเมล์ : tchancharoen@gmail.com

 • 19. เทวัญ ธานีรัตน์

  ที่ทำงาน : กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
  บ้าน : 432 หมู่ 5 ตำบลสนามจันทร์อ.เมือง จ.นครปฐม
  โทรศัทพ์ : 0953893095
  อีเมล์ : tewantha@gmail.com

 • 20. นพ.เทียนชัย    ตั้งสุจริตธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.ธมสิน    วิรัชพงศานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. พญ.ธิดา    กนกนภากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. พญ.ธีรนุช    คงสวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลสระบุรี   อ.เมือง จ.สระบุรี   18000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลโพนพิสัย. อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย
  บ้าน : 722/13 บ้าน จอมทอง ต. จุมพล อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย
  โทรศัทพ์ : 0818739189
  อีเมล์ : Nrnthp.rhittiti8@gmail.com

 • 25. นพ.นิรันดร์    วิเชียรทอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. นพ.นุกูล    คุณะไชยโชติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.นุชนาฏ    ภูริพันธุ์ภิญโญ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ภูกระดึง   อ.ภูกระดึง เลย   42180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.บวร    เกียรติมงคล  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.มหาราช   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.ปาริชาติ    ขำรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.ปิยะ    อุตตมธานินทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.เผด็จ    ตันติปัญญาเทพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.พรทิพย์    ประสงค์(ทิศกลาง)  

  ที่ทำงาน : - รพ.พระพุทธบาท   อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี   18120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. พญ.พัชรี    คำวิลัยศักดิ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.พัฒนารี    พวงวรินทร์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.พันธ์นพ    ควงดำรงธรรม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.พิเชษฐ์    เชื้อบัญฑิต  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พญ.พิศศรี    คุ้มอนุวงศ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ชลประทาน   อ.ปากเกร็ด นนทบุรี   11120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.พีรวัฒน์    ลิ้มมหาคุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.พีระพล    วอง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. ภัทรวดี งามเนตร

  ที่ทำงาน : รพ.เสรีรักษ์ 44 ถ.เสรีไทย มีนบุรี กทม.
  บ้าน : 69/166 ซ.รามคำแหง164 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
  โทรศัทพ์ : 0814425306
  อีเมล์ : dr_tae@hotmail.com

 • 41. พญ.ภาวินี    วงศ์ประสิทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. พญ.มรกต    ศิริเทพทวี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.มาศธร    ชัยพานิช  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.เรณู    เจริญยุทธ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. พญ.วรรณี    ตันติประสิทธิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.วรวุฒิ    วัชราทิตย์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ตากสิน   เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. พญ.วราภรณ์    ชัยภานนท์วิชญ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีบุญเรือง   อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู   39180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.วรินทร์ธร    พุทธรักษ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. นพ.วสันติ    ดิสกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.วัชรีย์    สิทธิวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.วาสนา    พงษ์จะโปะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.วิชิต    เผ่าพันธ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.กุดชุม   อ.กุดชุม ยโสธร   35000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.วิชิต    วิริยะโรจน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   รพ.ศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.วิชุลดา    แสงเทียน  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.มหาราช   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. นพ.วิรัช    สันติระสีหฤทัย  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   โรงพยาบาลพระประแดง   อ.พระประแดง สมุทรปราการ   10130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. พญ.วีณา    พิมวงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.วุฒินันท์    พันธะเสน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. นพ.วุฒิศักดิ์    เครือวรรณ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.ศราวุธ    ลอมศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.ศราวุธ    สันตินันตรักษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีบุญเรือง   อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู   39180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.ศิริลักษณ์    อนันต์ณัฐศิริ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.ศิริสมบุญ    ตอวิวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.ศุกระวรรณ    เถื่อนนาดี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. นพ.สงวนโชค    ล้วนรัตนากร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.สถาพร    โมราราช  

  ที่ทำงาน : - รพ.เจริญศิลป์   อ.เจริญศิลป์ สกลนคร   47110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.สมชาย    เลยวานิชย์เจริญ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.สมบูรณ์    จันทบาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.สมสิทธ์    เจนถาวร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.สยาม    พูนธนางกูร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. นพ.สราวุธ    สารีย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.สุขสันต์    กนกศิลป์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. นพ.สุนทร    ธีรพัฒนพงศ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.สุพจน์    ชีวาเกีรติยิ่งยง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. พญ.สุภคนา    การุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. พญ.สุมนฑา    ประเสริฐพันธุ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. นพ.สุเมธี    สาสีมา  

  ที่ทำงาน : - รพ.ค้อวัง   อ.ค้อวัง ยโสธร   35160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. นพ.สุรชัย    แซ่จึง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. นพ.สุวัชชัย    มานิตพรสุทธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. นพ.สุวิทย์    ดิลกวัฒนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.สุวิศิษฏ์    เชี่ยวธนะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. นพ.อดิศว์    ทัศนรงค์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. นพ.อภิชาติ    ลักษณะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. นพ.อภิชาติ    แสงจันทร์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.อภิรักษ์    ศรีมันตะ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.อรรถพล    เอี่ยมอุดมกาล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.อรุณี    ทิพย์มงคลศิลป์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. นพ.อาคม    อารยาวิชานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. พญ.อารุณี    นาคขุนทด  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานวิสัญญี   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.เอก    ปักเข็ม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. นพ.ไพฑูรย์    เพียรหัตถ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. นพ.ไพวัลย์    สิงห์ชา  

  ที่ทำงาน : - รพ.วานรนิวาส   อ.วานรนิวาส สกลนคร   47120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.ศุภชัย    ชัยบุตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. นพ.บัณฑูรย์    เกียรติก้องชูชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. นพ.กิตติพัฒน์    ลาชโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. นพ.จักรภพ    วันวัฒน์สันติกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. พญ.เจด็จ    ตันติปัญญาเทพ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.ชนิยา    พงศ์วรวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 98. นพ.นิลพันธ์    นิลสุ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 99. นพ.ประวิช    มงคลพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 100. พญ.ปิยนุช    อริยะวงศ์วัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 101. พญ.รักชนี    พิมพ์วงศ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 102. นพ.ศักดา    หันชะนา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 103. นพ.วิชิต    เผ่าพันธุ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   โรงพยาบาลมหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515