Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 (จำนวน 91 คน)

 • 1. พญ.จุไรรัตน์    กุหลาบแก้ว  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.ปัญญา    ท้วมสุข  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.วัลลภ    แก้วเกษ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.วิฑูรย์    ประสงค์วัฒนา  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาชีวเคมี   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. นพ.กิตติศักดิ์    ฐานวิเศษ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.นครพนม   อ.เมือง นครพนม   48000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.จันทร์เพ็ญ    ประฏิภานวัตร  

  ที่ทำงาน : - รพ.ราชพฤกษ์   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.จารุวรรณ    ไชยปะ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ภูมิพล   กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.จำลอง    แซ่จิว  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ. เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.จิรวัฒน์    เชี่ยวชาญ  

  ที่ทำงาน : - รพ.อุทัยธานี   อ.เมือง อุทัยธานี   61000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.จิรวัฒน์    รากวงศ์  

  ที่ทำงาน : แผนกวิสัญญี   รพ.พระมงกุฎเกล้า   พญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. นพ.จิรศักดิ์    อนุกูลอนันตชัย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.จุรีพร    เกตานนท์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานวิสัญญี   รพ.พระมงกุฎเกล้า   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.เจริญ    ชุณหกาณจน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.เจริญชัย    พากเพียรไพโรจน์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โทปิดิกส์   รพ.เลิดสิน   กรุงเทพมหานคร   10500  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.ชัชวาล    ธนะปุระ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.อุดรธานี   อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.ชัยชนะ    สินเกื้อกูล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. นพ.ฐิติวัฒน์    เพ็งชัย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โทปิดิกส์   รพ.ศรีสะเกษ   อ.เมือง ศรีสะเกษ   33000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ณรงค์ชัย    พกุลพงศา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. นพ.ณัฐเศรษฐ    มนินากร  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเวชศาสตรฟื้นฟู   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ทวีชัย    แซ่จึง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.เทอดทูน    ว่องไว  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.ธวัชชัย    ลีฬหานาจ  

  ที่ทำงาน : แผนกจิตเวช   รพ.พระมงกุฎเกล้า   พญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.ธานี    จรูญธรรม  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู   รพ.สกลนคร   อ.เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.นคร    ทิพย์สุนทรศักดิ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.ขอนแก่น   อ. เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. นพ.นพรัตน์    พานทองวิริยะกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.นวนันท์    ปิยะวัฒน์กูล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวช   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. พญ.นวภรณ์    ออรุ่งโรจน์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ภูมิพล   กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. พญ.นวรัตน์    เสาไพศาลวนิศิริ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. พญ.บุษกร    วงศ์เจริญ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ภูมิพล   กรุงเทพมหานคร   10900  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 30. นพ.ปกรณ์    จารักษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.สร้างคอม   อ.สร้างคอม อุดรธานี   41260  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. นพ.ประชา    เชาวน์วิวัฒน์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   โรงพยาบาลนครปฐม   อ.เมือง นครปฐม   73000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. นพ.ประภาพร    เจียรวัฒน์ชัย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานวิสัญญี   รพ.เจริญกรุงประชารักษ์   เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร   10120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.ประวิตร    ศรีบุญรัตน์  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.หนองพอก   อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด   45210  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. นพ.ประวิทย์    ทวีแสงสุขสกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.ประสิทธิ์    วิเศษศุภการ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.พงศธร    ศุภอรรถกร  

  ที่ทำงาน : ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เขด 7   405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. นพ.พรไพโรจน์    มิตรปราสาท  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.สุรินทร์   อ. เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. นพ.พลากร    สุรกุลประภา  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.พินิศจัย    นาคพันธ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.พิพัฒน์    เชี่ยววิทย์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวินิจจัย   รพ.ศิริราช   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.พีระ    ชัยศรีสวัสดิ์กุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพ.ภาคภูมิ    มโนสิทธิศักดิ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.ภาสกร    ถาวรนันท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. พญ.มณีรัตน์    ลิ้มพานิชย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. นพ.มนะชัย    อิงสุรารักษ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.บางเลน   อ.บางเลน นครปฐม   73130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. นพ.เมธี    แซ่ลิ้ม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. นพ.ยิ่งยง    สุขเสถียร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โทปิดิกส์   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ. เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. พญ.รัชนันท์    ตติยนันทพร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย   รพ.ชัยภูมิ   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.รัติยา    พรชัยสุรีย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. พญ.รุจิรัตน์    ปุณยลิขิต  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.ฉะเชิงเทรา   อ. เมือง ฉะเชิงเทรา   24000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.วนิดา    เจียรสมัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.วรพงษ์    วรเชษฐ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาสารคาม   อ.เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. พญ.วัชรา    วรวัฒนากุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. พญ.ศศิธร    สงวนรังศิริกุล  

  ที่ทำงาน : - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ เขต 6   อ. เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. ศศินี อภิชนกิจ

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลอุดรธานี33 ถนนเพาะนิยมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000
  บ้าน : 99/9 ถนนอุดร-สกลฯก.ม.8ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000
  โทรศัทพ์ : 0818719390
  อีเมล์ : sasinee_a@hotmail.co.th

 • 56. พญ.ศิริรัตน์    เตโชเรืองวิวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 57. นพ.สมโภช นิปกานนท์

  ที่ทำงาน : CEO,ELC Integrated Medical Center, Bamngkok
  บ้าน : 98/8 Ratchapruk Rd, Muang Nonthaburi
  โทรศัทพ์ : 0860600816
  อีเมล์ : dr.sompoch@gmail.com

 • 58. นพ.สมศักดิ์    เทียมเก่า  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.สมศักดิ์    ประฏิภาณวัตร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.สัมพันธ์    วณิชวรนันท์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานโสต คอ นาสิก   รพ.สกลนคร   อ. เมือง สกลนคร   47000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. พญ.ศิริพร    เทียมเก่า  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.สุกิจ    พรหมรับ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ชัยภูมิ   อ. เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. พญ.สุดา    วรรณประสาท  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. นพ.สุเทพ    ปิยะคุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.สุธรรม    เศรษฐวงศ์  

  ที่ทำงาน : - ศูนย์ส่งเสริมฯ เขต 6   อ.เมือง นครสวรรค์   60000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. พญ.สุนันทา    เชี่ยววิทย์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   รพ.ศิริราช   กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.สุผล    ตติยนันทพร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ชัยภูมิ   อ. เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.สุเมธ    ปุญญโชติ  

  ที่ทำงาน : เวชปฏิบัติทั่วไป   รพ.จุฬาลงกรณ์   ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10330  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. นพ.อดุลย์    บำรุง  

  ที่ทำงาน : - รพ.บ้านไผ่   อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น   40110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. นพ.อนุสรณ์    ไตรวิทยากร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.อภิเชษฐ์    เตชาทวีวรรณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. พญ.อภิญญา    เอี่ยมตระการ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู   รพ.ขอนแก่น   อ. เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.อรรถกร    ปวรางกูร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. พญ.อรุณรัตน์    ลิปิพัฒนวิทย์  

  ที่ทำงาน : วิสัญญี   รพ.ราชวิถี   กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.อิทธิเดช    อร่ามโสภา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.อินทุ์สุดา    แก้วกาญจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.อุษณีย์    เสริมดำรงศักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.เอื้อมแข    สุขประเสริฐ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.เอื้อมพา    กาญจนรังสิชัย  

  ที่ทำงาน : - รพ.บุรีรัมย์   อ.เมือง บุรีรัมย์   31000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.กฤษดา    เสริมศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. พญ.จีราภา    เข็มพิลา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. พญ.ชุติวรรณ    มณีพรรณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. นพ.วรเดช    พึงประเสริฐ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.กาฬสินธิ์   อ. เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.วัฒนะ    ดิฐสถาพรเจริญ  

  ที่ทำงาน : ภาคฯเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.ชูเกียรติ    เกียรติขจรกุล  

  ที่ทำงาน : 1402   ถ.นครไชยศรี   กรุงเทพมหานคร   10300  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. นพ.ทินกร    ศรีษะภูมิ  

  ที่ทำงาน : - รพ.ปทุมรัตน์   อ.ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด   45140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. นพ.ศุภชัย    บุญอำพันธ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. นพ.ธิติชัย    เวียงสิมมา  

  ที่ทำงาน : ภาควิชานิติเวช คณะแพทยศาสตร์ มข.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.นพพร    วิเศษมงคลชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. นพ.สมชาย    ตั้งสถิตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. อินท์สุดา

  ที่ทำงาน : รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
  บ้าน : รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
  โทรศัทพ์ : 0967074415
  อีเมล์ : ikaewkarn@yahoo.com


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515