Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 (จำนวน 97 คน)

 • 1. พญ.อัญชลี    สงวนตระกูล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ป.แพทย์   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. นพ.กิตติศัพท์    สินธพสิริคุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. นพ.จิระพงษ์    อังคะรา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. พญ.จุฬาพรรณ    อิ้งจะนิล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.เจติยา    สุรารักษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.สมเด็จพระนั่งเกล้า   อ.เมือง นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. นพ.เจริญ    วงศ์เศรษฐทัศน์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.อุดรธานี   อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. นพ.เฉลียว    สัตตริตนามัย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.สุรินทร์   อ. เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. พญ.โฉมพิลาศ    จงสมชัย  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.ชวลิต    เตโชเรืองวิวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.ชาญชัย    จันทร์วรชัยกุล  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.หนองกุงศรี   อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์   46220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.ชุติมา    สุปัญญา  

  ที่ทำงาน : - รพ.ภูเวียง   อ.ภูเวียง ขอนแก่น   40150  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. นพ.ชูชัย    เต็มธนะกิจไพศาล  

  ที่ทำงาน : - รพ.จตุรพักตรพิมาน   อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด   45180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ. ชูชาติ    เด่นฟ้านภาพล  

  ที่ทำงาน : กองศัลยกรรม กรมการแพทย์ทหารเรือ   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   อ.สัตหีบ ชลบุรี   20180  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.ชูศักดิ์    เข็มไท  

  ที่ทำงาน : - รพ.เซ็นต์แมรี่   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. นพ.โชติธนา    เสริมพงศ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.มหาสารคาม   มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. พญ.ดรุณี    ชัยดรุณ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 17. พญ.เถาวลัย    บุณยวิโรจ  

  ที่ทำงาน : แผนกสูติ-นรีเวช   วชิรพยาบาล   กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 18. นพ.ทรงศักดิ์    เกียรติชูสกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 19. พญ.ทวีพร    คติธรรมนิตย์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 20. นพ.ทวีศิลป์    วิษณุโยธิน  

  ที่ทำงาน : - รพ.สมเด็จเจ้าพระยา   ธนบุรี กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 21. นพ.ทศพร    วิทยาคม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 22. นพ.ทินกร    จันทร์อบ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจิตเวชฯ   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง เชียงใหม่   50002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 23. นพ.ธวัช    ธรรมบวร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 24. นพ.ธวัชชัย    กัญยวงศ์หา  

  ที่ทำงาน : - รพ.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 25. นพ.ธีรพล    ชลเดช  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย   อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม   44110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 26. พญ.นภาพร    โชติช่วงนิรันดร์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   รพ.กาฬสินธุ์   อ.เมือง กาฬสินธุ์   46000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 27. นพ.นริศ    เพชรบ่อใหญ่  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 28. นพ.นฤพนธ์    ยุทธเกษมสันต์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานอายุรกรรม   รพ.หนองคาย   อ.เมือง หนองคาย   43000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 29. เนตรชนก หลั่งน้ำสังข์

  ที่ทำงาน : ร.พ.สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล90/2ม.2ต.บ่อผุดอ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี84320
  บ้าน : 144/134ม.1ต.ไชยมงคลอ.เมืองจ.นครราชสีมา30000
  โทรศัทพ์ : 0818763609
  อีเมล์ : drjibjib@yahoo.com

 • 30. นพ.ปฐม    พนัสนอก  

  ที่ทำงาน : กองอายุรกรรม   รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   อ.เมือง พิษณุโลก   65000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 31. พญ.ผกาพรรณ    เกียรติชูสกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 32. พญ.พาฝัน    ธรรมบวร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.อุดรธานี   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 33. นพ.พิเชฏฐ์    กรัยวิเชียร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า   กรมการแพทย์ทหารเรือ   ธนบุรี กรุงเทพมหานคร   10600  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 34. พญ.พิสมัย    ยืนยาว  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 35. นพ.ภพ    โกศลารักษ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 36. นพ.ภาวิน    เกษกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   รพ.ศิริราช   บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 37. พญ.ยุพเรศ    เต็งอภิรักษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานวิสัญญี   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 38. พญ.วชิราพร    เล็กสมบูรณ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา   รพ.ธรรมศาสตร์   รังสิต กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 39. นพ.วรพจน์    ชุณหคล้าย  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ราชวิถี   ชั้น 12 ตึกสิรินธร   พญาไท กรุงเทพมหานคร   10400  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 40. นพ.วรวิทย์    โชติวรางกูล  

  ที่ทำงาน : - รพ.ท่าตะโก   อ.ท่าตะโก นครสวรรค์   60160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 41. นพ.วัชรชัย    ตั้งสวัสดิ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 42. นพ.วิชัย    อารยะถาวร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 43. นพ.วิเชียร    ว่องวงศ์ศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 44. นพ.วิทยาศักดิ์    อุยวัฒนกุล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 45. พญ.วิภา    รีชัยพิชิตกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   ์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 46. พญ.วิมลรัตน์    กฤษณะประกรกิจ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 47. พญ.วิยะดา    ยุทธเกษมสันต์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานวิสัญญี   โรงพยาบาลเอกอุดร   อ.เมือง อุดรธานี   41000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 48. นพ.วิรุจน์    คุณกิตติ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 49. พญ.วิไลลักษณ์    ประฏิภาณวัตร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 50. นพ.วิสูตร    รีชัยพิชิตกุล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ. เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 51. พญ.วีรยา    เล็กประเสริฐ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 52. นพ.วีรยุทธ    แดนสีแก้ว  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาปาราสิตวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 53. นพ.ไวพจน์    จันทร์วิเมลือง  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   12120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 54. นพ.สกล    สกลผดุงเขตต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 55. พญ.สกุลรัตน์    ชาญศิลป์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 56. สมชาติ กุลสัมพันธ์ทิพย์

  ที่ทำงาน : แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 8ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพลชลบุรี/ Chonburi - ศรีราชา/ Si Racha - 20110
  บ้าน : 600/57 หมู่บ้านอรินสิริถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุขอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
  โทรศัทพ์ : 0878961333
  อีเมล์ : ksomchat@gmail.com

 • 57. นพ.สมชาย    เจนลาภวัฒนกุล  

  ที่ทำงาน : - รพ.กำแพงแสน   อ.กำแพงแสน นครปฐม   73140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 58. นพ.สมชาย    พุทธาสมศรี  

  ที่ทำงาน : - โรงพยาบาลพิสัยเวช   อ.โพนพิสัย หนองคาย   43120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 59. นพ.สมยศ    กิตติมั่นคง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 60. นพ.สมศักดิ์    ปัตยะกร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 61. นพ.สมศักดิ์    พงษ์คุณากร  

  ที่ทำงาน : - รพ.ปรางค์กู่   อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ   33170  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 62. นพ.สราวุธ    กิตติพิรชล  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 63. นพ.สายฝน    สุวรรณ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 64. พญ.สุทธนิศา    ตรานุชรัตน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 65. นพ.สุทัศน์    ไชยยศ  

  ที่ทำงาน : - รพ.นาจะหลวย   อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี   34280  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 66. นพ.สุนัย    กิตติอภิบูลย์  

  ที่ทำงาน : - อู่ขอนแก่นกิจเจริญ   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 67. นพ.สุรพงษ์    ผดุงเวียง  

  ที่ทำงาน : - รพ.บ้านดุง   อ.บ้านดุง อุดรธานี   41190  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 68. นพ.สุรสิทธิ์    ตั้งสกุลวัฒนา  

  ที่ทำงาน : - รพ.วัดชลประทานรังสฤษฎ์   อ.ปากเกร็ด นนทบุรี   11120  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 69. พญ.สุรีรัตน์    ธนะพงศ์พิทยา  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 70. พญ.สุอร    พูลนิติพร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 71. นพ.เสกสันต์    ชัยนันท์สมิตย์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาสต์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 72. นพ.เสน่ห์    บูรณวรศิลป์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.มหาสารคาม   อ. เมือง มหาสารคาม   44000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 73. นพ.อภิชัย    วัฒนปรีชานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 74. พญ.อรอนงค์    ติยานนท์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 75. นพ.กันต์    เชิญรุ่งโรจน์  

  ที่ทำงาน : สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ส่วนที่ 1   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   อ.เมือง นนทบุรี   11000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 76. พญ.อักษร    พุลนิติพร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานวิสัญญี   รพ.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 77. พญ.อังคณา    ว่องวงศรี  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 78. พญ.อัญชลี    เตชะนิเวศน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์   กรุงเทพมหานคร   10500  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 79. พญ.อุไรวรรณ    แซ่จึง  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 80. นพ.เอนกวิช    เต็มบุญเกียรติ  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 81. นพ.กิตติ    วิชัย  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 82. นพ.ธีระชัย    อังสุนันทวัฒน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 83. พญ.นันทิยา    คุณาธิปพงษ์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 84. นพ.นิสิต    ศรีสมบูรณ์  

  ที่ทำงาน : - รพ.ศรีเชียงใหม่   อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย   43130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 85. นพ.บุญถม    สัตตรัตนามัย  

  ที่ทำงาน : คลินิกหมอเฉลียว   316 ถ.ศิริรัฐ   อ. เมือง สุรินทร์   32000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 86. พญ.พิไลวรรณ    กลีบแก้ว  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาสูติ-นรีเวชกรรม   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 87. นพ.สหรัชต์    ชาติพรหม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 88. นพ.สัจจา    เทอดในสันต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 89. นพ.สุวิชัย    ปฐมพาณิชย์รัตน์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โทปิดิกส์   โรงพยาบาลเกาะสมุย   อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี   84140  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 90. พญ.อรไท    นิตย์คำหาญ  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองวัวซอ   รพ.หนองวัวซอ   อ.หนองวัวซอ อุดรธานี   41220  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 91. นพ.เปรมศักดิ์    เพียยุระ  

  ที่ทำงาน : สำนักงาน นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ   712/1 หมู่ 4 ถ.สมหวัง-สังวาล   บ้านไผ่ ขอนแก่น   40110  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 92. นพ.พนัส    โสภณพงษ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานศัลยกรรม   รพ.ชัยภูมิ   อ.เมือง ชัยภูมิ   36000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 93. นพ.สามารถ    เกตุอร่าม  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 94. พญ.กนกวรรณ    จำเมือง  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 95. นพ.มานะชัย    อิงสุรารักษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 96. นพ.สมชาย    ศุภเศรษฐอนันต์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 97. พญ.สุฑารัตน์    รัตนอาภาโรจน์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515