Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 (จำนวน 16 คน)

 • 1. พญ.จินตนา    พัวไพโรจน์  

  ที่ทำงาน : คลังเลือดกลาง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 2. พญ.ดีนา    อารยะสัจจพงษ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 3. พญ.นิตยา    ฉมาดล  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 4. นพ.ประมล    เลืองวัฒนะวนิช  

  ที่ทำงาน : - รพ.ชุมแพ   อ.ชุมแพ ขอนแก่น   40130  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 5. พญ.มณเฑียร    เปสี  

  ที่ทำงาน : ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 6. พญ.รจนา    วีรศักดิ์  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานรังสีวิทยา   รพ.มหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง นครราชสีมา   30000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 7. พญ.วัฒนา    สุขีไพศาลเจริญ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 8. นพ.สุนันท์    แมนเมือง  

  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ   รพ.บ้านผือ   อ.บ้านผือ อุดรธานี   41160  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 9. นพ.หรรษา    แต้ศิริ  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์   รพ.สรรพสิทธิประสงค์   อ.เมือง อุบลราชธานี   34000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 10. นพ.อนุชา    พัวไพโรจน์  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 11. พญ.อรพินท์    จัยสิน  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 12. พญ.อัญชลี    ไชยสัจ  

  ที่ทำงาน : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดขอนแก่น   90/1 หมู่ 1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง   อ.เมือง ขอนแก่น   40000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 13. นพ.สมสินธ์    ฉายวิจิตร  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 14. นพ.สิริพงษ์    ลิมปิษเฐียร  

  ที่ทำงาน : กลุ่มงานจักษุวิทยา   รพ.สมุทรสาคร   อ.เมือง สมุทรสาคร   74000  
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 15. พญ.จรวยพร    อดุลยศักดิ์  

  ที่ทำงาน :
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -

 • 16. นพ.วีระชัย    โควสุวรรณ  

  ที่ทำงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   คณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น   อ.เมือง ขอนแก่น   40002
  บ้าน : -
  โทรศัทพ์ : -
  อีเมล์ : -


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515