Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพปี 2561

ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร ทุกท่าน เข้าตรวจสุขภาพประจำปี ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ในวั...


คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธและแม่ชีที่เจ็บป่วย ...


คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า เพื่อเป็นสิริสวัสดิมงคล

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า เพื่อเป็นสิริสวัสดิมงคล...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515